بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار


بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی


بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی عنوان صفحه مقدمه معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2 الف) معناي لغوي بزه جعل 3 ب) معناي اصطلاحي بزه جعل 3 گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5 الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5 ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ايران 6 1- دوران قديم 6 2- دوران قبل انقلاب 7 3- دوران بعد از انقلاب 8 گفتار سوم : تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان 9 فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11 مصاديق جعل مادي : 12 1- خراشيدن و تراشيدن ، محو يا سياه كردن 13 2- قلم بردن ، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند 13 3- الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر 13 4- مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند 13 5- ساختن نوشته يا سند 13 فهرست مطالب عنوان صفحه 6- ساختن مهر و امضاء 14 گفتار دوم : جعل معنوی 15 مصاديق جعل معنوي : 16 1- تخريب موضوع و مفهوم سند 16 2- امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن 16 3- چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16 4- تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي 17 5- تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي 17 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18 فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19 گفتار دوم : انواع سند 21 الف) سند رسمي : 21 سند رسمي از نظر قانون ثبت 24 آثار سند رسمي در قانون ثبت : 25 1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي 25 2. حدود و اعتبار اسناد رسمي 25 3. قدرت اجرائي اسناد رسمي 26 ب) تعريف سند عادي و اقسام آن : 28 1- اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند. 29 2- دفاتر تجاري : 29 الف. دفتر تجاري رسمي 29 ب. دفتر تجاري عادي 30 3- اسناد بازرگاني 31 4- نوشته هاي خصوصي افراد 31 فهرست مطالب عنوان صفحه بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33 گفتار دوم : عنصر مادی : صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100 قانون ثبت اسناد 38 الف) مرتكب جرم 38 ب) انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه مي تواند جرم جعل در سند رسمي را تحقق سازد. 40 1- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند. 40 2- سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند. 42 3- سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند. 46 4- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند. 48 5- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا بوسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد. 50 6- اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند. 54 7- سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند. 55 ج) نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر) 56 مفهوم ضرر 56 اقسام ضرر : 58 ضرر مادي 58 ضرر معنوي 58 ضرر اجتماعي 58 گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) 60 گفتار چهارم : مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت : 62 عنوان صفحه 1- مجازات اصلي جعل اسناد رسمي 62 2- مجازات تبعي جعل اسناد رسمي 64 3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمي 65 4- غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمي 66 گفتار اول : عنصر قانونی 71 گفتار دوم : عنصر مادی : 73 1- عمل مرتكب 73 2- موضوع جرم 73 3- ركن نتيجه 75 گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی 77 گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 78 استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 79 گفتار دوم : پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت 87 گفتار سوم : تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك 93 منابع و مآخذ 101
تاریخ باز نشر :
زمان : 9 ماه پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

علوم انسانی » حقوق
برچسب ها : #

#

#

#


دانلود رایگان کتابهای محمود دهدار دانلود البوم خالک طلا علی تاجمیری دانلود کتاب زنان اهن ربایی دانلود کتاب زنان اهن ربایی دانلود کتاب زنان اهن ربایی