دانلود کتاب نایاب مطالعات‌ راهبردی‌ - تطبیقی‌ شهرهای‌ جهان‌ و تهران‌ این محصول شامل کتاب نایاب مطالعات راهبردی - تطبیقی شهرهای جهان و تهران می باشد که دارای مشخصات ذیل می باشد : مشخصات نشر: تهران : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری مشخصات ظاهری: ۱۳۸ ص .مصور، جدول وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی یادداشت: کتابنامه : ص . ۱۳۷ - ۱۳۶ موضوع: شهرنشینی موضوع: شهرنشینی مطالعات تطبیقی موضوع: شهرداری موضوع: شهرداری مطالعات تطبیقی شناسه افزوده: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری رده بندی کنگره: HT۳۶۱‭م ۶ رده بندی دیویی: ۳۰۷۷۶ شماره کتابشناسی ملی: ‭م ۸۱-۳۴۵۹۲