بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

قانون اساسي اندونزي

قانون اساسي اندونزي


اصل‏1 1- دولت اندونزی یک دولت یکتا و دارای شکل جمهوری خواهد بود. 2- حاکمیت از هنگام ملت بوده و بدست مجلس نمایندگان اعمال خواهد شد. اصل2 1- مجلس شورای خلق مرکب از اعضای مجلس نمایندگان و نمایندگان مناطق محلی و گروه ها، بر پایه موازین مقرر در قانون می باشد. 2- مجلس شورای خلق دست کم هر پنج سال یک بار در پایتخت کشور تشکیل نشست می دهد. 3- کلیه تصمیمات مجلس شورای خلق با بیشتری آرا اتخاذ می گردد. اصل3 مجلس شورای خلق، قانون بنیادی و خطوط اصلی سیاست کشور را تعیین و مقرر می نماید. اصل4 1- رییس جمهور اندونزی پسندیدن حکومت را به مایه قانون بنیادی عهده دار خواهد بود. 2- یک معاون، رییس جمهور را در انجام وظایف خودیاری خواهد کرد. اصل5 1- رییس جمهور با توافق مجلس شورای خلق، پسندیدن وضع قانون را خواهد داشت. 2- رییس جمهور آیین نامه لازم برای اجرای قوانین را تعیین و مقرر خواهد کرد. اصل6 1- رییس جمهور باید بومی بوده و در اندونزی زاده شده باشد. 2- رییس جمهور و دستیار وی با بیشتری رای مجلس شورای خلق گزینش خواهند شد. اصل7 رییس جمهور و دستیار رییس جمهور برای یک دوره پنج ساله گزینش می شوند و حق گزینش دوباره را دارند. اصل8 اگر رییس جمهور فوت کند یا از سمت خود کناره گیری نماید و یا توانا به انجام وظایف خویش نباشد، دستیار رییس جمهور تا خاتمه دوره ریاست جمهوری، وظایف و اختیارات وی را عهده دار خواهد بود. اصل9 رییس جمهور و دستیار رییس جمهور پیش از تصدی مقام خود، بر پایه موازین مذهبی سوگند یاد خواهند کرد و یا به شرح زیر در برابر مجلس شورای خلق یا نمایندگان رسما پایبند خواهند شد: سوگند رییس جمهور (معاون رییس جمهور) "در پیشگاه خداوند سوگند یاد می نمایم که با همه توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که شدنی است به درستی و صحت انجام دهم و نسبت به قانون بنیادی وفادار بمانم وهمه قوانین و آیین نامه را وجدانا اجرا کنم و خود را وقف خدمت به کشور و ملت نمایم." تعهد رییس جمهور (معاون رییس جمهور) "موکدا پایبند می شوم که با همه توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که شدنی است به درستی و صحت انجام دهم. من نسبت به قانون بنیادی وفادار خواهم ماند و همه قوانین و آیین نامه را وجدانا اجرا و خود را وقف خدمت به کشور و ملت خواهم نمود." اصل10 رییس جمهور بالاترین نیرو را بر ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی اعمال خواهد کرد. اصل11 رییس جمهور با موافقت مجلس نمایندگان حق آگهی جنگ، انعقاد سازش و پیمان نامه با دیگر دولتها را دارد. اصل12 رییس جمهور حق اعلام چگونگی اضطراری را دارد. شرایط حاکم بر چگونگی اضطراری و نشانه ها هنگام به مایه قانون تعیین خواهد شد. اصل13 1- رییس جمهور نمایندگان سیاسی و کنسولها را منصوب می نماید. 2- رییس جمهور استوارنامه نمایندگان سیاسی دیگر دولتها را می پذیرد. اصل14 رییس جمهور حق عفو، بخشودگی، لغو و واپسداد حقوق را دارا می باشد. اصل15 رییس جمهور حق اعطای عناوین، درجات، نشانها و دیگر علایم افتخاری را دارد. اصل16 1- ترکیب شورای عالی مشورتی به مایه قانون تعیین خواهد شد. 2- این شورا به موضوعاتی که بدست رییس جمهور مطرح می شود، رسیدگی می کند و حق ارایه پیشنهاد به دولت را دارد. اصل17 1- وزرای دولت، رییس جمهور را یاری می نمایند. 2- وزرا بدست رییس جمهور منصوب و معزول می شوند. 3- گردانیدن و سازماندهی وزارتخانه های دولتی بر دوش وزرا می باشد. اصل18 بخش گستره اندونزی به مناطق کوچک و بزرگ و نیز ساختار اداری آنها را، قانون با رعایت اصلی رایزنی در نظام حکومتی کشور و با رعایت حقوق سنتی در سرزمین های ناحیه ای که دارای ویژگیهای ویژه به خود هستند، تعیین می نماید. اصل19 1- ساختار مجلس نمایندگان به مایه قانون معین خواهد شد. 2 - مجلس نمایندگان دست کم یکبار در سال تشکیل نشست می دهد. اصل20 1- کلیه قوانین باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد. 2- اگر یک لایحه قانونی باره تصویب مجلس نمایندگان پیمان گیرد، نمی توان لایحه یادشده را مجددا در همان دوره اجلاسیه به مجلس تقدیم کرد. اصل21 1- اعضای مجلس نمایندگان پسندیدن تهیه و تقدیم طرح تقدیم طرح قانونی را به مجلس دارند. 2- چنانچه لوایح مزبور با هستی تصویب مجلس نمایندگان باره تایید و تنفیذ رییس جمهور نباشد نمی توان آنها را در هنگام دوره مجددا مطرح کرد. اصل22 1- اگر مصلحت ایجاب نماید، رییس جمهور پسندیدن وضع آیین نامه حکومتی را به جای قوانین دارد. 2- آیین نامه یاد شده باید در اجلاسیه بعدی مجلس نمایندگان به تصویب برسد. 3- اگر آیین نامه یادشده به تصویب مجلس نمایندگان نرسد، منسوخ خواهند شد. اصل23 1 - پیش بینی درآمد و هزینه همه ساله به مایه قانون به کنش می آید. اگر مجلس نمایندگان پیش بینی دولت را نپذیرفت، دولت بر بنیاد پیش بینی سال پیش کنش خواهد کرد. 2- وضع هر گونه مالیات برای رفع احتیاجات کشور باید به مایه قانون چهره گیرد. 3- گونه ها پول و ارزشهای هنگام را قانون مقرر می دارد. 4- دیگر امور مالی کشور را قانون تنظیم می نماید. 5- برای رسیدگی به حسابرسی مالی دولت، هیات رسیدگی به امور مالی تشکیل خواهد شد و قواعد ناظر بر هنگام را قانون تعیین خواهد کرد. نتایج رسیدگی هیات یادشده به آگاهی مجلس نمایندگان می رسد. اصل24 1- اختیارات قضایی بدست یک دادگاه عالی و دیگر دادگاه ها مطابق با آیین نامه قانونی اعمال می شود. 2- سازمان و اختیارات دادگاههای یاد شده را قانون تعیین می نماید. اصل25 شرایط نصب و برکناری قضات به مایه قانون تعیین خواهد شد. اصل26 1- شهروندان اندونزی اشخاصی هستند که یا متولد و بومی اندونزی می باشند و یا اشخاصی از دیگر ملیت ها که قانون آنها را تبعه شناخته است. 2- شرایط مربوط به تابعیت را قانون تعیین می نماید. اصل27 1- بدون استثنا همه شهروندان جستار و جایگاه برابر در برابر قانون و حکومت دارند و باید قانون و دولت را پشتیبانی نمایند. 2- هر تبعه ای حق کار و زندگی شایسته انسان را دارد. اصل28 آزادی تشکیل انجمن و اجتماعات و آزادی آشکارکردن باور و قلم و نظایر هنگام به مایه قانون تعیین خواهد شد. اصل29 1- بنیاد دولت اعتقاد به خدای یکتا متعال می باشد. 2- دولت آزادی هر کس را به پیروی از دین و مذهب و اجرای مراسم و وظایف مذهبی خود تضمین می نماید. اصل30 1- همه شهروندان کشور موظف و ناچار به پدافند از کشور می باشند. 2- شرایط مربوط به پدافند به مایه قانون تعیین می شود. اصل31 1- هر تبعه ای حق تحصیل و برخورداری از آموزش را دارد. 2- دولت ناچار است نظام آموزش همگانی را به مایه موازین قانونی دایر نماید. اصل32 دولت جهت رشد و گسترش فرهنگ ملی اندونزی تلاش می کند. اصل33 1- اقتصاد کشور به سرنویس تلاش مشترک بر پایه اصل نظام خانواده سازمان خواهد یافت. 2- صنایع تولیدی که برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در زندگی اکثر مردم کارایی دارد، از سوی دولت مهار خواهد شد. 3- زمین، آب و ثروتهای طبیعی بدست دولت مهار شده و برای کاربرد همه مردم باره بهره برداری پیمان خواهد گرفت. اصل34 فقرا و اطفال نیازمند باید تحت مراقبت دولت پیمان گیرند. اصل35 پرچم کشور اندونزی آراسته به رنگهای سرخ و سفید است. اصل36 زبان کشور، اندونزیایی است. اصل37 1- برای اصلاح قانون بنیادی باید دست کم دو سوم همه اعضای مجلس شورای خلق حضور داشته باشند. 2- دریافت تصمیم با موافقت دست کم دو سوم همه اعضای آماده در نشست چهره خواهد گرفت. منبع::: http://www.shora-gc.ir/Portal/home/?news/8434/8469/6241/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A کهنه سرباز ایران
منبع : کهنه سرباز ایران
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 روز پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5     1 تا 5
تعداد بازدید : 16

موضوع مطلب : #

فرهنگی

#

پزشکی و سلامت

#

اقتصادی

| سیستان و بلوچستان
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


رمان سنگ هم خواهد شکست دانلود فول البوم مداحی جلال زارع دانلود بازی خدای جنگ 3 برای اندروید بدون دیتا دانلود فیلم هندی کلک در کلک دوبله فارسی بدون سانسور دانلود نسخه مود شده iron force دانلود نسخه مود شده iron force آهنگ پیشواز قدم قدم با یه علم دانلود فیلم رضا و سارینا تو چشات رنگ طلاس فیلم امانتی سارینا تو چشات رنگ طلاس گریه کم کن برام علی لای لای دانلود اهنگ رز سیاه فارسی وان جواب جدولانه ۱۱۴ میزان مصرف منابع شیمیایی گوناگون درجهان گریه کم کن برام علی لای لای کد پیشواز قدم قدم از سیب سرخی همراه دنلود اهنگ قدیمی ادریس خسته شدم کد نوحه قدم قدم عاقبت جاریه خواهر مختار دانلودرمان عشق سرراهی دانلودرمان عشق سرراهی دانلودرمان عشق سرراهی دانلود دوبله فارسی فیلم انفجار ۴ ترجمه اهنگ bird set free دانلود اهنگ هپی برس دی تو یو بیکلام دانلودبازی جاوانوکیا215 آهنگ دختر بویراحمدی از عماد دانلود نوحه شیعیان گشته عیان از بخشو نوحه سن ایله دین عزم سفر عمواغلی دانلود رمان آرامش غربت برای اندروید دانلود آهنگ امشب سارا نائینی دانلود آهنگ امشب سارا نائینی دانلود آهنگ امشب سارا نائینی نوحه گریه کم کن علی لای لای محمود کریمی دانلود آهنگ هندی sunny sunny دانلود آهنگ هندی sunny sunny دانلود آهنگ اگرچه عمری ای سیه مو چون موی تو آشفته ام دانلود آهنگ جدایی مهستی با کیفیت 320 رمز های پی اس 2015 سریال کره ای گونگ شیم خوشگله سریال کره ای گونگ شیم خوشگله دانلود آهنگ دلکم دلبرکم با کیفیت 320 دانلود آهنگ دلکم دلبرکم با کیفیت 320 دانلود برنامه ی کره ای we got married دانلود آهنگ های محلی لیلا فروهر دانلود آهنگ های محلی لیلا فروهر کد پیشواز همراه اول سیب سرخی قدم قدم وات ساپ برایگوشیJAVA دانلود سریال پویراز کارایل نیو دانلود دانلود اهنگ no way کره ای کد پیشواز قدم قدم با یه علم همراه اول کد اهنگ پیشواز قدم قدم با یه علم دانلود نوحه به زبان زابلی دانلود نوحه مختار دلاور دانلود برنامه برای نوکیا 215 کد پیشواز قدم قدم سیب سرخی همراه اول دانلود مستقیم مختار دلاور از اسماعیل نصرالهی ترجمه ی آهنگ six feet under ترجمه ی آهنگ six feet under دانلود فیلم زبان هندی puli 2015 پیش شماره 990 مربوط به کدام اپراتور است اهنگ شوهر شوهر عهدیه متن سن ایلدون عزم سفر متن نوحه سن ایلدون عزم سفر دانلود نوحه ز شرار غم میسوزم محسن دشتی دانلود اهنگ جدید قیامت از ابی