دانلود پروژه كاربيني پروژه كاربيني بازديد از كارخانه روغن نباتي جهان 1- مشخصات محيط كار مورد بازديد 2- مقدمه 3- شناخت شغل 1-3 - معرفي كلي شركت 2-3- معرفي واحدهاي كارخانه 4- نمودار سازماني 5- تعريف شغل مورد نظر 6- ميزان تحصيلات لازم و ابزارهاي سنجش جهت انتخاب متصديان 7- تشريح واحد تخليه روغن خام اسيد و سود 8- تشريح واحد انبار محصول 9- تشريح واحد انبار كمكي و متغير ساخته 10 - نمايي از م ...