دانلود روش اجرايي جابه جايي ، انبارش ،نگهداري و تحويل olli هدف:liolulliتعريف فعاليتهاي مرتبط با جابجائي در کليه مقاطعliliتعريف شرايط نگهداري اقلام در کليه مقاطع ، نحوه انبارش آنها در انبار و شرايط فيزيکي انبارهاliliتعريف نحوه بسته بندي اقلامliliتعريف و تشريح روش حمل و نقل محصولات نهايي به مشتريliulolli محدوده اعتبار :liol