داعش از یک خانه چند اتاقه به عنوان سلول های جمعی و انفرادی برای زنان استفاده می کرد. لینک خبر باشگاه خبرنگاران