بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

quot;شکاف quot; 2

quot;شکاف quot; 2


نوشته ی: ع. ق. منصور « شکاف » 2 با تمرکزبر« شکاف »خودساخته ای که « ضمیرآگاه » درمیانه ی« بازسازی »های قدیم وجدید روابط جاری خود با هستی زنده ی فاقد زبان مُشترک وهمگانی « ضمیرناآگاه » و عوامل گوناگون محیط « جا سازی»کرده وبه نمایش گذاشته ومی گذارد،همه ی آنچه که درروانشناسی وروانکاوی بعنوان« شکاف درونی انسانها »،« شکاف میان نسلها »،« شکاف درونی میان گروه ها ونهادهای اجتماعی » شناخته شده ومی شود بگونه ای دیگر رُخ نموده وآشکارمیشود...ازاین دیدگاه، برخلاف آنچه که درنگاه اوّل دیده می شود، آنچه که بانام « شکاف درونی انسانها » شناخته شده یا میشود میان « ضمیرآگاه » و« ضمیرناآگاه » آنان ایجاد نمیشود، این شکاف درواقع درقلمروخود «ضمیرآگاه » ودرمیانه ی ذهنیتهای قدیم وجدید وی که هرکدام درزمان خود دست اندر کار« بازسازی » روابط زنده ی سه جانبه ی خود وهستی زنده ی مُشترک وهمگانی فاقد زبان ( ضمیرناآگاه ) خویش ازیکطرف وعوامل گوناگون محیط ازطرف دیگر( درجریان تعامل بامحیط  ) شده اند، ایجاد می شود ...همانطور که شکاف میان نسلهای گوناگون نیزنه دربین « ضمیرناآگاه » یک دودمان با « ضمیرآگاه » نسلی دیگر، بلکه دربین « بازسازی » های گوناگون ورنگارنگ « ضمیرهای آگاه » این نسلها ازتعامل زنده ی مُشترک وهمگانیِ فاقد زبان « ضمیرناآگاهشان » با عوامل محیط ایجاد می شود...به عبارت دیگر این « شکاف » نه دربین « ضمیرهای ناآگاه» زنده ی فاقد زبان نسلهای گوناگون که مُشترگ وهمگانی اند، بلکه میان ذهنیتهای پراکنده وزبانهای گوناگون ومتفرقشان، یعنی میان « ضمیرهای آگاهشان » رُخ نموده یا « ایجاد » می شود..ماجرای شکل گیری وماندگاری این شکافِ خود ساخته درقلمروهمین « ضمیرهای آگاه » راهرکسی می تواند با اندکی دقت بهنگام رویارویی دانسته ها وذهنیتهای کهنه وفعلی شکل گرفته در « ضمیرآگاه » موجود خویش، با اندیشه ها یاچیزهای جدید وناشناخته ای ببیند که بتازگی پیش روی وی قرارگرفته یا می گیرند!..دراین میان « شکاف » ی اگرایجاد می شود درواقع درمیانه ی کشمکشی رُخ نموده وآشکار میشود که بدنبال همین رویارویی« ضمیر آگاه » قدیم یا موجود آنها با « ضمیرآگاه » جدیدی که تازه درحال شکل گرفتن است، پدیدارمیشود...ازاین دیدگاه، روند پوست اندازی ضمیرآگاه کهنه ورشد وتکامل ضمیرآگاه جدید ازدرون تکامل وی، برپایه ی تعامل دائما" جاری همان هستی زنده ای با عوامل محیط شکل می گیرد که بانام « ضمیرناآگاه » سرشناس است... هم درروانشناسی وهم درروانکاوی، معمولا"ازپیدایی دوری , پرهیز ناپذیرهمین شکاف برپاشده میان ذهنیتها ودانسته های ( ضمیرآگاه ) قدیم وجدید بعنوان « شکاف » میان ضمیرهای ناآگاه وآگاه انسانها یاد شده وباهمین نگاه است که این روند رشد ذهنی را نیزبا نام « رشد روانی » ویا « فرایند رشد درروان درمانی » می شناسند.درهمین راستاست که بطورکلّی، هرکسی با هردیدگاهی وبا هرسلیقه ای ضمن خلط وتداخل ویا جایگزین ساختن این فرایند رشد ذهنی با آنچه که « رشد روانی » نامیده میشود مخاطب خود را به گونه ای گیج وآشفته میسازد که نمی تواند بداند که گوینده یا نویسنده ازشکاف میان « ضمیرناآگاه » و « ضمیرآگاه » سخن می گوید یا شکاف میان « ضمیرهای آگاه » قدیم وجدید ی که هردوبرپایه ی تعامل هستی زنده ی مُشترک وهمگانی وفاقد زبان آنها ( ضمیر ناآگاه آنها ) با عوامل محیط شکل گرفته یا می گیرند...نمودارساده وروشن اینگونه خلط وتداخل وجایگزین ساختن « رشد ذهنی » و« رشد روانی » را دکتر« لارنس راسی» درکتاب « رؤیاها ورشد منش » بروشنی نشان میدهد.. درسرتاسراین کتاب هرجا که وی به « رشد روانی » اشاره می کند، درواقع وعملا"از همان  رشد ذهنی سخن می گوید که درقلمروخود ذهن وخودآگاهی رخداد افتاده است : «...رشد روانی اگرچه بندرت وبه کندی پیش می رود، لیکن ما بیشترازرویارویی با چیزهای جدید به هراس می افتیم وبحای آنکه خود را با الگوهای گستردهی آگاهی مان که خودبخود رشد میکند سازگار کنیم وبا آگاهی به اینکه امروزما دیگرشخص دیروزی نیستیم دچارآشفتگی وپریشانی می شویم. این تغییرمیان دیدگاههای ما درگذشته وحال سبب نبود امنیت وتعادل درما میشود وبجای آنکه به پیشواز فرصتهای جدیدی که برای رشد درپیش رویمان قرارگرفته برویم ، گرایش به نادیده گرفتن آنها درما پا میگیرد..» بروشنی پیداست که آنچه که اینگونه رُخ داده واتفاق می افتد درقلمرو ذهن وآگاهی های قدیم وجدید رخداد افتاده وبه رشد ذهنی مربوطند ونه « رشد روانی »... گرایش به نادیده گرفتن فرصتهای جدید ی که برای رشد پیش رویمان قرارمیگیرد نیزدرپی مقاومت های همان « ضمیرآگاه » خودمرکز بینی شکل می گیرد که برای حفظ ذهنیتهای موجود خویش درواقع گیر رشد ذهنیتهای جدید، ونه « رشد روانی » می شود... دکتر« راسی »، درهمین راستا پیوسته می دهد که : «..بنابراین غالبا" رشد روانی بعنوان یک مسئله ی شخصی یا بیماری روانی سوء تعبیر می شود. وقتی چنین برچسبی به شخص می زنیم درواقع فرایند رشد اورا متوقف کرده ایم. درچنین وضعی، بجای پرورش خلاقیتها وفردیت خویش بناچار خود را با زندگی سنتی متعارف وفق می دهیم. دراینجاست که انسان بدل به یک الگوی کلیشه ای وقالبی می شود، بطوریکه دقیقا"می توان پیش بینی کرد که اوبه چه چیزهایی اهمیت می دهد وچه رفتارهایی ازاو سر خواهد زد. دراین مرحله فردیت شخص که منحصربه فرد خود اوبود ازدست رفته واستعدادهای او برای دستیابی به آگاهی های تا زه و رشد خلاقه بطورکلّی ازبین    میرود .ازسوی دیگرکسی که دراودگرگونیهای رشد روانی چهره می گیرد بیشتر متکی به خانواده، دوستان ومؤسسات آموزشی است که غالبا" همینها خود گیر رشد فردیت وآگاهی اومی شوند...» روشن است که  کشمکش میان فردیت شخص، استعدادها وآگاهی های تازه ی او ازیکطرف وشیوه های جاری زندگی سنتی ومتعارفِ همراه وهمگام با ذهنیتهای کهنه ودست وپا گیرخودش ودیگران ازطرف دیگر،( که هردوبرپایه ی تعامل همیشگی هستی زنده ی مُشترک وهمگانی وی ( ضمیرناآگاه ) باعوامل محیط شکل گرفته ومی گیرند ) درواقع درقلمرو فعالیتهای ذهنی وی ودرمیانه ی ذهنیتهای قدیم وجدید وی شکل می گیرد وبه همین انگیزه نموداررشد ذهنی وی است ونه « رشد روانی » او...برپایه ی همین کشمکش میان ذهنیتهای قدیم وجدید است که آنچه بعنوان شکاف درونی فردی انسانها، یا شکاف میان نسلها، ویاشکاف میان اعضای گروه ها ونهادهای اجتماعی شناخته می شود، درقلمرو ذهن وخودآگاهی آنها شکل می گیرد، نه میان ضمیرآگاه وضمیرناآگاه آنها!..دراین میان روشن است که مقاومت ذهنیتهای قدیم وموجود درراستای حفظ وضع کنونی وتلاش در راستای « جلوگیری » ازرشد وتکامل ذهنیتهای جدید، زمینه ی شکل گیری این کشمکش دوری , پرهیز ناپذیرودرنتیجه ایجاد این « شکاف » را فراهم می سازند ...ازاین دیدگاه وبراین اساس، می توان به این درک ودریافت رسید که نرمش پذیری وعدم مقاومت ذهنیتهای کهنه وموجود دربرابررشد وتکامل ذهنیتهای جدید، می تواند زمینه ی رشد وتکامل این ذهنیتهای تازه را بگونه ای فراهم سازد که با شناخت ومحوکامل عنصرخودمرکزبینی خویش، ضمن « پُل »زدن بر« شکاف »ایجاد شده بوسیله ی همین خودمرکزبینی،درراستای دست یابی به جایگاه راستین خود درامتداد هستی زنده ی دائما" جاری وفاقد زبان ( ضمیرناآگاه ) خود گام بردارند تا درهمین مسیر، ازاشاره ی « مولانا » به چگونگی « مُردن » دراین « عشق » نیزبیش ازپیش باخبرشوند: بمیرید بمیرید دراین عشق بمیرید دراین عشق چومردید ، همه روح پذیرید...
منبع : نگاه امروز
تاریخ باز نشر :
زمان : بیش از 2 سال پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5     1 تا 5
تعداد بازدید : 21

موضوع مطلب : #

فرهنگی


برچسب ها : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


دانلود آهنگ یار از عارف شاکری اهنگ هندی ماهیا دانلود بهترین آهنگ های هایده با لینک مستقیم دانلود فیلم room in rome دانلود موزیک ویدیو احلام دلم میتپه واست دانلود آهنگ نامه از شیلا رمان فرشته ناپاک اهنگ سیمگه میش میش اهنگ سیمگه میش میش قسمت اخر رمان این مرد ارباب است دانلود بازی total conquest بدون اینترنت هک شده دانلود بازی total conquest هک شده افلاین دانلود آهنگ بی کلام سریال عشق حرف حالیش نمیشه فیلم گرگ و میش قسمت یک دوبله بدون سانسور دانلود فیلم گرگ و میش 1 دوبله فارسی بدون سانسور اهنگdelikanlim متن و ترجمه اهنگ adini bilen yazsin دانلود بازی total conquest نسخه قدیمی مود شده جواب جدولانه224 جواب جدولانه224 دانلود آهنگ کم بیا دنبال من سعید کریمی دانلود آهنگ کم بیا دنبال من سعید کریمی آهنگ یار ار شاکری آهنگ یار ار شاکری دانلود رمان تلاقی دو خط موازی دانلود رمان شایعه اجبار عشق apk کون سفید خاله جون جلال و جرن دانلود رمان شایعه اجبار عشق apk دانلود اهنگ احلام عربی و فارسی دانلود رمان عشق و رقصapk دانلود رمان عشق و رقصapk دانلود رمان شایعه اجبار عشق apk دانلودرمان باده رمان نیازم به تو دانلود رمان شایعه اجبار عشق apk دانلود آهنگ جدید آرمین 2afm و سحر قریشی اهنگ افغانی وای ازاین دخترکا فرکانس شبکه gem series + دانلود آهنگ آرمین 2afm و باران به نام سکوت قسمت 26 عشق و ماوی فرکانس gem series در هاتبرد قسمت 26 عشق و ماوی دانلود رایگان کتاب کله سر شیخ بهایی فرکانس gem series در هاتبرد دانلود رایگان سریال ترکی عشق از نو دانلود سریال عشق از نو با زیرنویس فارسی چسبیده دانلود سریال عشق از نو با زیرنویس فارسی چسبیده دانلود موزیک های بی کلام سریال عشق اجاره ای رمان اشرافی شیطون بلا قسمت دوم دانلود بازی هک شده top farm اهنگ بی کلام فیلم عشق اجاره ای علی یاسینی میدونستی علی یاسینی میدونستی علی یاسینی میدونستی دانلود آهنگ ای دل تو خریداری نداری لیلا فروهر با کیفیت 320 فیلم گرگ و میش ۳ دوبله بدون سانسور دانلود‏ ‏اهنگ‏ ‏جدید‏ ‏نصیر‏ ‏سخی‏ ‏