معماری سرویس گرا SOA این مقاله که به صورت کامل و جامع در مورد معماری سرویس گرا SOA می باشد که شامل 106 اسلاید و دارای عناوین معرفی معماری سرویس گراکاربرد معماری سرویس گراعناصر تشکیل دهنده معماری سرویس گراو تاریخچه آنو... می باشد که برای ارائه کلاسی درس مهندسی نرم افزار پیشرفته کارشناسی ارشد نرم افزار مناسب است