دانلود روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ulliهـدف:liulشناسايي و حذف علل بالفعل و بالقوه عدم انطباقها، جلوگيري از بروز آنها و بهبود مستمر ulliدامنـه:liulكليه اركان سيستم مديريت كيفيت