مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی «حسابداری علائم تجاری » علائم تجاری برای شرکتهای تجاری امروزی میshy;تواند مهم باشد. مشتریان اغلب حاضرند مبلغی بیشتر برای کیفیت شناخته شده محصولات برند پرداخت کنند ، که به نوبه خود باعث تحریک شرکت ها برای سرمایه گذاری بیشتر در تحصیل و توسعه علائم تجاری میshy; شود. این مقاله شناخت اولیه، اندازه گیری و حسابداری علائم تجاری را مورد بحث قرار میshy;دهد. 4 صفحه متن اصلی انگلیسی - 5 صفحه ترجمه فارسی در قالب word