بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

quot;شکاف quot; 2

quot;شکاف quot; 2


نوشته ی: ع. ق. منصور « شکاف » 2 با تمرکزبر« شکاف »خودساخته ای که « ضمیرآگاه » درمیانه ی« بازسازی »های قدیم وجدید روابط جاری خود با هستی زنده ی فاقد زبان مُشترک وهمگانی « ضمیرناآگاه » و عوامل گوناگون محیط « جا سازی»کرده وبه نمایش گذاشته ومی گذارد،همه ی آنچه که درروانشناسی وروانکاوی بعنوان« شکاف درونی انسانها »،« شکاف میان نسلها »،« شکاف درونی میان گروه ها ونهادهای اجتماعی » شناخته شده ومی شود بگونه ای دیگر رُخ نموده وآشکارمیشود...ازاین دیدگاه، برخلاف آنچه که درنگاه اوّل دیده می شود، آنچه که بانام « شکاف درونی انسانها » شناخته شده یا میشود میان « ضمیرآگاه » و« ضمیرناآگاه » آنان ایجاد نمیشود، این شکاف درواقع درقلمروخود «ضمیرآگاه » ودرمیانه ی ذهنیتهای قدیم وجدید وی که هرکدام درزمان خود دست اندر کار« بازسازی » روابط زنده ی سه جانبه ی خود وهستی زنده ی مُشترک وهمگانی فاقد زبان ( ضمیرناآگاه ) خویش ازیکطرف وعوامل گوناگون محیط ازطرف دیگر( درجریان تعامل بامحیط  ) شده اند، ایجاد می شود ...همانطور که شکاف میان نسلهای گوناگون نیزنه دربین « ضمیرناآگاه » یک دودمان با « ضمیرآگاه » نسلی دیگر، بلکه دربین « بازسازی » های گوناگون ورنگارنگ « ضمیرهای آگاه » این نسلها ازتعامل زنده ی مُشترک وهمگانیِ فاقد زبان « ضمیرناآگاهشان » با عوامل محیط ایجاد می شود...به عبارت دیگر این « شکاف » نه دربین « ضمیرهای ناآگاه» زنده ی فاقد زبان نسلهای گوناگون که مُشترگ وهمگانی اند، بلکه میان ذهنیتهای پراکنده وزبانهای گوناگون ومتفرقشان، یعنی میان « ضمیرهای آگاهشان » رُخ نموده یا « ایجاد » می شود..ماجرای شکل گیری وماندگاری این شکافِ خود ساخته درقلمروهمین « ضمیرهای آگاه » راهرکسی می تواند با اندکی دقت بهنگام رویارویی دانسته ها وذهنیتهای کهنه وفعلی شکل گرفته در « ضمیرآگاه » موجود خویش، با اندیشه ها یاچیزهای جدید وناشناخته ای ببیند که بتازگی پیش روی وی قرارگرفته یا می گیرند!..دراین میان « شکاف » ی اگرایجاد می شود درواقع درمیانه ی کشمکشی رُخ نموده وآشکار میشود که بدنبال همین رویارویی« ضمیر آگاه » قدیم یا موجود آنها با « ضمیرآگاه » جدیدی که تازه درحال شکل گرفتن است، پدیدارمیشود...ازاین دیدگاه، روند پوست اندازی ضمیرآگاه کهنه ورشد وتکامل ضمیرآگاه جدید ازدرون تکامل وی، برپایه ی تعامل دائما" جاری همان هستی زنده ای با عوامل محیط شکل می گیرد که بانام « ضمیرناآگاه » سرشناس است... هم درروانشناسی وهم درروانکاوی، معمولا"ازپیدایی دوری , پرهیز ناپذیرهمین شکاف برپاشده میان ذهنیتها ودانسته های ( ضمیرآگاه ) قدیم وجدید بعنوان « شکاف » میان ضمیرهای ناآگاه وآگاه انسانها یاد شده وباهمین نگاه است که این روند رشد ذهنی را نیزبا نام « رشد روانی » ویا « فرایند رشد درروان درمانی » می شناسند.درهمین راستاست که بطورکلّی، هرکسی با هردیدگاهی وبا هرسلیقه ای ضمن خلط وتداخل ویا جایگزین ساختن این فرایند رشد ذهنی با آنچه که « رشد روانی » نامیده میشود مخاطب خود را به گونه ای گیج وآشفته میسازد که نمی تواند بداند که گوینده یا نویسنده ازشکاف میان « ضمیرناآگاه » و « ضمیرآگاه » سخن می گوید یا شکاف میان « ضمیرهای آگاه » قدیم وجدید ی که هردوبرپایه ی تعامل هستی زنده ی مُشترک وهمگانی وفاقد زبان آنها ( ضمیر ناآگاه آنها ) با عوامل محیط شکل گرفته یا می گیرند...نمودارساده وروشن اینگونه خلط وتداخل وجایگزین ساختن « رشد ذهنی » و« رشد روانی » را دکتر« لارنس راسی» درکتاب « رؤیاها ورشد منش » بروشنی نشان میدهد.. درسرتاسراین کتاب هرجا که وی به « رشد روانی » اشاره می کند، درواقع وعملا"از همان  رشد ذهنی سخن می گوید که درقلمروخود ذهن وخودآگاهی رخداد افتاده است : «...رشد روانی اگرچه بندرت وبه کندی پیش می رود، لیکن ما بیشترازرویارویی با چیزهای جدید به هراس می افتیم وبحای آنکه خود را با الگوهای گستردهی آگاهی مان که خودبخود رشد میکند سازگار کنیم وبا آگاهی به اینکه امروزما دیگرشخص دیروزی نیستیم دچارآشفتگی وپریشانی می شویم. این تغییرمیان دیدگاههای ما درگذشته وحال سبب نبود امنیت وتعادل درما میشود وبجای آنکه به پیشواز فرصتهای جدیدی که برای رشد درپیش رویمان قرارگرفته برویم ، گرایش به نادیده گرفتن آنها درما پا میگیرد..» بروشنی پیداست که آنچه که اینگونه رُخ داده واتفاق می افتد درقلمرو ذهن وآگاهی های قدیم وجدید رخداد افتاده وبه رشد ذهنی مربوطند ونه « رشد روانی »... گرایش به نادیده گرفتن فرصتهای جدید ی که برای رشد پیش رویمان قرارمیگیرد نیزدرپی مقاومت های همان « ضمیرآگاه » خودمرکز بینی شکل می گیرد که برای حفظ ذهنیتهای موجود خویش درواقع گیر رشد ذهنیتهای جدید، ونه « رشد روانی » می شود... دکتر« راسی »، درهمین راستا پیوسته می دهد که : «..بنابراین غالبا" رشد روانی بعنوان یک مسئله ی شخصی یا بیماری روانی سوء تعبیر می شود. وقتی چنین برچسبی به شخص می زنیم درواقع فرایند رشد اورا متوقف کرده ایم. درچنین وضعی، بجای پرورش خلاقیتها وفردیت خویش بناچار خود را با زندگی سنتی متعارف وفق می دهیم. دراینجاست که انسان بدل به یک الگوی کلیشه ای وقالبی می شود، بطوریکه دقیقا"می توان پیش بینی کرد که اوبه چه چیزهایی اهمیت می دهد وچه رفتارهایی ازاو سر خواهد زد. دراین مرحله فردیت شخص که منحصربه فرد خود اوبود ازدست رفته واستعدادهای او برای دستیابی به آگاهی های تا زه و رشد خلاقه بطورکلّی ازبین    میرود .ازسوی دیگرکسی که دراودگرگونیهای رشد روانی چهره می گیرد بیشتر متکی به خانواده، دوستان ومؤسسات آموزشی است که غالبا" همینها خود گیر رشد فردیت وآگاهی اومی شوند...» روشن است که  کشمکش میان فردیت شخص، استعدادها وآگاهی های تازه ی او ازیکطرف وشیوه های جاری زندگی سنتی ومتعارفِ همراه وهمگام با ذهنیتهای کهنه ودست وپا گیرخودش ودیگران ازطرف دیگر،( که هردوبرپایه ی تعامل همیشگی هستی زنده ی مُشترک وهمگانی وی ( ضمیرناآگاه ) باعوامل محیط شکل گرفته ومی گیرند ) درواقع درقلمرو فعالیتهای ذهنی وی ودرمیانه ی ذهنیتهای قدیم وجدید وی شکل می گیرد وبه همین انگیزه نموداررشد ذهنی وی است ونه « رشد روانی » او...برپایه ی همین کشمکش میان ذهنیتهای قدیم وجدید است که آنچه بعنوان شکاف درونی فردی انسانها، یا شکاف میان نسلها، ویاشکاف میان اعضای گروه ها ونهادهای اجتماعی شناخته می شود، درقلمرو ذهن وخودآگاهی آنها شکل می گیرد، نه میان ضمیرآگاه وضمیرناآگاه آنها!..دراین میان روشن است که مقاومت ذهنیتهای قدیم وموجود درراستای حفظ وضع کنونی وتلاش در راستای « جلوگیری » ازرشد وتکامل ذهنیتهای جدید، زمینه ی شکل گیری این کشمکش دوری , پرهیز ناپذیرودرنتیجه ایجاد این « شکاف » را فراهم می سازند ...ازاین دیدگاه وبراین اساس، می توان به این درک ودریافت رسید که نرمش پذیری وعدم مقاومت ذهنیتهای کهنه وموجود دربرابررشد وتکامل ذهنیتهای جدید، می تواند زمینه ی رشد وتکامل این ذهنیتهای تازه را بگونه ای فراهم سازد که با شناخت ومحوکامل عنصرخودمرکزبینی خویش، ضمن « پُل »زدن بر« شکاف »ایجاد شده بوسیله ی همین خودمرکزبینی،درراستای دست یابی به جایگاه راستین خود درامتداد هستی زنده ی دائما" جاری وفاقد زبان ( ضمیرناآگاه ) خود گام بردارند تا درهمین مسیر، ازاشاره ی « مولانا » به چگونگی « مُردن » دراین « عشق » نیزبیش ازپیش باخبرشوند: بمیرید بمیرید دراین عشق بمیرید دراین عشق چومردید ، همه روح پذیرید...
منبع : نگاه امروز
تاریخ باز نشر :
زمان : بیش از 2 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3     1 تا 5
تعداد بازدید : 19

موضوع مطلب : #

فرهنگی


برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


فقارت دانلود فایل صوتی فیلم جومانجی 2 دانلود سریال همسر یا دردسر با دوبله فارسی دانلود اهنگ کی قدرتو میدونه ها دانلود آهنگ خوشم میاد از اون چشات ازون چشای ناز سیات متن آهنگ blue whale متن آهنگ blue whale دانلود آهنگ جدید اسماعیل سپاهی دانلود موزیک ویدیو گروه laboum دانلود زیرنویس جدا عشق حرف حالیش نمیشه دانلود آهنگ عربی یدب له دانلود آهنگ عربی یدب له اهنگ ترکیه ای سودا دانلود اهنگ دمت و الیشان ملک لر دانلود اهنگ دمت و الیشان ملک لر دانلود اهنگ الیشان و دمت اکلین دانلود اهنگ عربی لالالا لالا دانلود اهنگ سیمگه میش میش دانلود اهنگ سیمگه میش میش سام.پاک پیکار دانلود بازی سیمز بدون نیاز به اینترنت تو لعنتی از علیرضا اریانفر دانلود موزیک ویدیو یا طب طب از نانسی عجرم دانلود رایگان آهنگ نانسی یا تب تب اکیا قسمت 67 در اپارات اکیا قسمت 67 در اپارات روسپی خانه شهر نو فیلم دانلود آهنگ kameraاز سیمگه دانلود سریال tatli intikam زیرنویس چسبیده سوپرکده تلگرام اهنگ حسین حیدری عزیز یارم اهنگ حسین حیدری عزیز یارم دانلود رمان عشق با طعم سادگی دانلود رمان عشق با طعم سادگی مزیک ویدیو بازم کلان برطرف کردن لقی یاتاقان با فویل سیگار اهنگ گلی جون ای گل خوشرنگ خونه filnesk s ok pr romantek 2018 دانلود فیلم گرگ و میش 2 با دوبله فارسی بدون سانسور دانلود فیلم پیچ اشتباه 7 با لینک مستقیم دانلود اهنگ الیشان و دمت اکلین رمان السای من دانلود یا تب تاب نانسی