95 سوال رشته قالیبافی درجه یک از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای تعداد 95 سوال از 3 دوره آزمون کتبی رشته قالیبافی درجه یک از سری آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشور با پاسخنامه مربوطه در این فایل ارائه شده است .