ساخت ردیاب L-R-L ین سیستم دارای قابلیت پیدا کردن حفره و انواع فلزات با ارزش را دارد. کارکرد این سیستمی که نقشه آن در اختیار شماست توسط بسیاری از اساتید ردیاب های حرفه ای تست شده و مورد تائید آنها قرار گرفته است. دارای ۵ مد کاری برای فلز طلا، ۵ مد کاری برای فلز نقره، ۵مد کاری برای مفرق، ۵مد کاری برای حفره می باشد. خروجی آن بسیار حساب شده است و نیز شما می توانید با تنظیم یک ولوم شعاع را تغییر دهید.