بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

وضعيّت اسلام درآسياي مركزي(قرون5و6ه.ق)

وضعيّت اسلام درآسياي مركزي(قرون5و6ه.ق)


وضعیّت اسلام درآسیای مرکزی ( سده ها 5 و 6 ه.ق ) حسین هاشم زاده درچه عابدی قراخانیان در قرن5ه.ق در شرق آسیای مرکزی قراخانیان(315-560ه.ق) حکومت داشتند. قراخانیان ازترکان چگلی بودندکه در شرق آسیای مرکزی خواستگاه داشتند.آنها به چهره اتحادیه های کوچک گردانیدن می شدندو همگی تابع یک حکومت یکتا نبودند.هربخش تحت رهبری خان یا خاقان بودخاقان بزرگ رهبری سیاسی نظامی را برعهده داشت وبرآنها نظارت می کرد.اهمیّت قراخانیان بدین جهت بود که آنها نخستین ترکانی بودند که اسلام را درماوراءالنهر حاکم نمودندوفرهنگ ترک را درآن منطقه رواج دادند.قراخانیان هرگز الگوی حکومت متمرکزرا نپذیرفتند و سنت های ترکی و قبیله ای خود راهمچنان حفظ نمودند. دراوایل قرن5قراخانیان دوشاخه شدند خانات غربی شاخه عَلیان وخانات شرقی شاخه حسنیان.خراقانیان که بامنقرض نمودن سامانیان بر ماوراءالنهر دست یافتند؛دربرخورد باغزنویان، سلجوقیان وخوارزمشاهیان موفقیتی نداشتند.آنچه قراخانیان را از پای درمی آورد بیشتر اختلافات داخلی بود، نه تهاجمات خارجی. نیرو قراخانیان از دو منبع قبیله ونسب ونژاد با تکیه برنظریه الهی سلطنت شکل می گرفت.بعد ازمرگ خاقان ها وایلک ها برطبق رسم موجود متصرفات آنها موروثی به فرزندانشان می رسید.خاقان ها وایلک ها برای به دست آوردن نیرو بیشتر وتسلط برمرکز قلمروبا همدیگر نیز درگیری داشتند،به نظر میرسد دراوایل سده پنجم هجری قمری این برخورد ها بیشتر شده است.درسال 407مأمون خوارزمشاهی میانجی شدتا پیمان صلحی میان طرف های درگیرقراخانی منعقد شود.این اختلافات میان قراخانیان از ضرب سکه هایی که به فراخور رسمیت شناختن حکومت هایشان ضرب شده نیز مشخص می باشد. در سده پنجم شاهد چشم وهمچشمی هایی هستیم که طی هنگام متصرفات خاقان ها وایلک ها دراختلافات ودرگیری هایی که میان آنها وجود داردجابجا می گرددرمواردی درگیری هایی را شاهد هستیم که میان دوبرادر برسرکسب جایگاه خاقان بزرگ روی داده است. بخشی از این اختلافات درحوزه عقیدتی ودینی بوده است.حاکمان قراخانی که بیشتر درامرنشراسلام میان طوایف گوناگون ترک کوشیدند باره توجه خلیفه عباسی بوده اند. در زمان بغراخان هارون(متوفی495ه.ق)در پی متصرفاتی که به دست آمد میان دوبخش قراخانی همبستگی بوجودآمد.تسلط خاقان ها وایلک های مسلمان براین متصرفات وپذیرش اسلام بدست ترکان قراخانی این نواحی تأثیرات ژرفی را دربخشی از آسیای مرکزی بهمراه داشت تا اینکه در سال524ه.ق اقوام مغولی «ختائیان» به این نواحی وارد شدندکه طی هنگام دگرگونی ها زیادی در تاریخ سیاسی وجغرافیایی دگرگونی ها آسیای مرکزی به هستی آمد. غزنویان در قرن5ه.ق درجنوب آسیای مرکزی غزنویان(338-555ه.ق)حکومت داشتند.ترکان غزنوی پیشرفت خود را مدیون دربار سامانیان بودندواز غلامی به سرداری رسیدند ودرادامه به سبب درایتی که ازخود نشان دادندحاکمیت غزنه را به دست آوردندوحکومت غزنوی را پایه ریزی نمودند.سبگتگین را بنیانگذار این خاندان می دانند.درایامی که سامانیان در ناآرامی های گسترده بسرمی بردند ودولت سامانی آماج حملات قراخانیان قرارداشت ،سبگتگین توانست حکومت خراسان را به دست آورد.سبگتگین قلمرو خودرا بویژه در قسمت شرق تا سرزمین هند گسترش داد.محمود غزنوی فرزند سبگتگین که قبلاًدرلشگرکشی های پدرش شرکت داشت جوانی ورزیده وباتجربه شده بودکه در نخست توانست حکومت بر خراسان را به دست آورد.بعد از مرگ سبگتگین محمود سرزمینهای برادان خود را هم به دست آورد وهمچنان دست نشانده سامانیان ماند.محمود که دوستی وخویشاوندی با سامانیان داشت و با قراخانیان هم، پیمان همبستگی داشت متوجه لشگرکشی به هند شد. در اوایل قرن5ه.ق که محمود سرگرم جنگ درهند بودقراخانیان وحتی حاکم خوارزم که دست نشانده محمود بودازاین فرصت کاربرد می کردندوقلمرو محمود غزنوی را تهدید می نمودندکه محمود حملات آنها را بدون پاسخ نمی گذاشت. محمود همچنان در نواحی گوناگون گستره خود به تاخت وتاز های خود ادامه می داددر نواحی غربی گستره خود حکومت خاندان بویه را از میان برداشت.محمود نامی ترین حاکم غزنوی است که شهرت بسیار وی بیشتر به سبب فتوحات وی درهند بود.محمود اواخر زمستان421ه.ق درگذشت.درزمان درگذشت محمودغزنوی ترکان قرلق(قراخانیان)بربخشی ازماوراءالنهرحکومت داشتد. ورود ونفوذ سلجوقیان به نواحی جنوبی جیحون همزمان با درگذشت محمود غزنوی بود. پس ازمحمود پسرش مسعود توفیق چندانی درمقابل ترکان سلجوقی که به نواحی جنوبی رود جیحون نفوذ می کردند نداشت . سرنوشت نبردهای چندین ساله سلاجقه با غزنویان، بالاخره در سال 431 ه.ق. درنبرد«دندانقان» درحوالی «مرو» مشخص شد.در رمظان سال431ه.ق سپاه مسعود در جنگ دندانقان شکست سختی ازترکان سلجوقی خورد،بدین ترتیب راه خراسان برای سلجوقیان گشوده شد. سلجوقیان سلجوقیان(429-590ه.ق)ازترکان غز بودندکه درپایان سده چهارم هجری به سواحل شرقی سیحون آمدند. سامانیان که دراین زمان درتیررس حملات قراخانیان بودند به شدت نیازمند کمک سلجوقیان بودند.به هرصورت ترکان صحراگردبا کمک به سامانیان آنها را ازشر ترکان قراخانی رهایی دادنداین امر سبب ماندن سلجوقیان درحوزه ماوراءالنهرشد در این زمان آشنایی سلجوقیان با اسلام سسب شدتااز دین شمنی به اسلام روی آوردند.مؤسس حکومت سلجوقیان فردی به نام سلجوق بود. سلجوقیان ازضعف سامانیان واختلاف غزنویان وقراخانیان کاربرد نموده ووارد ماوراءالنهر شدندودرشمال شرقی بخارا اردو زدند.درادامه طقرل سلجوقی با کمک یکی ازامرای قراخانی به رویارویی باغزنویان پرداختندوبرآنها پیروز شدند.همچنین درجنگ دندانقان سلجوقیان سبب شکست غزنویان شدندبه این ترتیب سلجوقیان برسرزمین خراسان دست یافتند.طقرل سلجوقی برای مشروعیت دادن به حکومت خود درخراسان،باخلیفه عباسی درارتباط بود.سلجوقیان پس ازغلبه برماوراء النهر،به جای انضمام هنگام ناحیه به قلمرومستقیم خود،باحفظ حکومت قراخانی براین منطقه ودست نشانده نمودن آن،ماوراء النهررا به سرنویس یک منطقه تابعه،زیرفرمان گرفتند.درنیمه دوم سده پنجم ونیمه نخست سده 6هجری درماوراءالنهرشاهدنبردهاوکشمکشهای زیادی بین سلجوقیان وقراخانیان ودر ادامه درحدودنیمه سده دوم شاهد نبردهایی میان جانشینان طقرل سلجوقی وقراختائیان می باشیم. آخرین پادشاه سلجوقیان بزرگ پادشاه سنجر بودوی جوانترین پسر ملکشاه بود.سنجر حدود بیست سال به سرنویس حکمران خراسان وماوراءالنهردر مرو سکونت داشت.برخورد های سیاسی ونظامی سنجر در خراسان وماوراءالنهر زیادبود.فتوحات سنجر سبب شد که وی به عنوان فرمانروای همه سرزمینهای غزنوی،ماوراءالنهرخانیه،خوارزم وایران شرقی وفلات ایران شناخته شود.سالهای پایان عمر پادشاه سنجر با حکومت خوارزم وترکان قراختایی گذشت.سرانجام به دست ترکان غز در نبرد مرو دستگیرودرسال552ه.ق یک سال پس ازآزادی از اسارت درگذشت.با مرگ اوعملا حکومت سلجوقی روبه سراشیبی گذاشت. خوارزمشاهیان دولت خوارزمشاهیان(490-628ه.ق)ازجمله دولت های ترک تباری بودکه درخوارزم پاگرفت.نوشتکین غرچه نیای بزرگ خوارزمشاهیان،غلامی بوددردستگاه سلجوقیان که به سبب استعدادوکفایتی که ازخود نشان دادسرانجام به امارت خوارزم برگزیده شد.درسال490ه.ق،قطب الدین محمد(پسرانوشتکین غرجه) ازطرف حکمران خراسان،به حکومت خوارزم منصوب شد.بنابراین قطب الدین محمدبعنوان بنیانگذار زنجیره خوارزمشاهیان شناخته شدومقام حکومت بر خوارزم درخاندان وی موروثی گردید. در زمان علاءالدین تکش واپسین میراث به جا مانده ازحکومت سلجوقی به دست خوارزمشاهیان افتاد.این امرنارضایتی خلیفه بغداد را به دنبال داشت واثراین ناخرسندی وعواقب آن، در آینده دامنگیر محمد بن تکش شد.خوارزمشاهیان درابتدا تا سالها برای جلب پشتیبانی خلیفه وکسب مشروعیت به پشتیبانی معنوی ازخلیفه عباسی نیاز داشتند.خوارزمشاهیان بویژه اتسزوعلاءالدین تکش در برابر خلیفه عباسی نرمش داشتندولی به دنبال یکپارچه کردن بخش شرقی عالم اسلام وثبات موقعیت نیرو خود،کوشیدند تا نهاد خلافت اسلامی را تحت نفوذ خود درآورند این فرمایش مایه ایجاد سایش میان خوارزمشاهیان وخلیفه گردید. دولت خوارزمشاهی که با کوشش و کوشش بنیانگذاران آن می‌توانست آینده بهتری را برای شهریگری اسلامی رقم زند،دراستبداد مطلق، ماجراجویی‌های شاهانه و تنگ ‌نظری‌های مذهبی وسیاسی، رنگ باخت و تباهی زیادی به همراه آورد. غوریان استقراردولت غوریان با نام فولادغوری شنسبی آمیخته است.دوران اقتدار وی راهمزمان با جنبش ابومسلم خراسانی درخراسان می دانند.گویند وی شماری ازسپاهیان خود را برای پشتیبانی ابومسلم به خراسان گسیل داشته است.جد اعلای غوریان شنسب نام داشت که غوریان مدعی هستندوی به دست حضرت علی ع اسلام آورده است . پذیرش آیین اسلامی از طرف مردم غور در زمان سلطان محمودغزنوی بود.درروزگار پادشاه محمود غزنوی، ملک محمد سوری حاکم غوربودکه ازاطاعت محمود غزنوی دست برداشت ومورد تاختن وی پیمان گرفت ودراسارت جان داد.ازفرزندان محمد سوری امیر ابوعلی است که مسجد جامع غور ومدارس وابنیه موقوفی دیگری درزمان حاکمیّت ابوعلی ساخته شد.ابوعلی با سازشی که با غزنویان داشت حکومت خود را دست نشانده غزنویان کرد. درسال543ه.ق سیف الدین سوری سلطنت غوریان(543-612ه.ق)را بنانهادودربین غوریان نخستین بارخود راسلطان نامید.وی کوشش داشت تا قلمروی مستقل ونیرومند بنیان نهدوازوابستگی های سیاسی منطقه بکاهد . سیف الدین تصمیم داشت دراین بخش از آسیای مرکزی حکومتی نیرومندوباثبات ایجادنماید.ولی دراین زمان براثر اختلافات ولشگر کشی هایی که میان غوریان وغزنویان بوجود آمدحداقل سه تن ازحاکمان غوری ازجمله همین پادشاه سیف الدین غوری به دست غزنویان کشته شدند.درحدودسال 545ه.ق پادشاه علاءالدین حسین جهانسوز پادشاه غوریان شدولشگر به غزنه کشیدوبه تلافی خون برادران خودغزنه را به آتش کشید.علاءالدین حسین درلشگرکشی های خود به هرات وبلخ پیرزیهایی هم از این مناطق به دست آوردکه سلطان سنجر از این پیروزیها نگران بود.درزمان حکومت پادشاه سنجر(490-552ه.ق) هم غوریان وهم غزنویان دست نشانده پادشاه سنجربودند. پادشاه سنجربا دادن امتیاز به غزها ورویا روقراردان علاءالدین وغزها توانست علاءالدین رادراین پیروزیها ناکام نماید. در چند سال پایان عمرسلطان علاءالدین حسین جهانسوزداعیان اسماعیلی با دستور وی فرصت یافتند تا به تبلیغ این فرقه بپردازنداین امرسبب نگرانی بزرگان غوررا درآن زمان فراهم نمود.سلطان علاءالدین حسین در 556ه.ق درگذشت ودرسنجه پایتخت غور به خاک سپرده شد. درحدود سالهای نیمه قرن6ه.ق سرزمین غوریان درمعرض حملات پی در پی ترکان غز بود.در هنگام روزها اوضاع خراسان و بویژه مرزهای سرزمین غور دستخوش ناآرامی های مرزی وقدرت طلبی های محلی بود. در سال 558ه.ق یکی غوریان به نام شمس الدین به حکومت رسید وازخوشبختی های وی این بودکه برادری به نام معزالدین (شهاب الدین)داشت که سردار شایسته او هم بود وبیشترفتوحات زمان وی به دست همین معزالدین انجام شد وی در سال 581ه.ق لاهوررا تصرف کردو به حکومت غزنویان برای همیشه پایان داد.ودر سالهای پس لشگر کشی های خود را ادامه داد ودهلی را هم تصرف کرد اوج اقتدارحکومت غوریان در زمان همین شمس الدین می باشد.در599ه.ق معزالدین به حکومت رسیدکه حدود سه سال پس به دست فداییان اسماعیلیه ترورشد.همزمانی غوریان باحکومت‌هایی چون غزنویان،قراخانیان سلجوقیان و خوارزمشاهیان به تناسب همزمانی حکومت‌های یاد شده با آنها اختلافات وتنش های زیادی را بین آنهاسبب شد. منابع - نرشخی، ابوبکرمحمد بن جعفر،1351 تاریخ بخارا، برگردان ابونصر احمد بن نصر، تهران، بنیاد و فرهنگ - زرین کوب،عبدالحسین.١٣83،تاریخ ایران بعد از اسلام ،انتشارات امیرکبیر،تهران - جی.آ.بویل - لارنس لاکهارت - چارلز ملویل ،1389، تاریخ ایران کمبریج،مترجم مترجم:قادری ج4 تهران، مهتاب - جوینی،عطاملک 1375محمدبن محمد؛ تاریخ جهانگشای، تصحیح قزوینی، تهران،دنیای کتاب، - مستوفی، حمدالله، 1364تاریخ گزیده، تحقیق عبدالحسین نوایی،‌ تهران، امیر بزرگ - محمد قاسم،هندو شاه، بی تا،تاریخ فرشته،مصحح محمد رضا نصیری،تهران،انجمن نشانه ها ومفاخر فرهنگی - جوزجانی، منهاج سراج1391، طبقات ناصری، کابل ،بنیاد فرهنگی جهانداران غوری. - ورهرام،غلامرضا ،تاریخ آسیای مرکزی در دوران اسلامی . همگام تاریخ
منبع : همگام تاریخ
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 23 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

حوادث

#

فرهنگی

#

اقتصادی

| تهران
برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود رمان عشق زشت کالین هوور دانلود رمان عشق زشت کالین هوور اهنگ تو امشب گل نازی مث غنچه بازی دانلود رمان خیانت شیرین دانلود اهنگ ساسی امیدوارم فردا فردای بهتری باشه دانلود آهنگ تو امشب گل نازی سرژیک با لینک مستقیم دانلود فیلم beyond paradise با حجم کم دانلود فیلم beyond paradise با حجم کم دانلود آهنگ شکیرا بنام waka waka دانلود اهنگ مسعود جلیلیان‌باورش نمیشه دانلود آهنگ شوهر شوهره عهدیه عکس شخصیت های رمان افسونگری از جنس غم جلددوم اشرافی شیطون بلا دانلودرمان ارامش غربت دانلود رمان آرامش غربت apk دانلود آهنگ پنجره از ناهید قسمت 154 اکیا دانلود تلگرام برای نوکیا 215 معنی اهنگ ağla از pera معنی اهنگ ağla از pera دانلود اهنگ بنفشه نازنینم از سجاد رزمجو دانلود رمان تاوان بوسه های تو واتساپ نوکیا 305 دانلود گلچین آهنگ های هایده با لینک مستقیم گلچین آهنگ های شاد مهستی ملیسا سو اندرسون دانلود رایگان پاییز فصل آخر سال است دانلود رایگان پاییز فصل آخر سال است دانلود صدای طرقه مست دانلود صدای طرقه مست دانلود فول البوم الکس خواننده المانی رمان آرامش غربت pdf دانلود اهنگ عربی نانسی یا دب دب دانلود اهنگ عربی نانسی یا دب دب دانلود اهنگ عربی نانسی یا دب دب دانلود اهنگ عربی نانسی یا دب دب دانلود اهنگ عربی نانسی یا دب دب تلگرام برای نوکیا 215 دانلود مسابقه براک لزنر و گلدبرگ در رسلمنیا 33 رمان نبض یک مرد منظور از mدر اینستا گرام دانلود اهنگ ترکی یالار یالار دانلود اهنگ ترکی یالار یالار دانلود آلبوم مهتاب عشق حمیرا 320 دانلود آهنگ kacak ابرو گوندش شبکه ی گالا دانلود آهنگ kacak ابرو گوندش دانلود آهنگ kacak ابرو گوندش دانلود صدای طرقه مست آهنگ ابرو و مرات بز دانلود گلچین آهنگ های هایده با لینک مستقیم دانلود گلچین آهنگ های هایده با لینک مستقیم گلچین آهنگ های شاد مهستی دانلود گلچین آهنگ های هایده با لینک مستقیم دانلود تلگرام نوکیا 215 دانلود تلگرام نوکیا 215 معنی اهنگ هیلی استاینفلد love myself گلچین آهنگ های شاد مهستی دانلود فیلم هندی این خونه دیگه جا نداره1