بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

چطور اینا فکر میکنن از دماغ فیل افتادن؟! ...

چطور اینا فکر میکنن از دماغ فیل افتادن؟! ...


بسم الله الرحمن الرحیم چگونه اینا اندیشه میکنن از دماغ فیل افتادن؟! ... جهت مراجعه به مرجع متن ، یا سرنویس اصلی ، به پیوند فوق اشاره کنید
میگنا ، زهرا نعمتی پور، روان شناس : در سال های اخیر، توجه روان شناسان اجتماعی و شخصیت، همچنین خرده گیران اجتماعی- فرهنگی، به زمینه خودشیفتگی در جوامع امروزی افزایش پیدا کرده است؛ زیرا بر پایه بررسی های انجام شده بدست یکی از منتقدان، به نام «کریستوفر لش»، به انگیزه ایجاد دگرگونی ها زیربنایی در جوامع امروزی، خودشیفتگی در میان دودمان امروز گسترش بالایی پیدا کرده است ، به طوری که وی این شکیبیدن را تحت سرنویس «روان رنجوری عصر حاضر» باره بررسی پیمان داده است. کسان دچار به پریشانی منش خودشیفته، درکی غیرواقع بینانه و دروغین از اهمیت خود دارند؛ صفتی که به خودبزرگ‌بینی سرشناس است. این کسان معتقدند که ویژه و بی همتا هستند و تنها کسان یا موسسات ویژه یا وگرنه جایگاه توانا به درک هنگام ها هستند و لذا تنها باید چنین افرادی در بستگی باشند. کسان خودشیفته نیاز مفرطی به تحسین شدن دارند لذا شدنی است به چهره همیشگی به این جستار اشتغال ذهنی داشته باشند که تا چه اندازه کارهای خود را خوب و درست انجام می دهند و تا چه اندازه دیگران نظر مساعدی نسبت به هنگام ها دارند. این اشتغال ذهنی بیشتر به شکل نیاز همیشگی به توجه، تحسین و تایید از سوی دیگران در می آید. ویژگی دیگر این کسان این است که همواره دریافتن محق بودن می کنند، یعنی به شکل نامعقولی چشمداشت دارند که دیگران برخورد بسیار مطلوبی با هنگام ها داشته باشند و با بی چون و چرا تسلیم خواسته های هنگام ها شوند. این کسان در روابط میان فردی خود استثمارگر هستند، یعنی از دیگران برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده می کنند و شدنی است از هنگام ها بیگاری بکشند و معمولا تنها در صورتی با دیگران روابط دوستانه یا عاشقانه پایدار می کنند که شکیبیدن بدهند طرف روبرو شان به پیشبرد مقاصد هنگام ها کمک کرده و یا به طریقی عزت نفس شان را افزایش می دهد. فرد خودشیفته توانایی همدلی با دیگران را ندارد و تمایلی برای دریک یا شناخت احساسات و نیازهای دیگران نشان نمی دهد و بیشتر نسبت به افرادی که درباره نگرانی ها و دشواری ها خود گفتگو می کنند ناشکیبا و تحقیرکننده رفتار می کند؛ این در حالی است که او از دیگران چشمداشت دارد که او را تحسین کرده و همگی خواسته ها و نیازهای او را برآورده سازند. همچنین نقص شدید در برقراری روابط صمیمانه، سردی هیجانی و نبود دلبستگی متقابل در کسان خودشیفته کاملا مشهود است. فرد خودشیفته بیشتر به آسانی آزرده خاطر می شود و زمانی این آزردگی رخ می دهد که دریافتن عزت نفس دروغین فرد خودشیفته باره تهدید پیمان می گیرد. معمولا کسان خودشیفته به دیگران حسادت می ورزند و کوشش دارند ویژگی ها و محسنات دیگران را نادیده بگیرند و همواره اعتقاد دارند که خودشان بیش از دیگران سزاوار پیشرفت هستند. در باره این افراد، اگر شخصی نقشی در پیشرفت هنگام ها داشته باشد. بی رحمانه زحمات او را بی ارزش جلوه می دهند. افزون بر آن این کسان معمولا رفتارها و نگرش های پرنخوت و متکبرانه ای از خود نشان می دهند که می تواند به طور جدی در روابط میان فردی هنگام ها پریشانی ایجاد کند. کسان خودشیفته عزت نفسی بسیار شکننده دارند، به طوری که این خصوصیت، هنگام ها را نسبت به ضربه برآمده از انتقاد و یا شکست بسیار دلنازک و آسیب پذیر می سازد، به طوری که این کسان در برابر انتقاد دیگران به شدت دچار دریافتن حقارت، تهی بودن و بی ارزش می شوند، بنابراین شدنی است در برابر این کنش دیگران متقابلا با نفرت، خشم یا تاختن گستاخانه واکنش نشان دهند ؛ چنین تجاربی بیشتر منجر به انزوای اجتماعی، یا تظاهری از فروتنی دروغین در فرد خودشیفته می شود که می تواند خود بزرگ بینی فرد را پنهان کرده و از هنگام محافظت نماید. پژوهش های روان شناختی انجام شده در دامنه عوامل ایجاد خودشیفتگی در افراد، نظام خانواده و پویایی های هنگام را در شکل گیری این پریشانی بسیار کارساز ارزیابی کرده اند. در نظام خانواده، گونه اعتقادات، نگرش ها، تکاپو ها و روش برخورد والدین با فرزندان، در قالب الگوهای خانوادگی و سبک های فرزندپروری نمود پیدا می کند؛ حال این که والدین در هر عصری چه سبک و الگویی را برای تربیت فرزندان خود گزینش می کنند، تحت کارایی عوامل گوناگونی است که مهم ترین این عوامل شرایط و مقتضیات حاکم بر جامعه در هنگام دوره زمانی است؛ بدین چهره که ساختار و پویایی نظام خانواده، در پاسخ به دگرگونی ها جامعه، تغییر می یابد که این دگرگونی در پایان منجر به ایجاد دگرگونی ها بزرگ ای در ویژگی های شخصیتی فرزندان هنگام دودمان خواهدشد. عامل دیگری که بر چگونگی سبک های فرزندپروری در یک نظام پویای خانواده کارایی می گذارد، فضای عاطفی حاکم بر خانواده است که درواقع نشأت گرفته از چگونگی روابط همسران با یکدیگر است. فضای متشنج و ناامن حاکم بر خانواده، می تواند اثرات بسیار مخربی را بر منش فرزندان هنگام خانواده بر جای بگذارد. درباره علل گسترش خودشیفتگی در عصر آماده ، باید گفت که نظام های خانوادگی شکل گرفته در این عصر، دل آزرده از عوامل فوق الذکر، عملکرد پسندیده و صحیحی درباره فرزندپروری نداشته اند که برآیند اینکه هنگام شاهد افزایش این پریشانی در فرزندان امروز هستیم که در ادامه، این دو عامل باره بررسی پیمان خواهدگرفت. در باره عامل نخست گسترش بالای خودشیفتگی در دودمان امروز، این نکته چشمگیر است که امروزه والدین، در سنجش با دودمان پیشین خود، حساسیت بیشتری نسبت به افکار و الگوهای حاکم بر جامعه دارند؛ به گونه ای که به انگیزه یکسری دگرگونی ها چهره گرفته در یادها عمومی، برای نمونه، در این عصر ازدواج ها معمولا با گزینش جوانان چهره می گیرد و کم وبیش واداشتن والدین برای ازدواج با یک فرد خاص، دیگر رایج نیست و یا تنبیه بدنی کودکان در جوامع امروزی کم وبیش منسوخ شده است و در برابر احترام به فرزندان و حفاظت از عزت نفس هنگام ها، بیش از پیش باره توجه والدین امروز پیمان گرفته است. بسیاری از این گونه دگرگونی ها اجتماعی، تاثیرات مثبتی را بر نظام های حاکم بر خانواده های امروزی داشته است ولی در مقابل، دگرگونی ها نامناسبی نیز در برخی باورها حاکم بر جامعه برپاشده است که به تغییراتی در روش فرزندپروری والدین و ایجاد دشواری ها و آسیب هایی در فرزندان دودمان امروز انجامیده است؛ یکی از این تغییرات، کم شدن اقتدار در والدین امروز است. درواقع در دودمان امروز، یک جا به جایی نیرو رخداد افتاده است، به این چهره که امروزه والدین به سرنویس مراجع نیرو از سوی فرزندان در نظر گرفته نمی شوند و دوران کودکی هنگام ها، بدون وجوه درکی از اقتدار والدین سپری شده و نیرو با فاصله زمانی به نهادهای آموزشی و اجتماعی انتقال یافته است، این حالت، رسیدن به استقلال عاطفی را برای فرزندان دودمان امروز دشوار می سازد. این درحالی است که تا پیش از این، فرزندان دودمان های پیشین، به والدین خود به سرنویس مراجع قدرتی نگاه می کردند که در عین اکنون که تکیه گاه قدرتمندی برای آنان بودند، در مواقع لزوم هنگام ها را به انگیزه اشتباهات شان باره مواخذه پیمان می دادند و در همان سان محبت کافی را نیز نثارشان می کردند؛ این تجربه فرزندان دودمان های گذشته، مایه می شد تا هنگام ها با تصویری کاملا آرمانی یا کاملا اهریمنی از والدین خود بزرگ نشوند و تصورشان از والدین خود، به واقعیت نزدیک باشد. در عین حال، این تجربه هم زمان عشق و تنبیه از سوی والدین دودمان دیروز، به فرزندان هنگام نسل، درس بزرگی آموخت، از دسته این که می توان به این والدین نیرومند اعتماد کرد و برآیند اینکه در کودک دیروز، خودپنداره تندرست عزت نفس متعادلی شکل می گرفت که مایه می شد در آینده، وقتی از سوی دیگران باره انتقاد پیمان می گرفت، دریافتن خواری و بی ارزشی در او ایجاد نشود. بدین ترتیب فرزندان دودمان های گذشته ای که با سبک فرزندپروری مقتدرانه و محبت آمیز، بارآمده بودند از امنیت عاطفی بنیادینی برخوردار می شدند که هنگام ها را توانا می ساخت که در درازا زمان، خود را از پوسته تخیلات و تفکرات کودکی رها کرده و در پایان به بلوغ روانی- عاطفی دست پیدا کنند. اما در عصر امروز، ستایش افراطی کودکان بدست والدین هنگام ها، غلو کردن در توانایی های هنگام ها، تحسین و تمجید بی باره و در همان سان عدم انتقاد از کودکان در مواقع لزوم، همچنین ارضای بی چون و چرا و همیشگی نیازهای فرزندان و عدم اقتدار لازم در والدین، مایه شکل گیری منش ناپخته، بسیار شکننده و پرتوقع در کودکان امروز شده است. فرزندانی که برآیند اینکه چنین تربیتی، واجد نشانه های خودشیفتگی شده اند و به دریافت تحسین و تمجید همیشگی و ارضای بی چون و چرای خواسته هایشان خو کرده اند و چشمداشت دارند که همگی افرادی که با آنان در بستگی هستند، چنین برخوردی را با آنان داشته باشند، وقتی در مراحل بعدی زندگی و ورود به محیط های اجتماعی، با برخورد دیگری از سوی دیگران روبرو می شوند، سرخورده و منزوی خواهند شد. همانگونه که اشاره شد، خودشیفتگی در فرزندان امروز، علاوه بر نبود اقتدار والدین، می تواند نتیجه عامل دیگری نیز در پویایی نظام خانواده های امروز باشد و هنگام افزایش شمار خانواده های آشفته و تشنج در جوامع امروز است. در جو آشفته و نابسامان چنین خانواده هایی، فرزندان آزاد و رویگردانی های بسیار شدیدی را تجربه می کنند که برآیند اینکه این آسیب ها، به شکل دیگری، زمینه برای ایجاد خودشیفتگی در فرزندان ایجاد می شود که در این حالت به هنگام خودشیفتگی جبرانی می گویند؛ در این حالت، مطابق با نظریه روابط شیء که بر کارایی رابطه آشفته والد- فرزند بر رشدِ «درک خویشتن» پافشاری می کند، خودشیفتگی بیمارگونه نتیجه نبود همدلی بدرفتاری جسمی و روانی و بی توجهی والدین، رد درازا دوره رشد کودک است. هر کودکی نیاز دارد که از سوی والدین خود، برای دستاوردها و کارهای مثبتی که انجام می دهد، باره تشویق و تایید پیمان بگیرد و بدون دریافت چنین بازخوردهای مثبتی، تنها دو راه گزینش برای ادامه راه زندگی کودک باقی می ماند؛ راه اول، گزینش ناامیدی و ناامیدی و افسردگی در زندگی که به شخصیتی افسرده‌خو در بزرگسالی منجر خواهدشد و راه دوم پناه بردن به گمان پردازی های خودبزرگ‌بینانه برای جبران هنگام چیزی است که کودک در زندگی خود از هنگام بی بهره بوده است. این گمان پردازی های خودبزرگ‌بینانه و این خودشیفتگی جبرانی، به کودک ناایمن، دریافتن امنیت کاذبی می دهد که برآیند اینکه هنگام خودِ چندپاره ای ایجاد می شود که به طور متزلزلی بر باورها خودبزرگ‌بینانه و غیرواقعی در باره شایستگی و گیرایی فرد استوار است. در حقیقت، کودکی که در یک خانواده آشفته و نابسامان، به طور مکرر باره آزار جسمی، روانی و بی توجهی والدین پیمان می گیرد، این خودشیفتگی جبرانی، می تواند راهکار سازگارانه ای برای او محسوب شود؛ او با راهبرد افکار واقعیت و غوطه ور شدن در جهان پنداشت خود، می تواند از رویارویی با احساسات دردناک درونی خودش دوری , پرهیز ورزد. هنگامی که این کودک به دوران بزرگ سالی خود می رسد، خودشیفتگی جبرانی او، به چهره جنبه های تثبیت شده و ناخودآگاه از نمای منش او جلوه گر می شود. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد نبود آگاهی خانواده های امروز از شیوه های درست فرزندپروری و تاثیرات مخربی که جو ناسالم خانواده بر روی منش فرزندان می گذارد، مهم ترین عوامل ایجاد چنین معضلی در جامعه امروز است؛ معضلی که پیامدها منفی اجتماعی و حتی اقتصادی در بر خواهدداشت، زیرا کسان خودشیفته بسیار مستعد ابتلا به افسردگی هستند که این فرمایش مشکلاتی را برای هنگام ها ایجاد کرده و حضور کارساز هنگام ها را در جامعه کاهش می دهد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که یکی از عوامل ایجاد خودشیفتگی در فرزندان، خودشیفتگی والدین است؛ بدین ترتیب چشمداشت می رود که خودشیفتگی در دودمان های آینده نیز ادامه یابد و اثرات مخربی را بر پیکر جامعه وارد سازد. بنابراین بهتر است در این زمینه، توجه کارآزمودگان امر، به جای درمان، معطوف به پیشگیری از بروز این دشوار در جامعه باشد. در این رابطه، نیاز به ارائه برنامه های گسترده آموزشی در سطح جامعه در زمینه شیوه های درست فرزندپروری و تحکیم ساختار خانواده کاملا دریافتن می شود. - منابع: 1. انجمن روان پزشکی آمریکا. راهنمای تشخیصی و آماری پریشانی های روانی (DSM- 5). برگردان رضاعی، فرزین؛ فخرایی، سید علی؛ فرمند، آتوسا؛ نیلوفری، علی؛ هاشمی آذر، ژانت؛ شاملو، فرهاد. چاپ اول، 1393. انتشارات ارجمند. 2. جانسون، براد؛ موری، کلی. عشق ویرانگر. برگردان حسین زاده، زهرا؛ شفیعی، الهام. چاپ اول. 1388. انتشارات رسا. 3. هالجین، ریچاردپی؛ وتیبورن، سوزان. آسیب شناسی روانی (جلد دوم). برگردان سید مهدی، یحیی. چاپ چهارم، 1386. نشر روان. 4. MC Lean J. Psychotherapy With a Narcissistic Patient Using Kohert’s Self Psychology Model. Psychaitry (Edgmont) 2007, 4 (10): 40- 47. 5. Lasch, Christopher. Haven in a hearltless World, the family besieged. Wwnorton & Company, 1995.
تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی برچسب‌ها: خودشیفتگی ، خودبزرگ‌بینی ، همدلی ، روابط صمیمانه ، عزت نفس دروغین ، حسادت ، دریافتن خواری ، فروتنی دروغین ، احترام به فرزندان ، اقتدار در والدین

منبع : بـیـگـنـــاهـــان ...
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

فیلم و سریال

#

علمی و درسی


برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


خواندن رمان من صاحبش هستم دانلود آهنگ ابی به نام خورشید خانوم ابروشو بر میداره آهنگ خورشید خانوم ابروشو بر میداره ابی دانلود رمان مجنون اجباری دعای گنج العرش pdf دانلود رمان ارامش غربتpdf دعای کنزالعرش با معنی جواب ورک بوک اینترچنج 1 ویرایش چهارم دانلود فیلم ملکه مارها 2 دوبله فارسی بدون سانسور دانلود فیلم ملکه مارها 2 دوبله فارسی بدون سانسور انشای عربی در مورد زمستان انشا درباره باز نویسی حکایت حاکمی دو گوشش ناشنوا شد مداوای طبیبان هم اثری نکرد حاکم از این پیشامد که باعث شد او دیگر صدای هیچ مظلومی را نشوند بسیار ناراحت بود و نمی دانست چه کند روزی شخص دانایی نزدش رفت و با اشاره وبه کمک نوشتن به او گفت ای سلطان چرا غمگین هستید نگارش کلاس هشتم درس پنجم صفحه ی 66 دانلود آهنگ افسانه اکبر زیوری انشا درباره باز نویسی حکایت حاکمی دو گوشش ناشنوا شد مداوای طبیبان هم اثری نکرد حاکم از این پیشامد که باعث شد او دیگر صدای هیچ مظلومی را نشوند بسیار ناراحت بود و نمی دانست چه کند روزی شخص دانایی نزدش رفت و با اشاره وبه کمک نوشتن به او گفت ای سلطان چرا غمگین هستید نگارش کلاس هشتم درس پنجم صفحه ی 66 ترجمه اهنگ یا تاب تاب نانسی عجرم اهنگ سنسیز تاتلیسیس متن عربی ساده درباره بهار موزیک ویدیو شهره عکساشو پاره کردم انشاسنجش ومقایسه کولاک دنس شماره 4 پیش شماره ۹۹۰ دانلود اهنگ افغانی زلفای خود شانه میکنه دانلود آهنگ شب تنهایی ماندانا خضرایی رمان فرشته ناپاکی به صورت pdf انشای مقایسه دیوار با تنهایی