هیچ وقت بابام بلد نبود ناز منو بکشه.در واقع تنها من بودم که نازم خریدار نداشت انگار ناتنی باشم.