بهترین های روز
بهترین های روز

سرگرمی و دانستنی های فراوان به همراه کلیپ های روز و مطالب وبلاگهای فارسی با به روز رسانی خودکار

وبلاگ خوان »

مطالب با موضوع فرهنگیbestofday

مقاله اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی


نوشتار اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی سرنویس : نوشتار اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد فهرست مطالب تقدیر و سپاسگزاری چکیده فصل نخست : کلیات پیشگفتار اهمیت و بایستگی مسئله بیان مسئله اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف واژه ها فصل دوم: ادبیات پژوهش پیشگفتار فرماندهی و اصول رهبری نظامی دلیری شایستگی خستگی ناپذیری آموزش درست زیر دست هدایت و مهار توانایی نظامی فصل سوم: روش پژوهش روش پژوهش جامعه آماری روش نمونه گیری پیمانه درجه بندی روایی و پایائی اندازه گیری ابزار پژوهش فصل چهارم: موشکافی موشکافی داده ها فصل پنجم: نتیجه گیری نتیجه گیری پیشنهادها پیشنهاد برای موضوعهای پژوهشی محدودیتهای پژوهش ضمائم پرسشنامه فهرست منابع تقدیر و تشکر: من لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق تقدیر و سپاسگزاری از تمام کسانی که مرا با عطوفت و شکیبایی باره لطف خود پیمان دادند چکیده: در هستی هر انسانی اندکی نیروی حیاتی، انرژی، امکانات و استعدادهای ویژه نهفته است که اگر شرایط و فرصت پسندیده برای او فراهم گردد این نیروها و استعدادها، آشکارا و به طور رشد می کنند هدف از پژوهش آماده عبارت است از اینکه خصوصیات یک فرمانده چیست و چرا دانشجویان به این تخصص دلبستگی خاصی نشان نمی دهند فرمانده باید بتواند متضادترین خصایص یعنی عزم و پروا و دلیری و دلیری را در هستی خود یکجا جمع نمائید همچنین یک فرمانده باید اوامر و دستورات رسیده از رده های بالا را بدون اکراه اجرا نمائید هنگامیکه که یک فرمانده از لحاظ روحی ناتوان و ناتوان بوده و از نیرو و صلابتی که شایسته مفهوم این واژه است بی بهره باشد، وقتیکه دستورات او روشنی و قاطعیت نداشته باشد، یگان از راه اصلی خود منحرف و گمراه می شود فصل نخست کلیات مقدمه: در میان دانشهای گوناگون بشری شاید دانش مدیریت را بتوان جزء با همیت ترین و پیچیده ترین و دشوار ترین دانش زمان آماده به شمار آورد هر چند دانش مدیریت یکی از جوانترین رشته های دانش سده ما می باشد، ولی از آنجا که این دانش از جهتی با گردانیدن سازمان، شکل سازمان و فعالیتها و ترکیب سازمان و از سوی دیگر با عوامل بوجود آورنده سازمان یعنی کسان انسانی سر و کار دارد و این هر دو به اندازه درازا تاریخ دیرینگی دارند امروزه دانشمندان مدیریت، روانشناسان و جامعه شناسان هر یک به نوعی دانش مدیریت را تبیین و توجیه می کنند و در این میان نقش مدیران که خود هم عامل انسانی هستند و هم اعمال کننده دانش مدیریت بس سنگین و دشوار است در هستی هر انسانی اندکی نیروی حیاتی، انرژی، امکانات و استعدادهای ویژه نهفته است که اگر شرایط و فرصت پسندیده برای او فراهم گردد این نیروها و استعدادها، آشکارا و به طور طبیعی رشد می کنند در یگانهای نظامی این شرایط بدست فرماندهان فراهم می شود و مایه رشد این استعدادها می گردد اما فرماندهی علاوه بر اینکه یک پسندیدن قانونی جهت گردانیدن یگان است مانند رهبری، هنری است آموختنی و از دیدگاه علمی امری است اکتسابی یا وراثتی که از راه آموختن و تجربه در انسان گسترش می یابد در همین راستا باید گفت که فرماندهی بر یگانهای نظامی یک گونه مدیریت است و چنانچه به خوبی کاربرد شود می توان اهداف یک سازمان نظامی را به خوبی پرورش داد و از هنگام نتیجه دلخواه و دلخواه را گرفت بنابراین باید به فرماندهی که یک فرمایش بسیار خطیر در سازمانهای نظامی می باشد اهمیت وافری داده شود اهمیت موضوع: در باره اهمیت این جستار باید گفت که آنچه که مشخص است نیروی هوائی طی اهدافی تشکیل شده که از دسته هنگام می توان پشتیبانی از یگانهای دیگر نظامی و حریم هوائی یک کشور اشاره کرد که در اجرای این فرمایش نیازمند به داشتن ساز و برگ کافی و نیروی کارآزموده انسانی جهت کاربرد سودمند و بهینه از این ساز و برگ در راستای اهداف مشخص شده است برای تربیت این نیروی کارآزموده انسانی باید تدابیر مدیریتی ویژه اندیشید که از دسته هنگام به فرمانده سر راست یگان نظامی مربوط می باشد که چگونه این کسان را تربیت داده و نسبت به وظیفه آنها ایشان را پایبند بار آورند بیان مسئله: تخصص پیاده و یافرماندهی ، یکی از تخصصهای حساسی هست که در نیروهای مسلح و نیروی هوائی هستی دارد این حساسیت در دانشگاه بیشتر می باشد زیرا دانشگاه مهد پرورش و تربیت کارآزمودگان و افسران آینده نیروی هوائی می باشد بنابراین یک فرمانده باید با فرماندهی درست و بخردانه کسان تحت فرمایش خود را هدایت کند زیرا پرسنل تحت امر، او را به سرنویس الگو و سرمشق خود پیمان می دهند و کوشش می کنند از اعمال خوب فرماندهی پیروی کنند هر فرمانده دارای صفات آشکار و نمونه ای است که با کنش نشان داده می شود این قبیل اعمال می تواند در انتقال صفات عالیه فرماندهی برای دیگران مؤثر پیمان گیرد از اینرو می توان گفت که روش عملکرد فرماندهان در محیط دانشگاه می تواند در نگرش دانشجویانی که می خواهند به این تخصص گرایش پیدا کنند تأثیرگذار باشد با توجه به توضیحات فوق پژوهشگر در این پژوهش کوشش دارد تأثیر مسائل و دشواری ها این تخصص و گیرایی و مسائل اقتصادی و همچنین چگونگی نگرش مسئولین به این تخصص در گزینش هنگام بدست دانشجویان مدیریت دولتی باره بررسی پیمان دهد اهداف پژوهش: 1- بررسی عوامل مؤثر در عدم گزینش تخصص فرماندهی بدست دانشجویان مدیریت دولتی 2- بررسی جو حاکم میان فرمانده و دانشجو و تأثیر هنگام در گزینش این تخصص بدست دانشجویان 3- بررسی مخاطرات این تخصص و تأثیر هنگام در گزینش بدست دانشجویان مدیریت دولتی 4- بررسی عوامل انگیزشی و تأثیر هنگام در گزینش این تخصص بدست دانشجویان 5- بررسی عملکرد مسئولین ذیربط و تأثیر هنگام در گزینش این تخصص بدست دانشجویان فرضیه های پژوهش: 1- میان هستی الگوهای پسندیده ، جو حاکم میان فرمانده و دانشجو و گزینش این تخصص بدست دانشجویان مدیریت دولتی رابطه هستی دارد 2- میان سختی کار، مسئولیت سنگین و گزینش این تخصص بدست دانشجویان مدیریت دولتی رابطه هستی دارد 3- میان هستی سیستم اشتباه و غلط در رابطه به بخش دانشجویان، کم توجهی فرماندهان بزرگتر نسبت به این تخصص و گزینش این تخصص بدست دانشجویان مدیریت دولتی رابطه هستی دارد 4- میان سلیقه ای بودن کارفرمایان در دانشگاه و همچنین قاطعیت ، گیرایی و گزینش این تخصص بدست دانشجویان مدیریت دولتی رابطه هستی دارد تعریف واژه ها: 1- الگو: گردآور ای از واکنش های آشکار است ومثل اینکه میان آنها یک گونه همبستگی درونی است 2- انگیزش : ایجاد یا هستی چنان حالت کشش و رخبت و تمایلی در فرد است که او را در انجام عملی در جهت خاصی وا دارد 3- فعالیت: عبارتست از به مصرف رساندن انرژی و همیشه دارای یک نتیجه است 4- رفتار: هر عملی که موجود زنده انجام می دهد و متضمن کارهای بدنی آشکار و پنهان و کارهای فیزیولوژیک عاطفی و تکاپو عقلی می باشد 5- روحیه: واکنش عاطفی و ذهن که شخص درباره کار و پیشه اش دارد و یا کیفیتی نامحسوس است که به رای العین نگریستن نمی شود 6- مدیریت: تکاپو و عملی است که در یک موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور در جهت هدفهای معین چهره می گیرد 7- رفتار سازمانی: نظام فکری دانشگاهی که هدفش درک و توصیف رفتار انسان در محیط سازمانی باشد 8- تربیت: جریان هدفدار و آگاهانه ای است برای شکوفا کردن و به تکاپو درآوردن استعدادهای درونی است و بروز هنگام فطرتی که آدمی بر هنگام بنیاد آفریده شده است -- دانلود کامل نوشتار اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی بانک گونه ها مقالات دانشجویی
منبع : بانک انواع مقالات دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

|

فارس

bestofday

مقاله اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی


نوشتار اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی سرنویس : نوشتار اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی این فایل با فرمت word و آماده پرینت میباشد فهرست مطالب تقدیر و سپاسگزاری چکیده فصل نخست : کلیات پیشگفتار اهمیت و بایستگی مسئله بیان مسئله اهداف پژوهش فرضیه های پژوهش تعریف واژه ها فصل دوم: ادبیات پژوهش پیشگفتار فرماندهی و اصول رهبری نظامی دلیری شایستگی خستگی ناپذیری آموزش درست زیر دست هدایت و مهار توانایی نظامی فصل سوم: روش پژوهش روش پژوهش جامعه آماری روش نمونه گیری پیمانه درجه بندی روایی و پایائی اندازه گیری ابزار پژوهش فصل چهارم: موشکافی موشکافی داده ها فصل پنجم: نتیجه گیری نتیجه گیری پیشنهادها پیشنهاد برای موضوعهای پژوهشی محدودیتهای پژوهش ضمائم پرسشنامه فهرست منابع تقدیر و تشکر: من لم یشکر المخلوق و لم یشکر الخالق تقدیر و سپاسگزاری از تمام کسانی که مرا با عطوفت و شکیبایی باره لطف خود پیمان دادند چکیده: در هستی هر انسانی اندکی نیروی حیاتی، انرژی، امکانات و استعدادهای ویژه نهفته است که اگر شرایط و فرصت پسندیده برای او فراهم گردد این نیروها و استعدادها، آشکارا و به طور رشد می کنند هدف از پژوهش آماده عبارت است از اینکه خصوصیات یک فرمانده چیست و چرا دانشجویان به این تخصص دلبستگی خاصی نشان نمی دهند فرمانده باید بتواند متضادترین خصایص یعنی عزم و پروا و دلیری و دلیری را در هستی خود یکجا جمع نمائید همچنین یک فرمانده باید اوامر و دستورات رسیده از رده های بالا را بدون اکراه اجرا نمائید هنگامیکه که یک فرمانده از لحاظ روحی ناتوان و ناتوان بوده و از نیرو و صلابتی که شایسته مفهوم این واژه است بی بهره باشد، وقتیکه دستورات او روشنی و قاطعیت نداشته باشد، یگان از راه اصلی خود منحرف و گمراه می شود فصل نخست کلیات مقدمه: در میان دانشهای گوناگون بشری شاید دانش مدیریت را بتوان جزء با همیت ترین و پیچیده‌ترین و دشوار ترین دانش زمان آماده به شمار آورد هر چند دانش مدیریت یکی از جوانترین رشته های دانش سده ما می باشد، ولی از آنجا که این دانش از جهتی با گردانیدن سازمان، شکل سازمان و فعالیتها و ترکیب سازمان و از سوی دیگر با عوامل بوجود آورنده سازمان یعنی کسان انسانی سر و کار دارد و این هر دو به اندازه درازا تاریخ دیرینگی دارند امروزه دانشمندان مدیریت، روانشناسان و جامعه شناسان هر یک به نوعی دانش مدیریت را تبیین و توجیه می کنند و در این میان نقش مدیران که خود هم عامل انسانی هستند و هم اعمال کننده دانش مدیریت بس سنگین و دشوار است در هستی هر انسانی اندکی نیروی حیاتی، انرژی، امکانات و استعدادهای ویژه نهفته است که اگر شرایط و فرصت پسندیده برای او فراهم گردد این نیروها و استعدادها، آشکارا و به طور طبیعی رشد می کنند در یگانهای نظامی این شرایط بدست فرماندهان فراهم می شود و مایه رشد این استعدادها می گردد اما فرماندهی علاوه بر اینکه یک پسندیدن قانونی جهت گردانیدن یگان است مانند رهبری، هنری است آموختنی و از دیدگاه علمی امری است اکتسابی یا وراثتی که از راه آموختن و تجربه در انسان گسترش می یابد در همین راستا باید گفت که فرماندهی بر یگانهای نظامی یک گونه مدیریت است و چنانچه به خوبی کاربرد شود می توان اهداف یک سازمان نظامی را به خوبی پرورش داد و از هنگام نتیجه دلخواه و دلخواه را گرفت بنابراین باید به فرماندهی که یک فرمایش بسیار خطیر در سازمانهای نظامی می باشد اهمیت وافری داده شود اهمیت موضوع: در باره اهمیت این جستار باید گفت که آنچه که مشخص است نیروی هوائی طی اهدافی تشکیل شده که از دسته هنگام می توان پشتیبانی از یگانهای دیگر نظامی و حریم هوائی یک کشور اشاره کرد که در اجرای این فرمایش نیازمند به داشتن ساز و برگ کافی و نیروی کارآزموده انسانی جهت کاربرد سودمند و بهینه از این ساز و برگ در راستای اهداف مشخص شده است برای تربیت این نیروی کارآزموده انسانی باید تدابیر مدیریتی ویژه اندیشید که از دسته هنگام به فرمانده سر راست یگان نظامی مربوط می باشد که چگونه این کسان را تربیت داده و نسبت به وظیفه آنها ایشان را پایبند بار آورند بیان مسئله: تخصص پیاده و یافرماندهی ، یکی از تخصصهای حساسی هست که در نیروهای مسلح و نیروی هوائی هستی دارد این حساسیت در دانشگاه بیشتر می باشد زیرا دانشگاه مهد پرورش و تربیت کارآزمودگان و افسران آینده نیروی هوائی می باشد بنابراین یک فرمانده باید با فرماندهی درست و بخردانه کسان تحت فرمایش خود را هدایت کند زیرا پرسنل تحت امر، او را به سرنویس الگو و سرمشق خود پیمان می دهند و کوشش می کنند از اعمال خوب فرماندهی پیروی کنند هر فرمانده دارای صفات آشکار و نمونه ای است که با کنش نشان داده می شود این قبیل اعمال می تواند در انتقال صفات عالیه فرماندهی برای دیگران مؤثر پیمان گیرد از اینرو می توان گفت که روش عملکرد فرماندهان در محیط دانشگاه می تواند در نگرش دانشجویانی که می خواهند به این تخصص گرایش پیدا کنند تأثیرگذار باشد با توجه به توضیحات فوق پژوهشگر در این پژوهش کوشش دارد تأثیر مسائل و دشواری ها این تخصص و گیرایی و مسائل اقتصادی و همچنین چگونگی نگرش مسئولین به این تخصص در گزینش هنگام بدست دانشجویان مدیریت دولتی باره بررسی پیمان دهد اهداف پژوهش: 1- بررسی عوامل مؤثر در عدم گزینش تخصص فرماندهی بدست دانشجویان مدیریت دولتی 2- بررسی جو حاکم میان فرمانده و دانشجو و تأثیر هنگام در گزینش این تخصص بدست دانشجویان 3- بررسی مخاطرات این تخصص و تأثیر هنگام در گزینش بدست دانشجویان مدیریت دولتی 4- بررسی عوامل انگیزشی و تأثیر هنگام در گزینش این تخصص بدست دانشجویان 5- بررسی عملکرد مسئولین ذیربط و تأثیر هنگام در گزینش این تخصص بدست دانشجویان فرضیه های پژوهش: 1- میان هستی الگوهای پسندیده ، جو حاکم میان فرمانده و دانشجو و گزینش این تخصص بدست دانشجویان مدیریت دولتی رابطه هستی دارد 2- میان سختی کار، مسئولیت سنگین و گزینش این تخصص بدست دانشجویان مدیریت دولتی رابطه هستی دارد 3- میان هستی سیستم اشتباه و غلط در رابطه به بخش دانشجویان، کم توجهی فرماندهان بزرگتر نسبت به این تخصص و گزینش این تخصص بدست دانشجویان مدیریت دولتی رابطه هستی دارد 4- میان سلیقه ای بودن کارفرمایان در دانشگاه و همچنین قاطعیت ، گیرایی و گزینش این تخصص بدست دانشجویان مدیریت دولتی رابطه هستی دارد تعریف واژه ها: 1- الگو: گردآور ای از واکنش های آشکار است ومثل اینکه میان آنها یک گونه همبستگی درونی است 2- انگیزش : ایجاد یا هستی چنان حالت کشش و رخبت و تمایلی در فرد است که او را در انجام عملی در جهت خاصی وا دارد 3- فعالیت: عبارتست از به مصرف رساندن انرژی و همیشه دارای یک نتیجه است 4- رفتار: هر عملی که موجود زنده انجام می دهد و متضمن کارهای بدنی آشکار و پنهان و کارهای فیزیولوژیک عاطفی و تکاپو عقلی می باشد 5- روحیه: واکنش عاطفی و ذهن که شخص درباره کار و پیشه اش دارد و یا کیفیتی نامحسوس است که به رای العین نگریستن نمی شود 6- مدیریت: تکاپو و عملی است که در یک موقعیت سازمان یافته برای هماهنگی و هدایت امور در جهت هدفهای معین چهره می گیرد 7- رفتار سازمانی: نظام فکری دانشگاهی که هدفش درک و توصیف رفتار انسان در محیط سازمانی باشد 8- تربیت: جریان هدفدار و آگاهانه ای است برای شکوفا کردن و به تکاپو درآوردن استعدادهای درونی است و بروز هنگام فطرتی که آدمی بر هنگام بنیاد آفریده شده است -- دانلود کامل نوشتار اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی
منبع : بانک انواع مقالات دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

فارس

bestofday

کتب 3 تیر


امرور سوم تیر ماه است و کوشش می کنم مثل همیشه با شناسایی چند سرنویس در خدمت شما گلهای کتابخوان باشم. از صبا تا نیما سرنویس کتاب ارزشمندی تالیف یحیی آرین پور، پرتو جامع و منحصر بفردی میباشد که درباره تاریخ ادبیات ایران از دوره سبک بازگشت ادبی و ابتدای مشروطه تا دوره نیما و شکل گیری سروده یا چامه(غزل) نو و نو گویی شاعران امروزین نگارش شده است. بررسی دگرگونی ها و رویدادهای ادبی و توجه به زمینه های سیاسی و اجتماعی و پیدایش گرایش های ادبی تازه مانند روزنامه نگاری، داستان و نمایشنامه نویسی به دنباله روی از اروپایی ها، از دسته دگرگونی ها نوینی می باشد .تهمیدات ، سرنویس کتابی از عین القضاه همدانی از عارفان و سالکان بزرگ سده پنجم و ششم میلادی می باشد. این پرتو شناخته شده، دربرگیرنده این گفتار ها می باشد: فرق علم مکتسب و لدنی، شرطهای سالک در راه خدا، خودشناسی و خداشناسی، شرح پایه ها پنجگانه اسلام، راستی و حالات عشق، راستی روح و دل، رازها قرآن، بیان راستی ایمان و کفر، اصل راستی آسمان و زمین و نور محمد. این پرتو عارفانه بدست عفیف عسیران تصحیح شده است. کتاب مهار رسانه ها که بدست نوآم چامسکی نوشته شده است.که دارای نود و سه صفحه می باشد.نوآم چامسکی از بزرگترین اندیشمندان و اندیشمندان حال در گیتی می باشد که تو یا درون امریکا در حال انجام نظریه پردازی و استاد بازنشسته دانشگاه ام آی تی بوده است و بر خلاف معمول انتقادات تند و تیزی هم به سیاست های میهن نیرومند امریکا داشته است. پرتو فوق که از نوشته های تاثیرگذار اما کم حجم او بوده درباره نقش مهم رسانه ها در تعیین و مهار کردن اندیشه های توده مردم گفتگو می کند .چامسکی در پیشگفتار نوشته است که نقش رسانه های گروهی تو یا درون سیاست های امروزین ما را وا داشته است . کتاب آموزش بهترین روش های کسب درآمد از اینترنت که بدست حامد خانی نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.این پرتو حاصل یک تجربه بسیار تلخ و که پس از مدتها به طور کاملا شیرین بوده است. من این پرتو را به طور رایگان عرض نموده ام تا دوستان اشتباهاتی را که من در طی یک سال انجام دادم تکرار ننمایند و هم اکنون پس از یکسال شکست و کوشش سرانجام خواهم توانست ماهیانه از اینترنت نهصد هزار تومان در بیاورم و هم چنان در حال بسیار شدن است. کتاب خوردنی های ممنوعه که بدست سیدمسلم فاطمی مقدم نوشته شده است.که دارای ده صفحه می باشد.داخل سایت پرونسیون به تازگی فهرستی از بخش های آسیب رسان چند گیاه را به انتشار رسانده که کمتر شخصی گمان می نماید خوردن آنها به تن آسیب زنند. تهیه کردن فهرست این چندین گیاه و میوه پس از هنگام انجام گرفت که گزارشاتی درباره ی آسیب رساندن به تن منتشر نمود. به این سبب و با هستی تأکید صد در صدی اندیشمندان نسبت به تغذیه گیاهی و طبیعی پیشنهاد می گردد . کتاب راهکارهای ترک سیگار که بدست دکتر نصیر دهقان نوشته شده است.که دارای بیست و هفت صفحه می باشد.نویسنده این کتاب ادعا می کند که هر کس این کتاب را بخواند و به دستورات هنگام کنش کند به راحتی خواهد توانست سیگار را ترک کند.در این پرتو آمده است که نیاز نیست سیگار را ترک کنید.تصمیم جدی با خویش بگیرید که هنگام را کمتر مصرف کنید. کتاب چگونه یک مصاحبه شغلی تاثیرگذار و کامیاب داشته باشیم که بدست رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای چهل و دو صفحه می باشد. این پرتو واسه ی اشخاصی تهیه گشته است که به استخدام شدن اندیشه می نماید و لازم به هنگام دارند و هر مصاحبه شغلی برای آنها در دستور یک فرصت بزرگ بوده که توانا باشند زندگی و پول در بیاورند و خویش را دگرگون و نحولاتی برای خود به هستی آورند. کتاب شما از زندگی چه می خواهید که بدست رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای بیست صفحه می باشد.بیشتر ما از احتیاجات و خواست های حقیقی خویش سرزده می باشیم برای آنکه هنگامی که بچه بوده ایم به ما دقت نشده و ما را طرد نموده اند یا آنکه شرمساری کشیده ایم آنها را بگوییم . انکان دارد به سبب مصرانه و تکراری بودن از ما انتقاد شود یا مسخره مان کنند .کتاب خرافات در مکتب مسیحیان که بدست محمد حسینی شیرازی نوشته شده است.که دارای بیست و نه صفحه می باشد.در پرتو فوق به پژوهش مسئله خرافات و تحریفات کتاب مقدس انجیل پرداخته است.اشخاص دانشمند هنگامی به مضامین مندرجه در این اثرها نگاه می کنند به درستی متوجه شده و می فهمند که پیشگاه مقدس حضرت موسی و عیسی از این افطراها و خرافات پاک بوده برای آنکه در دوران این پیامبر نسبت های منافی عفت و تناقضات نسبت به فرستاده پروردگار که می بایست .کتاب نردبان کامیابی که بدست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.که دارای شصت و چهار صفحه می باشد.داخل زندگی و سرنوشت پر از فراز و نشیب همگی کس های پیروز خصوصیات مشترکی پیدا می شود.عوامل کارساز بر مطالعه کردن شیوه های مطالعه و یادگیری و چگونگی آزمون بدهیم از مباحث اصلی پرتو نردبان کامیابی هستند.نوشته ی نردبان کامیابی به آموزش شیوه های درست مطالعه پرداخته است .کتاب پیرزن های دیوانه که بدست ریچارد براتیگان نوشته شده است. با برگردان خریدار کتاب
منبع : خریدار کتاب
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

|

فارس

bestofday

تحلیل آماری فوری


تحلیل آماری فوری پایان نامه بنیاد راهبرد تحلیل آماری فوری برای حفظ جنبه علمی و محتوایی پایان نامه و پروژه تحقیقاتی، پیشنهاد ما این است که تحلیل آماری پایان نامه و تحلیل آماری رساله و انجام فصل چهار پایان نامه و پروژه علمی خود را با هماهنگی موسسات تحلیل آماری انجام دهید. گاغلب اوقات دانشجویان و استاتید و پژوهش گران زمان زیادی برای تکمیل پایان نامه خود ندارند و این در حالیست که انجام یکی از مهم ترین فصل های پایان نامه نیاز به زمان کافیست. شما میتوانید انجام فصل چهار پایان نامه خود را به ما بسپارید. بنیاد تحلیل آماری راهبرد با همکاری کارشناسان و کارآزمودگان کارآزموده و چیره دست در زمینه تحلیل آماری فوری پایان نامه و تحلیل آماری رساله و انجام فصل چهار پایان نامه ، آماده همکاری با شما در انجام تحلیل آماری فوری پایان نامه شما میباشد. تحلیل آماری در رشته های : تحلیل آماری فوری پایان نامه تربیت بدنی – تحلیل آماری پایان نامه فوری حسابداری – تحلیل آماری پایان نامه مدیریت تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی تحلیل آماری پایان نامه مدیریت دولتی – تحلیل آماری پایان نامه مدیریت بازرگانی – تحلیل آماری فوری پایان نامه روانشناسی تحلیل آماری پایان نامه علوم اقتصاد – تحلیل آماری پایان نامه علوم سیاسی – تحلیل آماری پایان نامه برق – تحلیل آماری پایان نامه معماری و آبادانی – تحلیل آماری پایان نامه تحلیل آماری پایان نامه زبان – تحلیل آماری پایان نامه پزشکی – تحلیل آماری پایان نامه رایانه – تحلیل آماری پایان نامه حقوق – تحلیل آماری پایان نامه جامعه شناسی – تحلیل آماری پایان نامه رشته های هنری و فنی – تحلیل آماری پایان نامه ادبیات بنیاد تحلیل آماری راهبرد با همکاری تیمی از کارآزمودگان و کارشناسان در گستره تحلیل آماری پایان نامه و تحلیل آماری رساله آماده مشاوره و یا ارائه خدمات به شما دانشجویان و اساتید ارجمند در تکمیل فصل چهار پایان نامه تان میباشد . جهت آگاهی از هزینه تحلیل آماری پایان نامه و هزینه تحلیل آماری رساله دکتری و تحلیل آماری فوری کافیست با ما تماس گرفته و یا فرم زیر را تکمیل نمایید. ما با شما تماس خواهیم گرفت .
منبع : مقالات - پایان نامه - چاپ کتاب - ترجمه
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 2 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

bestofday

دانلود فیلم محمد رسول الله (ص)


دانلود فیلم محمد فرستاده الله (ص) با لینک سر راست دانلود رایگان فیلم ایرانی محمد فرستاده الله (ص) با کیفیت عالی 720p دانلود فیلم محمد فرستاده الله (ص) گروه فیلم : تاریخی سال فرآوری : 1390 کارگردان : مجید مجیدی بازیگران: علیرضا دلیر نوری در نقش عبدالمطلب، مهدی پاکدل در نقش ابوطالب، ساره بیات در نقش حلیمه سعدیه، مینا ساداتی در نقش آمنه بنت وهب، محسن تنابنده در نقش ساموئل یهودی، داریوش فرهنگ در نقش ابوسفیان، رعنا آزادی ور در نقش ام جمیل، حمیدرضا تاج دولت در نقش حمزه، راستگو هاتفی در نقش بحیرا ، محمد عسگری در نقش ابولهب، هدایت هاشمی در نقش حناطه، نگار عابدی در نقش همسر حناطه، پانته آ مهدی نیا در نقش فاطمه بنت اسد، جعفر قاسمی در نقش حارث شوهر حلیمه چکیده داستان : داستان فیلم کودکی پیامبر اسلام است اما داستان از روزهای پایان شعب ابوطالب آغاز می شود، حدود 20 دقیقه زمان حصر پیامبر اکرم (ص) در شعب ابوطالب خواهد بود و دیگر صحنه ها به چهره فلاش بک پیش از زایش تا مقطع 12 سالگی پیامبر اکرم (ص) است. این فیلم زیبا و تاریخی را میتوانید با لینک سر راست رایگان از سایت موزیک پدیده دریافت کنید موزیک پدیده
منبع : موزیک پدیده
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

|

کرمانشاه

bestofday

آموزش تصویری درامز ...اورجینال


آموزش تصویری درامز - اورجینال قیمت: 24,000 تومان آموزش تصویری درامز شما در حال نگریستن بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات سودمند آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای خوشنودی شما گرد آورده ایم در این بخش فرآورده آموزش تصویری درامز ارائه شده است جهت سفارش آموزش تصویری درامز پس از مطالعه کامل توضیحات این کالا ، خواهشمندم فرم سفارش کالا را که در انتهای توضیحات درج محصولات دیگر: :- خرید فایل( پایان نامه و پروژه پایانی سنجش یکتا های درسی مهندسی فناوری اطلاعات در ایران و دیگر کشورها) - کاملترین فایل پایان نامه بررسی سنجش سطح پریشانی معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( واپس مانده ذهنی) - دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل - برترین فایل پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها - دانلود ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها -کامل و جامع - برترین پکیج نوشتار هنر و هنرمندان - دانلود فایل - دانلود پایان نامه مدرسه مجازی - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پایان نامه نبروگاه جذر و مدی - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تحقیق حسابداری) - دانلود فایل ( نوشتار ISI تعیین مکان DG در سیستمهای پخش برای پایداری ولتاژ) - فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره منش - خرید و دانلود دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه آشوب - خرید آنلاین گزارش کارآموزی پژو 206-راهنمای تعمیرات موتور TUJP,K - کارآموزی شرکت گیتی قوم - خرید فایل( بررسی کارایی ویژگی های شخصیتی معمان با کامیابی شغلی در مدارس ابتدایی) - کاملترین فایل پرسشنامه خود کارآمدی - دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی دشواری ها پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان - برترین فایل برگردان نوشتار الگوریتم های داده پراکنی محلی در شبکه های بی سیم Ad hoc: کاهش تعداد انتقال - دانلود بررسی از خود بیگانگی و تعهد سازمانی با پرتو بخشی در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی -کامل و جامع - برترین پکیج پایان نامه ارزیابی چگونگی سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت - دانلود فایل - دانلود آموزش و پرورش و همکاری 20 ص - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پژوهش تغذیه و بستگی هنگام با ورزش - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (مقاله ناسیونالیسم یا ملی گرایی در نثر فارسی) - دانلود فایل ( آموزش خود هیپنوتیزم بصورت ساده) - فایل پایان نامه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال سرخ - خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش دریافتن خودکارآمدی - خرید آنلاین شناخت و نگهداری کِفیر - نوشتار مفهوم همکاری انتخاباتی در جامعه - خرید فایل( پاورپوینت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری) - کاملترین فایل پاورپوینت زندگینامه سعدی - دانلود فایل کامل نوشتار قرآن و فرهنگ زمانه - برترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خوی ها کاری و سازمانی - دانلود پایان نامه طراحی یکتا ترموسیفون برج تقطیر در خلاء یکتا فرآوری فورفوران -کامل و جامع - برترین پکیج روش تدریس در مکاتب فلسفه - دانلود فایل - دانلود ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻛﺸﺎورزی (ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 2500 ﻫﻜﺘﺎر) - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه ویژگی های شخصیتی مدیران - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پایان نامه شبکه های کامپیوتری و طراحی صفحات وب) - دانلود فایل ( پایان نامه تاریخ اسلام - زمینه ها و چگونگی جنگ های رِدّه) - فایل پاورپوینت حسابداری نفت و گاز - خرید و دانلود پایان نامه مهار برق مترو - خرید آنلاین مبانی و پیشینه نظری سواد رسانه ای (فصل دوم) - گزارش کارآموزی ساختمان - خرید فایل( پاورپوینت برآورد هزینه) - کاملترین فایل طرح توجیهی فرآوری حشره کش زیستی - دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی خلاقیت در کسان درون گرا و برون گرا - برترین فایل نوشتار سببهای تشدید مجازات - دانلود پایان نامه بررسی نشانه ها مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران -کامل و جامع - برترین پکیج مقدمات طراحی معماری 2 - دانلود فایل - دانلود وزرای دوره مغول - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (مقاله عوامل کارساز بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD) - دانلود فایل ( پژوهش بهداشت جسم انسان در قرآن) - فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نا رسا خوانی در کودکان (فصل دوم) - خرید و دانلود تغییر شکل پشت تابدار - خرید آنلاین بررسی پرتو مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایه نخست ( دختر و پسر ) - آزمایش های روانشناسی 50 ص - خرید فایل( پایان نامه نظریه کارکرد گرایی و بستگی هنگام با بی آر تی) - کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت تن - دانلود فایل کامل سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با به کارگیری فتوکاتالیستها - برترین فایل بررسی رابطه میان خود کارآمدی و تنظیم هیجان با پریشانی مدرسه در دانش آموزان - دانلود نمونه سوال انالیز ریاضی انالیز ریاضی 3 -کامل و جامع - برترین پکیج شیوه تهیه نوشیدنی های تندرست از راه طب سنتی - دانلود فایل - دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش هنگام در جرائم علیه اموال - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل گزارش کاراموزی مهار بیماری ها و علف های هرز - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پایان نامه بررسی جهانی بودن تربیت با به کارگیری آموزه های اسلام) - دانلود فایل ( طرح توجیهی احداث مولد پیمانه کوچک با توانایی CHP به گنجایش 5 مگاوات) - فایل نوشتار دسته بندی اختلالهای روانی بر بنیاد DSMIV - خرید و دانلود پایان نامه بررسی نیروگاه گاز - خرید آنلاین تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع مهار - پایان نامه درهمی بتن خود تراکم با کاربرد ازنانوسیلیس و سنجش مقاومت فشاری-کششی - خرید فایل( طرح توجیهی آنزیم های صنعتی پکتیناز لیپاز سلولاز آمیلاز و کیموزین میکروبی) - کاملترین فایل نوشتار چگونه توانستیم روخوانی اعضای کودک پسر مرکز کانون پرورش فکری 2 پارس آباد را تقویت کنیم - دانلود فایل کامل بررسی کارایی اهرم بدهی عملیاتی بر بازده پدران حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - برترین فایل گزارش کارآموزی بازبینی ساختمان - دانلود پایان نامه تأثیرات سیاسی و اجتماعی نفت در خوزستان از کشف هنگام تا پایان حکومت پهلوی نخست -کامل و جامع - برترین پکیج پایان نامه بررسی پرتو برونرفت از مرکزیت جرم و p-deltaدرسازه های فولادی با مهاربندی ساده (هم محور) - دانلود فایل - دانلود کتاب سوزی ایران و مصر - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پایان نامه بررسی حسـابداری پیمانکاری و کارایی هنگام در شرکت امین - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (طرح تو جیهی فرآوری قند کبریتی) - دانلود فایل ( پرسشنامه پریشانی شناختی (107)) - فایل دانلود پژوهش جامع و کامل حسابداری رفتاری - خرید و دانلود جستار تحقیق: نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی هنگام - خرید آنلاین بررسی رابطه میان اعتقاد به خرافات و سلامت روان میان دانشجویان دانشگاه آزاد - پایان نامه آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر - خرید فایل( پاورپوینت میوه های مناطق معتدله (آلبالو)) - کاملترین فایل 330 نکته طلائی اندیشه اسلامی 2 دانشگاه پیام نور بهمراه چکیده درس - دانلود فایل کامل آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی - برترین فایل اهمیت بودجه برای دولت - دانلود پایان نامه پژوهشی در اعتیاد -کامل و جامع - برترین پکیج پایان نامه مهندسی نرم افزار و روشهای هنگام - دانلود فایل - دانلود نوشتار رابطه امکانات آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل نوشتار شناخت و علل و عوارض و درمان پرخاشگری - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (مقالهمبانی سازمان مدیریت و ارتباطات) - دانلود فایل ( پایان نامه کالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان) - فایل پایان نامه کارشناسی بزرگتر حسابداری درباره بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر پایه تکاپو (ABC) - خرید و دانلود پژوهش بررسی سوختن (آتش) - خرید آنلاین پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز - پایان نامه بررسی سیستم مدیریت تحت وب شرکت سوپر رایانه - خرید فایل( کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن) - کاملترین فایل گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات شرکت سروش - دانلود فایل کامل تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون - برترین فایل پروژه بررسی الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت - دانلود پژوهش کاربرد سر راست از آبهای شور -کامل و جامع - برترین پکیج پاورپوینت اسپکتروفتومتر فرای بنفش مرئی - دانلود فایل - دانلود سمینار فراهم سازی یک چارچوب یکنواخت در شبکه های پیمانه آزاد برای پیدایش همکاری - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پژوهش آزمایشگاه اندازه گیری ریزبین - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ) - دانلود فایل ( مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای رویارویی ای) - فایل سمینار نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپر هیدروفوب) - خرید و دانلود رادیوگرافی - خرید آنلاین گزارش کارآموزی پارک جمشیدیه - پایان نامه بررسی رئالیسم در سیاحت‏ نامه ‏ی ابراهیم ‏بیگ - خرید فایل( بررسی تفاوت جرات ورزی و هوش هیجانی در کسان معتاد و عادی) - کاملترین فایل پایان نامه بررسی رابطه ی میان خلاقیت و ویژگیهای (درونگرایی و برونگرایی) میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه گل میخک
منبع : گل میخک
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

|

تهران

bestofday

ست گردنبند و گوشواره مرغ آمین


ست گردنبند و گوشواره مرغ آمین 35,000 تومان مرغ آمین که در فرهنگ ایرانی, نام فرشته‌ای‌ ست که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. سرشناس است که اگر کسی نیازی داشته باشد و هنگام را بیان بکند ... ضمانت 10 روزه تعویض سفارشات مطابقت کامل با محصولات تحویل و پرداخت درب خانه در سراسر کشور پشتیبانی پیش و پس از ارسال سفارشات ست گردنبند و گوشواره مرغ آمین از سریال دوست داشتنی و دیدنی شهرزاد با جنس استیل عالی طراحی بی همتا و شگفت انگیز گردنبندی زیبا با ظاهری متفاوت نمادی از عشق و محبت، پسندیده با هر سلیقه ای گیرا ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید شناسایی محصول: سریال شهرزاد این روزها حسابی در شبکه نمایش خانگی و به گفته ای در شبکه نمایش اینترنتی هم حسابی غوغا کرده. در این سریال بازیگر نقش شهرزاد که ترانه علیدوستی می باشد یک گردنبند هدیه می گیرد که به گردنبند مرغ آمین هم معروف است، از این روی درخواست و تقاضای بینندگان این سریال مایه شد که فرآوری و فروش گردنبند مرغ آمین آغاز گردد. گردنبند مرغ آمین سریال شهرزاد با جنس استیل، ساخته شده با هنر دست ایرانی می باشد. پلاک و زنجیر این گردنبند استیل می باشد که مرغش آب کاری شده است، البته در ساخت زنجیر این گردنبد از فیروزه هم کاربرد شده است که زیبایی فرآورده را دوچندان کرده است مرغ آمین در فولکلور و فرهنگ مردم ایران، نام فرشته‌ای‌ ست که مدام در پرواز است و دائماً «آمین» می‌گوید. سرشناس است که اگر کسی نیازی داشته باشد و هنگام را بیان بکند و همان دم مرغ آمین نیز از فراز سر او بگذرد، نیاز و دعاهای او برآورده می‌شود. در اعتقاد عامه فرشته ای است که در هوا پرواز کند و همیشه آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد مستجاب شود. در باورها عامه، این است که گاهی در حین نیایش و یا نفرین مرغی به نام مرغ آمین در پرواز باشد و سبب برآمدن و مستجاب شدن هنگام نفرین یا آفرین گردد بها : 35000 تومان 
منبع : فروشگاه آیلین
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

غنی‌سازی 20 درصد اولین گام در پاسخ به تحریم‌ها


در حالی که آمریکایی‌ها در حال تدارک و تصویب بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران هستند، به نظر می‌رسد قاطعانه‌ترین پاسخ عملی و بخردانه دولت نسبت به این اقدام، از سرگیری غنی‌سازی 20 درصدی است. کشکول عناوین مذهبی ، فرهنگی وسیاسی
منبع : کشکول عناوین مذهبي ، فرهنگي وسیاسی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 3 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

دانلود طرح کرامت پایه سوم ابتدایی مهارت ارتباط مؤثر واحد کار خیرخواهی


دانلود طرح کرامت خیرخواهی پایه سوم ابتدایی یکتا کار خیرخواهی چیرگی بستگی مؤثر در 22 صفحه با فرمت این یکتا کار طرح کرامت خیرخواهی برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی به چهره کامل و جامع و آماده برای اجرا در کلاس مربوطه می باشد. فواید طرح کرامت کدامند؟ کمک به خود شناسی دانش آموزان ، کمال یابی ، شهروند خوب ، آشنایی با قوانین و فرمان ها اسلامی ،پرورش فضائل اخلاقی ،تقویت خودباوری ، احترام به حقوق دیگران و .. از دسته فواید آموزش طرح کرامت می باشد. آموزش طرح کرامت در زندگی روز مره کسان کارایی سر راست داشته و در فراهم کردن یک زندگی همراه با دریافتن خوشبختی نقش دارد. طرح کرامت خیرخواهی مربوطه دربرگیرنده موارد زیر می باشد:
    آیات قرآنی حدیث و سخنان بزرگان دین داستان خوانی بحث و گفتگو سروده یا چامه(غزل) و لطیفه و زنگ تفریح کار گروهی تکمیل کاربرگ یکتا کار مربوطه و .. جهت کاربرد آموزگاران و دانش آموزان عزیز دانلود آیات قرآنی درباره . دانلود حدیث درباره . دانلود سروده یا چامه(غزل) درباره . دانلود داستان درباره . دانلود لطیفه درباره .
ادامه مطلب طرح کرامت

منبع : طرح کرامت
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

گزارش تخصصی معلم پایه دوم ابتدایی چگونگی به کارگیری شیوه های مناسب کاربست برای بهبود بخشیدن اختلال یادگیری نوشتاری دانش آموزم


گزارش تخصصی آموزگار پایه دوم ابتدایی به کارگیری شیوه های پسندیده برای بهبود پریشانی یادگیری نوشتاری دانش آموزم در قالب 40 صفحه ورد در این فایل گزارش تخصصی آموزگار پایه دوم ابتدایی همگی نکات مربوط به گزارش تخصصی ابتدایی و بخشنامه هنگام رعایت شده است و به چهره کامل فایل ورد word و قابل ویرایش هنگام در پسندیدن شما آموزگار دوم ابتدایی پیمان می دهیم. پیشنمایش بخشی از این فایل را در زیر می آوریم: اینجانب، دارای مدرک ، مدت سال است که در خدمت آموزش و پرورش مشغول به تدریس می باشم . امسال نیز بعنوان آموزگار پایه دوم در مدرسه مشغول به خدمت می باشم از ابتدای سال تحصیلی متوجه شدم که یکی از دانش آموزانم به نام ساجده دارای علائمی از قبیل بی علاقگی به مدرسه، ترس از مدرسه، همکاری نکردن با معلم، انجام ندادن تکالیف درسی به طور منظم، سستی درسی، گوشه گیری و گوشه گیری طلبی می باشد که نشاندهنده هستی اختلالات رفتاری و درسی در این دانش آموز بود. او دور از پدر و مادرش زندگی می کرد زیرا هنگام ها در حال کوچ کردن بودند.به همین انگیزه او با پدربزرگ و مادربزرگ خود در روستا ساکن بود. دوری از پدر و مادر مایه بروز دشواری ها روحی و عاطفی شده بود که بر اختلالات یادگیری او می افزود. هنگام ها به انگیزه تهیدستی اقتصادی ازوسایل ساده رفاهی مانند تلویزیون بی بهره بودند. وقتی از ساجده می پرسیدم از برنامه های تلویزیون به کدام یک دلبستگی داری؟ می گفت: ما تلویزیون نداریم. او برای ورود به مدرسه باره سنجش پیمان نگرفته بود همچنین دوره پیش دبستانی را به علت تهیدستی فرهنگی خانواده نگذرانده بود. او کودکی خجالتی، مضطرب، افسرده و نگران بود. دستانش همیشه از عرق خیس بود. تنه ای کوچکتر از دیگر همکلاسی هایش داشت. من بیشتر در زنگ های تفریح از پشت پنجره کلاس رفتار او را زیر نظر داشتم. اصولاً جنب و جوش و جنبش بسیار کمی داشت. بیشتر در گوشه حیاط مدرسه در کنار خواهر بزرگترش که کلاس چهارم بود می ایستاد و بچه های دیگر را با کنجکاوی نگاه می کرد. او با کسی بستگی برقرار نمی کرد و حتی با همکلاسی هایش هم دوست نبود. هنگام گفتگو کردن همیشه ترس داشت و خیلی آهسته و لرزان گفتگو می کرد. در کلاس وقتی از دانش آموزان می خواستم کتاب های خود را روی میز گذاشته و باز کنند مدت زیادی درازا می کشید تا کتاب خود را از کیفش در آورد و روی میز پیمان دهد. یک ماه درازا کشید تا من به کمک همکلاسی هایش به او یاد دادیم تا کتاب خود را وارونه در دست نگیرد. هنگام تدریس نگاره های کتاب بخوانیم، دانش آموزان می بایست درباره لوح ها گفتگو کنند و تصویر خوانی کنند. وقتی نوبت به ساجده می رسید مدت ها به تصویر نگاه می کرد و جوابی نمی داد. وقتی از او می پرسیدم که در تصویر چه می بینی؟ می گفت: هیچی نمی بینم …. تیترهایی که در این گزارش تخصصی آموزگار پایه دوم ابتدایی هستی دارد دربرگیرنده موارد زیر است: · چکیده · کلیدواژه · پیشگفتار · بیان مسأله · پیشینه پژوهش درباره پریشانی یادگیری · الف) مبانی نظری · تعریف تبیین واژه‌های کلیدی درباره پریشانی یادگیری · ب) پیشینه‌ی عملی · اهمیت وضرورت حل دشوار پریشانی یادگیری · گردآوری اطلاعات · اقدامات راه حل‌های پیشنهادی · یافتن راهکار پسندیده · اجرای راه حل‌های گزینش شده · ارزیابی نتایج بدست آمده · بررسی میزان کامیابی · نتیجه‌گیری ادامه مطلب
منبع : گزارش تخصصی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

واکنش بازیگر «شهرزاد» به برخورد اهانت‌آمیز با حسن روحانی/ عکس


پریناز ایزدیار بازیگر شهرزاد در صفحه خود در اینستاگرام به برخورد توهین آمیزی که با رییس جمهور در روز راهپیمایی قدس شد واکنش نشان داد. پریناز ایزدیار بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار فیلمی از سخنان حسن روحانی رییس جمهور در اینستاگرام از برخورد توهین آمیز با رییس جمهور در روز راهپیمایی قدس انتقاد کرد. به گزارش خبرآنلاین، این بازیگر بخشی از سخنان روحانی نوشت: نظرات و سلایق گوناگون در جامعه را بپذیریم و بردباری کنیم. نباید جوری باشه که انگاشت کنیم ما فرمان می دهیم و مردم تنها فرمان بردار هستند. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه ومن ضل فانما یضل علیها وما انا علیکم بوکیل (سوره یونس، آیه 108) ادامه خبر اخبار فرهنگی فوری
منبع : اخبار فرهنگی فوری
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 4 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

تهران

bestofday

گروه فنی مهندسی ارگ ایران


گروه فنی مهندسی ارگ ایران پیش نویس خیلی وقتها برای یک کار کوچک مانند یک تعمیر عادی، نیازمند کمی اطلاعات هستیم، اما می بینیم در اینترنت بزبان پارسی اطلاعات تعمیرات و سرویس و نگهداری، برای خیلی چیزها بی اندازه کم است. من به همه تعمیر کاران که در این زمان از کسان باسواد هستند، می گویم و می خواهم که اطلاعاتشان را در اینترنت بریزند، ولی آنها دو بهانه اصلی دارند، وقت نداریم و یا کارمان کساد می شود. در هر چهره از همه عزیزان خواهش می کنم، همانگونه که اطلاعات و دانش ادبیات و تاریخ پارسی و ایرانی در اینترنت بسیار است، درباره مسائل فنی و مهندسی نیز اطلاعات به اینترنت بریزند. تصویر انوش راوید در کنار یک طرح تاریخی مهندسی در اینجا ، عکس شماره 3301. توجه 3: مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ، بدست ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر، بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند، از این رو هیچ مسئله ای نیست، و مایه خوشحالی من است. ولی عزیزان توجه داشته باشند، که بی گمان جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب، به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند: در اینجا http://arqir.com . لوگو در جهت علم باشید نه عقیده، عکس شماره 1615. برگه زمستان 1395 پیوست فنی و مهندسی ارگ ایران است. . . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . . آشنایی با متعلقات موتور 1- پیستون موتور: پیستون تکه استوانه شکلی است که در تو یا درون سیلندر جنبش رفت و برگشت دارد و زمان های موتو ر را به هستی می آورد، ضمنا نیروهای تراکمی و انبساط برآمده از سوختن را بردباری می کند 2- شاتون موتور: شاتون موتور اهرمی است که به پیستون موتور و میل لنگ متصل بوده , مایه تبدیل شدن نیروی دست نویس پیستون به نیروی چرخشی میل لنگ می گردد. 3- سیلندر موتور: استوانه ای است تو خالی که از بالا به وسیله سرسیلندر مسدود شده و از طرف پایین با حرکت پیستون حجم ان مرتبا تغییر می کند. 4- میل لنگ موتور: میل لنگ یا محور موتور میله ای است که کار انجام شده در روی پیستون را به چهره گشتاور و دور دریافت نموده نیرو را به سیستم انتقال نیرو ارسال می کند. 5- شمع موتور: شمع موتور وسیله ای است متشک از دو الکترود و بدنه سرامیکی که بر پرتو ولتاژ بسیار برپاشده و بدست کویل در زمان پسندیده طراحی شده ایجاد جرقه می نماید و درهم چگال شده سوخت را منفجر می کند. 6- سوپاپ موتور: تکه فلزی است قارچی شکل که در روی دریچه های ورودی و خروجی سرسیلندر پیمان گرفته است، و در زمانهای کار موتور با باز و بسته شدن خود نقش متفاوتی را ایفا می کند. 7- سرسیلندر موتور: سرسیلندر تکه ای است که به سرنویس درپوش در بالای بدنه سیلندر بسته می شود تا محفظه سوختن را به هستی اورد معمولا در روی سرسیلندر جای شمع و جای سوپاپ و غیره قرار دارد. 8- راهنمای سوپاپ: یا گیت موتور استوانه ای که سوپاپ در ان جنبش کرده, به علت داشتن لقی مجاز, جنبش سوپاپ را مهار می کند. 9- مجاری آب موتور: محفظه های عبور آب در گوشه ‎ها سیلندر و سرسیلندر می باشد، که آب در هنگام گردش کرده, گرمای بیش از اندازه موتور را به رادیاتور انتقال می دهد. 10 - مانتیفولد موتور: لوله های انتقال دهنده ای است، که سوخت را به موتور وارد یا دودهای حاصل از احتراق را به فضای آزاد هدایت می کند. 11- تایپیت موتور: استوانه ای است که در زیر ساق سوپاپ و یا میل تایپیت پیمان دارد، و سوپاپ را از محل نشست خود بلند می کند، و جنبش خود را از بادامک میل سوپاپ می گیرد. 12- میل سوپاپ موتور: محوری است که جنبش خود را از میل لنگ می گیرد و دارای بادامک های است که به تایپیت جنبش رفت و برگشتی میدهد، به علاوه استوانه بیرون از مرکزی دارد که مکنده بنزین را به کار می اندازد، و نیز دارای دندانه جنباننده اویل مکنده و دلکو می باشد. 13- فلایویل یا چرخ طیار موتور: تکه نسبتا سنگینی است که به انتها میل لنگ بسته شده که جهت اندوخته انرژی فرآوری شده در موتور و بازپس دهی هنگام در زمان باره نیاز به کار می رود. 14- بادامک موتور: تکه ای است بادام شکل که در روی محور میل سوپاپ ساخته شده، و جنبش دورانی محور را به جنبش دست نویس تکه دیگری که با هنگام درگیر است میسر می کند. 15- فنر سوپاپ موتور: وسیله ای است که در موارد لزوم سوپاپ را می بندد. 16 – اسبک موتور: وسیله ای است که در موارد لزوم سوپاپ را باز می کند. 17 – کاربراتور موتور: دستگاهی است که در هنگام سوخت موتور با نسبت معینی و در شرایط مختلف کارکرد موتور آماده می شود. 18 – دلکو موتور: دستگاهی است که برق فشار نیرومند را در زمان لازم میان شمعها بخش می کند. 19- پالایه روغن موتور: وسیله ای است که ناخالصی های شناور در روغن را جذب می کند. 20- مکنده روغن: دستگاهی است که روغن را با فشار معین به قسمت های جنباننده موتور می رساند. 21- موتور استارت: دستگاه الکتریکی است که برای راه اندازی موتور به کار می رود. 22- میله اندازه گیر روغن موتور: وسیله ای است که سطح روغن را در کارتل به وسیله هنگام نگریستن می کنند. 23 – وایر های فشار قوی در موتور: وسایلی هستند که برق فشار نیرومند را از دلکو به سر شمعها می رسانند. 24 – دینام موتور: دستگاهی است که بنزین را از باک به کاربراتور انتقال می دهد. 25- مکنده بنزین موتور: دستگاهی است که بنزین را از باک به کاربراتور انتقال می دهد. 26- ترموستات موتور: دستگاهی است که در مدار خروجی اب موتور پیمان گرفته, درجه گرما آب موتور را مهار و در حد معینی ثابت نگاه می دارد. 27- واتر مکنده موتور: دستگاهی است که آب را میان موتور و رادیاتور به گردش در می آورد. 28 – پروانه موتور: تکه ای است که هوای محیط بیرون را از لابلای پره های رادیاتور مکیده, آب را خنک می کند. شیوه کار موتور ( چهار کنش اصلی در موتور ) چرخه کار موتور ــ اعمال یا رویداد هایی، که در موتور شمع دار انجام می شود، به چهار بخش یا جنبش پیستون، بخش میشود. این حرکتها عبارتند از: مکش تراکم انبساط و تهی سازی هر جنبش از نقطه مرگ بالایی به پایینی است، در موتور های چهار زمانه یک چرخه کامل از رویداد ها در سیلندر مستلزم دو دور چرخش کامل میل لنگ است. تصویر شماره 001. زمان مکش: در حین جنبش مکش در موتور شمع دار سوپاپ بنزین (هوا) باز می شود، و پیستون به طرف پایین جنبش میکند، برآیند اینکه در بالای پیستون خلا جزئی ایجاد می شود، فشار جو مخلوط هوا سوخت را از راه دریچه بنزین به درون سیلندر سرازیر میکند. وقتی پیستون از نقطه مرگ پایینی می گذرد، سوپاپ بنزین بسته می شود، برآیند اینکه بخش بالایی سیلندر درزبندی می شود. زمان تراکم: پس از عبور پیستون از نقطه مرگ پایینی جنبش رو به بالای هنگام آغاز می شود، و هر دو سوپاپ بسته می شوند، پیستونی که بسمت بالا می رود درهم هوا ـ سوخت را چگال می کند وآن را به فضای کوچکتری میان سطح بالایی پیستون و سرسیلندر اندک می سازد، این فضا را محفظه سوختن می نامند. در موتور های شمع دار معمولا درهم هوا و سوخت چنان چگال می شود که حجم هنگام به یک هشتم حجم اولیه یا کمتر برسد میزان تراکم درهم هوا و سوخت را نسبت تراکم می نامند نسبت تراکم میان حجم اولیه به نسبت درهم ثانویه را نسبت تراکم گویند. اگر حجم درهم پس از تراکم به یک هشتم حجم اولیه برسد آنگاه نسبت تراکم 8 به 1 خواهد شد. زمان انبساط: وقتی در پایان جنبش تراکم پیستون به نقطه مرگ بالایی می رسد، شمع جرقه می زند، گرمای برآمده از جرقه شمع درهم هوا سوخت چگال را مشتعل می سازد، این درهم با شتاب میسوزد و دمای زیادی تا حدود 2500 درجه سانتیگراد فرآوری می شود، و همین افزایش فشار پیستون را پایین می راند، شاتون این نیرو را به میل لنگ انتقال می دهد و میل لنگ میچرخد، تا چرخهای خودرو را بچرخاند. زمان تخلیه: وقتی در جنبش انبساط پیستون به نقطه مرگ پایینی نزدیک می شود، سوپاپ دود باز میشود، پیستون پس از عبور از نقطه مرگ پایینی دوباره بالا می رود، گازهای حاصل سوختن از دریچه دود بیرون می شوند. وقتی پیستون به نقطه مرگ بالای نزدیک می شود، سوپاپ بنزین باز می شود، وقتی پیستون از نقطه مرگ بالایی می گذرد، و جنبش به طرف پایین را آغاز میکند، سوپاپ دود بسته می شود و جنبش مکش دیگری آغاز می شود، و همه چرخه – مکش- تراکم – انبساط و تهی سازی تکرار می شود، تا وفتی موتور روشن است، این اعمال همه سیلندر ها تکرار می شوند. تصویر شماره 002. سوپاپ ها تعریف سوپاپها: سوپاپها قطعاتی هستند که از آنها برای باز و بستن دریچه های مجرای ورودی (مخلوط سوختنی) و خروج دود در موتور کاربرد می شود. سوپاپی که مجرای ورودی سوخت را باز و یا می بندد سوپاپ، و سوپاپی که مجرای دود را می بندد سوپاپ دود می نامند، به طور کلی هر سیلندر دارای کمینه یک سوپاپ هوا و یک سوپاپ دود می باشد. جنس سوپاپ ها: جنس سوپاپ ورودی معمولا از فولاد کروم نیکل و یا فولاد کبالت و یا فلزات دیگر می باشد، در حالی که سوپاپ های دود از فلزاتی ساخته می شود، که در برابر گرما بسیار مقاومت داشته باشد، مثل فولاد کروم و نیکل، زیرا که گرما بیشتری بر سوپاپ خروجی پرتو می کند. شیوه ساختن سوپاپ: سوپاپها را معمولا در تو یا درون قالب های ویژه با روش آهنگری می سازند، و پس بدست سنگ زدن هنگام را کامل می کنند. خصوصیات سوپاپ خوب: 1 – یک سوپاپ خوب باید بتواند گرما بسیار را بردباری کند، و هادی خوبی برای انتقال گرما خود به بدنه سرسیلندر باشد. 2- گرما بسیار نباید باعث سوختگی و ایجاد خوردگی در سوپاپ گردد. 3- یک سوپاپ خوب باید در برابر ضربات مقاوم باشد. 4- یک سوپاپ خوب باید در برابر سائیدگی مقاومت نماید. ساختمان سوپاپ: سر سوپاپ (محل برخورد هنگام با اسبک)، 2 ــ محل پیمان گرفتن خار نگهدارنده، 3 ــ ساق سوپاپ که در گیت (یا راهنما) سوپاپ پیمان می گیرد، 4 ــ گوشت یا دامنه یا مخروطی سوپاپ، 5 ــ نشیمن گاه یا وجه سوپاپ، 6 ــ لبه سوپاپ، 7 ــ بشقابک یا نعلبکی سوپاپ. سازوکار جنبش سوپاپها در سیستم های مختلف: 1- در گونه I شکل که سوپاپها روی سرسیلندر بصورت یک ردیفه یا دو ردیفه پیمان گرفته اند، به این چهره است که میل لنگ بوسیله دنده میل سوپاپ را بحرکت درآورده حال بادامک میل سوپاپ نیروی خود را به تایپت یا استکانی می دهد سپس تایپت به میل تایپت و میل تایپت به اسبک و اسبک روی سر سوپاپ ضربه زده و سوپاپ را باز می کند، و هنگامیکه بادامک میل سوپاپ از زیر تایپت بیرون شده فنر سوپاپ مایه بسته شدن سوپاپ می شود، این مراحل در موتور های میل سوپاپ تو یا درون برای سوپاپ های I شکل چهره می گیرد در گونه سوپاپ های I شکل که میل سوپاپ روی سرسیلندر قرار گرفته است، بدین چهره کنش می شود که بادامک میل سوپاپ نیوی خود را از روی اسبک و یا روی تایپت وارد می کند که مایه باز شدن سوپاپ می شود. 2- در گونه L هد شکل قدیم به این چهره بوده که سوپاپها بصورت ایستاده روی بلوک و در یک سمت سیلندر پیمان داشته و بادامک میل سوپاپ نیروی خود را به تایپت و تایپت به سر سوپاپ نیرو وارد کرده و مایه باز شدن هنگام می شود. 3- در گونه تی T هد همه سوپاپها روی بلوک در دو طرف سیلندر پیمان گرفته اند، که در این سیستم از دو میل سوپاپ کاربرد می شد، که یکی از میل سوپاپها نیروی خود را به تایپت و تایپت به سوپاپ دیگر نیروی خود را به تایپت و تایپت به سوپاپ دود وارد می کردند. 4- در گونه F هد که در این گونه سوپاپها هوا روی سرسیلندر و سوپاپ های دود روی بلوک قرار دارند که میل سوپاپ برای باز کردن سوپاپ های هوا نیروی خود را به تایپت و تایپت به میل تایپت و میل تایپت به اسبک و اسبک به سر سوپاپ که مایه باز شدن سوپاپ هوا می شود، و برای باز شدن سوپاپ های دود نیروی میل سوپاپ به تایپت و از تایپت به سر سوپاپ وارد می شود، در این گونه از یک میل سوپاپ کاربرد می شود. شناخت سوپاپها: شناختن سوپاپ ها و شیوه پیمان گرفتن آنها روی سرسیلندر یکی از مواردی است که یک مکانیک الزام به یاد گرفتن هنگام دارد زیرا شناخت در مواقع فیلر گیری و قیچی کردن بدست آوردن احتراق و غیره لزوم است. شناخت سوپاپها از نظر شکل ظاهری (زمانی که سوپاپ در دست ما پیمان دارد). الف: سوپاپ هوا دارای نعلبکی بزرگتر و گوشت نازکتر می باشد، جنس سوپاپ هوا از سوپاپ دود نرمتر است. ب: سوپاپ دود دارای نعلبکی کوچکتر و گوشت کلفتر (دامنه پهن تر) می باشد، جنس سوپاپ دود سخت تر از سوپاپ هواست. شناخت سوپاپها زمانی که موتور بسته است: 1 ــ از طریق مانیفولد: سوپاپهایی که در مجاورت مانیفولد هوا پیمان گرفته اند سوپاپ هوا و سوپاپ های که در مجاورت دود پیمان گرفته اند، سوپاپ دود می باشد، این طریق برای موتورهای I شکل دو ردیفه بسیار آسان می باشد. 2 ــ از بازی سوپاپها: با به دیده داشتن تعداد دو سوپاپ برای هر سیلندر از ابتدای موتور دو سوپاپ را جدا کرده سپس موتور را در جهت گردش خود با دست می چرخانیم، که معمولا طرف راست است (از جلوی موتور نگاه می کنیم) در اینجا دو حالت پیش می آید: الف: نخست یک سوپاپ می نشیند، و سوپاپ بالا می آید و بی درنگ سوپاپ دوم می نشیند یا باز می شود در این حالت سوپاپ نخست دود و دومی هواست. ب: نخست یکی از سوپاپها باز می شود، و بسته می شود و پس از هنگام سوپاپ دوم تغییر نمی کند تا اینکه با ادامه چرخش موتور پس از 360 درجه آغاز به باز شدن می کند، در این حالت سوپاپ نخست هوا و دومی دود است. 3 ــ چون زاویه بادامکها حدودا 90 درجه با هم تفاوت دارند، یعنی بادامک سوپاپ دود 90 درجه از سوپاپ هوا جلوتر است با توجه به جهت گردش بادامکها در خودرو های میل سوپاپ رو می توان سوپاپها را تشخیص داد بادامک هایی که جلوتر از دیگران هستند، مربوط به سوپاپ دود و بعدی ها مربوط به سوپاپ هوا هستند. شیوه باز کردن و بستن سوپاپ از سرسیلندر: نخست سوپاپ را با سمبه نشان نشانه گذاری می کنیم و یا یک تکه چوب را هشت سوراخ کرده و روی سوراخها را شماره گذاری می کنیم و سوپاپها را به ترتیب پس از باز کردن در آنها قرار می دهیم. بهتر است سوراخ دیگری زیر همان سوراخ نخست جهت میل تایپت و دو سری میخ برا قرا ر دادن استکانیها و فنرها و واشر نگهدارنده آنها روی تخته نصب می کنیم سپس با به کارگیری فنر جمع کن سپاپ با قرار دادن یک سر دستگاه قسمت پیچ تنظیم که در انتها دارای واشر کلفتی می باشد روی بشقابک سوپاپ و سر دیگر دستگاه که دو شاخه مانند است روی واشر نگهدارنده فنر پیمان دارد و دسته سوپاپ جمع کن را جمع کرده تا فنر جمع شود. سپس خار هنگام را به راحتی بیرون کرده سپس به آرامی دسته فنر جمع کن را باز کرده تا فنر نپرد پس از رها شدن فنر سوپاپ را از طرف اطاق احتراق بیرون می کنیم و برای بستن سوپاپ سوپاپ را پس از مشخص شدن محل هنگام از طرف اطاق سوختن تو یا درون گیت خود کرده فنر را از پشت در روی ساق سوپاپ پیمان داده و واشر نگهدارنده را نیز روی هنگام قرا ر می دهیم و بدست فنر جمع کن را جمع کرده و خار های نگهدارنده را بدست گریس در محل های خود ثابت می کنیم و سپس به آرامی دسته فنر چمع کن را آزاد می کنیم پس از برداشتن فنر جمع کن از روی ساق سوپاپ با زدن چند ضربه با چکش کائوچوئی آزمون می کنیم. نکته مهم: در موتور هائی که سوپاپ در بلوک پیمان دارند برای در آوردن سوپاپها از وسط آغاز کرده تا به دو طرف موتور این کنش ختم گردد و برای بستن نیز عکس از دو طرف موتور آغاز به جمع کردن سوپاپ ها می کنیم. خنک شدن سوپاپها: بطور کلی سوپاپ ها در معرض گرما برآمده از کنش سوختن در سیلندر می باشند و در این میان حرارت سوپاپ دود بیشتر از سوپاپ هواست زیرا سوپاپ هوا با مخلوطی که خنک است در معرض تماس بوده و گرما خود را بیشتر از دست می دهد، ولی سوپاپ دود در معرض گرما برآمده از احتراق نیز بوده، که حتی تا درجه سرخ شدن نیز می رسد سوپاپها در هنگام نشستن گرما خود را به سیت انتقال داده و سیت نیز گرما خود را به بدنه که با آب در تماس است می دهد و بدین ترتیب کنش انتقال گرما انجام می شود. ساق سوپاپ نیز گرما خود را به گیت منتقل می کند اگر به عللی سوپاپ کامل در جای خود ننشیند چون در هنگام سوختن اندکی از گاز از کنار خود عبور داده همچنین نمی تواند گرما خود را منتقل نماید با شتاب داغ شده و در پرتو داغی بیش از اندازه خواص الیاژی خود را از دست داده و به اصطلاح می سوزد. در موتور های پر دور مانند موتور های مسابقه ای برای خنک شدن سوپاپها ساق آنها را تو خال ساخته و با سدیم نیمه پر می کنند سدیم در گرما حدود 100درجه سانتیگراد به حالت مذاب در می آید در هنگام حرکت سوپاپ ها سدیم به گوشه ‎ها پاشیده و گرما را از مرکز نعلبکی سوپاپ گرفته و به اطراف ساق هنگام منتقل و از ساق بدست گیت به سیستم خنک کننده موتور منتقل می کند دوام سوپاپ های سدیمی بهتر از سوپاپ های معمولی است چون بهتر خنک می شوند. روغن کاری سوپاپ ها: چون ساق در گیت دائما در حال جنبش است نیاز به روغنکاری پیدا می کند روغنکاری این قسمت توسط بخار روغن انجام می شود. اگر خود روغن به گیت برسد از آنجا به تو یا درون اتاق سوختن رفته و می سوزد برای جلوگیری از ورود روغن به گیت از دو گونه واشر لاستیکی کاربرد می شود گونه نخست کاسه نمد بوده و روی گیت سوپاپ قرار می گیرد، و گونه دوم واشر نازکی است که پایین تر از خار و مابین واشر نگهدارنده فنر و ساق سوپاپ پیمان می گیرد. سر سوپاپ به علت اینکه دائما با ضربات اسبک در تماس می باشد بدست روغنی که از روی اسبک می ریزد، روغنکاری شده و این روغن به مقدار زیادی ضربات برآمده از اسبک را خنثی و عمر این دو تکه را افزایش می دهد. انگیزه بزرگ بودن نعلبکی سوپاپ های هوا و نازکی گوش یا دامنه آن: در کنش مکش که سوپاپ هوا باز است درهم هوا و بنزین وارد سیلندر می شود در این حالت بزرگ بودن دهنه مجرای ورودی مایه بهتر انجام شدن مکش می شود، لذا برای مجرای بزرگ سوپاپ بزرگتر نیز الزامی است که مجرا را مسدود نماید نازکی گوشت آن به انگیزه تماس با درهم خنک است، سوپاپ هوا حرارت کمتری را بردباری کرده و در معرض گرما کمتری نیز می باشد. انگیزه کلفتی سوپاپ دود و کوچک بودن نعلبکی آن: انگیزه کلفتی سوپاپ دود به خاطر این است که سوپاپ دود در معرض گرما زیادی بوده و پس باید از جنس سخت تری باشد و دامنه گوشت هنگام نیز کلفت تر گزینش گردد تا در پرتو گرما بسیار دود نسوزد از این لحاظ باید کاملا مقاوم و با پایداری ساخته شود همچنین کوچک بودن نعلبکی هنگام به خاطر این است که زمانی که سوپاپ دود باز می شود، گاز دارای فشار بوده و همچنین کنش خود پیستون نیز کمک به برونرفت دود می کند و نیازی به بزرگ بودن مجرای برونرفت دود نمی باشد. عیوب سوپاپها: سوپاپ به طور کلی می تواند عیوب زیر را پیدا کند لازم به ذکر است که همگی عیوب باید بدست مکانیک خودرو شناخته و روش رفع بدی هنگام را نیز کاملا بداند لذا پس از بیرون کردن سوپاپها و تمیز کردن آنها سوپاپها را از جهت زیر بررسی می نمایم: 1 ــ نازک شدن لبه سوپاپ. 2 ــ پیچیدگی و تغییر شکل لبه سوپاپ. 3 ــ فرو رفتگی یا گود نشستگی سوپاپ. 4 ــ شکستگی سوپاپ. شدنی است به علت سرعت بسیار موتور ناتوان بودن فنر سوپاپ – بسیار بودن فیلر سوپاپ – هم مرکز نبودن ساق سوپاپ با سیت سوپاپ به هستی می آید. 5 ــ خال زدگی نشیمنگاه سوپاپ: بعلت افزایش مصرف روغن موتور عبور روغن از گیت سوپاپ – (روغن سوزی) موتور با دور کم قبل گرم شدن کار کرده که سبب خال زدگی در نشیمنگاه سوپاپ می شود. 6 ــ چسبیدن ساق سوپاپ: کمی رهایی ساق سوپاپ با گیت –نارسایی روغن – تاب برداشتن ساق سوپاپ جمع شدن کربن قسمت پایین ساق – سوپاپ باعث بوجود آمدن این بدی می شود. 7 ــ سوختگی سوپاپ: در این حالت لبه سوپاپ ترک خورده و یا در یک نقطه کاملا ذوب می شود، سوپاپ غیر کاربرد می باشد. سوختگی سوپاپ ها علل فراوانی دارد از جمله: الف ــ فیلر گیری سفت، ب ــ تغییر شکل دادن سوپاپ. پ ــ چسبیدن سوپاپ، ت ــ ضعیف یا کج شدن فنر سوپاپ، ث ــ جوش آوردن موتور، ج ــ آببندی نبودن سوپاپ. 8 ــ ترک خوردگی سوپاپ: الف ــ داغ شدن بیش از اندازه موتور، ب ــ فیلر سوپاپ اگر بسیار باشد، پ ــ هم مرکز نبودن ساق با سیت. 9 ــ قد کشیدن ساق سوپاپ: در پرتو گرما و فشار بسیار فنر ساق سوپاپ قد می کشد، و از اندازه اصلی بلتدتر می شود، این گونه سوپاپ قایل استفاده نمی باشد برای تشخیص این فرمایش سوپاپ را با یک سوپاپ نو سنجش کنید. 10 ــ کچلی سر ساق سوپاپ: بر پرتو فاصله بسیار میان اسبک و سر سوپاپ ضربات اسبک مایه کچل شدن سر سوپاپ می شود. این سوپاپ را تا اندازه ای می توان با سنگ زدن سر آن تعمیر کرد. تصویر شماره 003. کلیک کنید: تماس و پرسش و نظر http://arqir.com/101-2 موتورسیکلت هوندا و طرح هوندا موتور هوندا 125 کاربردی ‌ترین برند باره استفاده در ایران و است، البته بیشتر 125های موجود در بازار ایران چینی طرح هوندا، و با کیفیت پایینی هستند. موتور هوندا و شبه هوندا 125 در ایران با نام‌ های کارخانجات محلی فرآوری می‌شوند . موتور سیکلت دارای اجزای اصلی زیر می‌باشد، که هریک به نوبه خود در درازا عمر، کیفیت، قدرت، سرعت، سواری آسان و غیره کارایی بسزایی دارند : 1 ــ موتور، 2 ــ سیلندر ، 3 ــ سر سیلندر، 4ــ اگزوز، 5 ــ صفحه کلاچ، 6 ــ زین، 7 ــ باک بنزین، 8 ــ رادیاتور آب یا روغن، 9 ــ بدنه اصلی. جدول مشخصات موتور شرح اندازه ها 1 دهانه سیلندر در گونه CG110 برابر 00/52 تا 01/52 میلیمتر یا 0472/2 تا 0476/2 اینچ. بیشینه قطر سیلندر که نیاز به تعمیر دارد 10/52 میلیمتر در گونه CG125 - برابر 50/56 تا 51/56 میلیمتر یا 2244/2 تا 2247/2 اینچ. بیشینه قطر سیلندر که نیاز به تعمیر دارد 60/56 میلیمتر. 2 بزرگترین قطر پیستون در گونه CG110 - برابر 96/51 تا 99/51 میلیمتر یا 0457/2 تا 0468/2 اینچ . کمینه قطر باره نیاز برای تعمیر 80/51 میلیمتر. در گونه CG125 - برابر 45/56 تا 48/56 میلیمتر یا 2225/2 تا 2237/2 اینچ. کمینه قطر پذیرفتنی 35/56 میلیمتر. 3 گژنپین 99/14 تا 00/15 میلیمتر یا 5903/0 تا 5906/0 اینچ.حد اقل قطر قبول 96/14 میلیمتر. 4 سوراخ تکیه گاه گژنپین 00/15 تا 01/15 میلیمتر یا 5907/0 تا 5909/0 اینچ . حد اکثر قابل قبول 04/15 میلیمتر. 5 لقی جانبی رینگ پیستون رینگ بالا:03/0 تا 05/0 میلیمتر یا 0012/0 تا 0020/0 اینچ. رینگ دوم : 02/0 تا میلیمتر یا 0008/0 تا 0020/0 اینچ . حد اکثر لقی باره نیاز برای تعمیر 10/0 میلیمتر. 6 فاصله دهانه رینگ رینگ بالا و دوم: 15/0 تا 35/0 میلیمتر یا 0059/0 تا 0138/0 اینچ . حد اکثر فاصله باره نیاز برای تعمیر 60/0 میلیمتر. 7 ضخامت رینگ در موتور CG110 رینگ بالا: 20/1 تا 22/1 میلیمتر یا 0472/0 اینچ حد اقل قطر مورد نیاز برای تعمیر 15/1 میلیمتر . رینگ دوم : 20/1 تا 25/1 میلیمتر یا 0472/0 یا 0492/0 اینچ حد اقل قطر باره نیاز برای تعمیر 15/1 میلیمتر . در موتور CG125 رینگ بالا و دوم : 50/1 تا 52/1 میلیمتر یا 0591/0 تا 050/0 اینچ حد اقل قطر باره نیاز برای تعمیر 45/1 میلیمتر. 8 درازا میل تاپیت 15/14 تا 45/141 میلیمتر یا 5571/5 تا 5689/5 اینچ حد اقل درازا باره نیاز برای تعمیر 00/141 میلیمتر. 9 اهرم L شکل روی بادامک قطر درونی محور 00/12 تا 02/12 میلیمتر یا 4724/0 تا 4731/0 اینچ حد اکثر قطر باره نیاز برای تعمیر 05/12 میلیمتر 10 محور اهرم L شکل قطر بیگانه محور 97/11 تا 99/11 میلیمتر یا 4715/0 تا 4722/0 اینچ حد اقل قطر باره نیاز جهت تعمیر 95/11 میلیمتر. 11 درازا آزاد فنر درونی سوپاپ 5/33 میلیمتر یا 319/1 اینچ حد اقل درازا باره نیاز برای تعمیر 0/30 میلیمتر 12 درازا آزاد فنر بیگانه سوپاپ 9/40 میلیمتر یا 610/1 اینچ . حد اقل درازا باره نیاز برای تعمیر 8/39 میلیمتر . 13 لقی میان ساق سوپاپ گاز و راهنمای هنگام 01/0تا 03/0میلیمتر یا 0004/0 تا 0014/0 اینچ بیشینه لقی باره نیاز برای تعمیر 12/0 میلیمتر 14 لقی میان ساق سوپاپ دود و راهنمای هنگام 03/0 تا 05/0میلیمتر یا 0012/0 تا0022/0 اینچ حد اکثر لقی باره نیاز برای تعمیر 14/0میلیمتر 15 پهنای سیت سوپاپ 2/1 تا5/1میلیمتر یا 047/0تا059/0 اینچ حد اکثر پهنای باره نیاز برای تعمیر 2 میلیمتر 16 قطر ساق سوپاپ گاز 45/5 تا 46/5میلیمتر یا 2146/0 تا 2175/0 اینچ حد اقل قطر باره نیاز برای تعمیر 42/5 میلیمتر 17 قطر ساق سوپاپ دود 43/5تا 44/5میلیمتر یا 2138/0 تا 2167/0 اینچ حد اقل قطر باره نیاز برای تعمیر 40/5 میلیمتر 18 فشار تراکم 10 تا 12 کیلو گرم بر سانتیمتر چهارگوش یا 142 تا 170 PSi 19 مقادیر گشتاور بستن سر سیلندر به بلوکه سیلندر با پیچ M8 با گشتاور (230 تا 280 ) کیلوگرم سانتیمتر . پیچ های محور اهرم L شکل ( 180 تا 230 ) کیلوگرم سانتیمتر . آب بندی موتورسیکلت منظور از آب بندی کنش درست عملکرد و پیمان گیری قطعات و اجزای خودرو میباشد، که پس از مونتاژ قطعات به انگیزه هستی سایش هایی که میان اجزای مونتاژ شده هستی دارد، این قطعات در پرتو کارکرد در جای خود با کنش سایشی اقدام به قرارگیری درست در جای خود مینمایند، که در اصطلاح آب بندی گفته میشود. اما تا زمانی که این قطعات به چهره درست در جای خود قرار نگرفته اند، هرگونه فشار کاری که به آنها وارد گردد، مایه می شود، که کنش سایش چهره نگیرد، و شکستگی و یا ایجاد ترک هایی شود، و قطعات آسیب ببینند، و در طی مدت کوتاهی از کار بیافتند، و عملا مایه ایجاد هزینه و آسیب های گاهی جبران ناپذیری گردند . آب بندی انجین ــ شرکت های سازنده موتورسیکلت و ماشین های معروفی خارجی، پیش از فروش مرحله نخست آب بندی را انجام و پس از اطمینان از صحت عملکرد و رفع بدی های احتمالی اقدام به فروش مینمایند. کنش آب بندی در موتور سیکلت ها سه مرحله ای میباشد. اما در کشور ایران چنین رویه ای بدست هیچ یک از سازندگان طی نمیشود، و این فرمایش به مشتری واگذار میگردد. بدبختانه شوربختانه شاهد هستیم اکثر عموم مردم با ذهنیت های اشتباه و نظرات بی پایه و بنیاد بدون داشتن هیچ دانش فنی اقدام به آب بندی مینمایند. شاید بار ها شنیده باشید که عموم مردم مخصوصا تعمیرکاران گفته اند، آنقدر برانید تا موتور شما هار شود. آب بندی درست انجین افزایش عمر موتورسیکلت را تضمین میکند. در نخست بدست کارخانه سازنده موتورسیکلت روغنی در موتور ریخته شده است، این روغن از بهترین و مرغوب ترین روغن های موتور میباشد، زیرا که نخستین استارت یک انجین نیازمند یک روغن بسیار با کیفیت میباشد، که به خوبی بتواند سایش اولیه میان قطعات را کاهش دهد. زمانی که برای نخستین بار انجین استارت میشود، میبایستی حدود یک دقیقه انجین در حالت عادی (در اصطلاح درجا) کار کند، تا کلیه قطعات به چهره کامل روغن کاری شوند، سپس به آرامی با افزایش میزان سوخت دور موتور را از 1000 rpm تا بیشینه 2500 rpm رساند، تا با افزایش فشار روغن ذرات بسیار ریزی که در لحظه اول استارت انجین بر پرتو سایش از قطعات جدا شده اند، در سطح روغن به جنبش در آیند، سپس انجین را در حالت عادی رها نموده، تا 3 دقیقه. پس از صحت عملکرد انجین و عملیات سوخت رسانی نسبت به فناوری ساخت و گونه فیلتر روغن انجین موتورسیکلت پس از طی بیشینه 50 الی 100 کیلومتر با بیشینه دور موتور 3500 rpm الی 4000 rpm میبایستی روغن انجین تعویض گردد . توجه: در زمان آب بندی موتور باید از بهترین گونه روغن موتور پسندیده برای انجین موتورسیکلت یا ماشین موجود در بازار کاربرد کرد. در موتورسیکلت هایی که دارای پالایه های فلزی هستند، و حجم موتور 50 cc تا 180 cc دارند، باید از روغن هایی با درجه کمینه کیفیت SF و گرانروی 50-20 کاربرد کرد، و حتما دقت شود که تا پیش از طی 50 کیلومتر نخست دور موتور نبایستی بیش از 3500 rpm برسد . در موتورسیکلت هایی که دارای پالایه های کاغذی هستند، و حجم موتور 200 cc تا 2000 cc داریند، باید نسبت به فناوری ساخت انجین از روغن هایی با درجه کیفیت کمینه SG و بالا ترین کیفیت تا به امروز SM و گرانروی 50-20 کاربرد کرد، و حتما دقت شود که پیش از طی 100 کیلومتر نخست دور موتور نباید بیش از 4000 rpm برسد . در موتورسیکلت هایی که فاقد نشانگر دور موتور هستند، و حجم موتور 50 cc تا 140 cc دارند، باید نسبت به فناوری ساخت انجین از روغن هایی با درجه کیفیت کمینه SF و بالا ترین کیفیت تا به امروز SM و گرانروی 50-20 کاربرد کرد، و حتما دقت شود که تا پیش از طی 100 کیلومتر اول سرعت آنها نباید بیش از 45 Km/h برسد . در زمان آب بندی نباید دور موتور ثابت بماند، و باید مدام با تغییر دور موتور مایه شد، تا گرما در موتور بالا نرود، و به هر روی نباید دور موتور از حد مجاز فراتر رود و اقدام به رانندگی نمود . اخطار: در زمان آب بندی نباید دسته گاز به پایان برسد، و یا دور موتور از حد مجاز فراتر رود. در موتور سیکلت ها عملیات آب بندی اصلی و حیاتی موتور سیکلت صفر تا 300 کیلومتر نخست چهره می گیرد، که عمر انجین و عملکرد درست هنگام در مرحله نخست میباشد در گام دوم آب بندی که بسته به فناوری ساخت انجین کمی متفاوت است. کم وبیش از 800 تا 1600 کیلومتر ادامه دارد که با نام مرحله ریسک شناسایی می گردد، که در این مرحله هرگونه ایراد احتمالی انجین موتورسیکلت در هنگام نمایان خواهد شد، و در بیش از 1600 به پس مرحله اطمینان از عملکرد می باشد، و می توانید بیشینه نیرو و سرعت را از موتور چشمداشت داشته باشید . در مرحله نخست تحت هیچ شرایطی نباید دمای انجین بالا رود، و یا به انجین فشار وارد گردد و یا دور موتور از حد معینی فراتر رود، اما افزایش سرعت هیچ گونه مشکلی ندارد، یعنی اگر دور موتور یک موتورسیکلت بر روی 5000 دور در دقیقه باشد، و سرعت هنگام 100 کیلومتر در ساعت بود، هیچ گونه مشکلی هستی ندارد تنها در زمان آب بندی مرحله نخست که مربوط به انجین می باشد، دور موتور از اهمیت برخوردار می باشد، پس از مرحله اول که با افزایش دور موتور، سرعت نیز افزایش می یابد و عملکرد ترمز ها و کاربراتور و سوپاپ ها و مکنده روغن و شاتون و میل لینگ در مرحله حساسی هستند، زیرا که اگر ایرادی در مرحله نخست به هستی آمده باشد، در گام دوم نمایان می گردد . نکته ویژه موتورسیکلت های دارای پالایه های فلزی : در زمان آب بندی تا 300 کیلومتر اول به ازای هر یک لیتر روغن به میزان 20 تا 40 سی سی اضافه در درون انجین روغن بریزید. این میزان اضافه برای این منظور می باشد، که میزان غلظت روغن به انگیزه جذب ذرات کاهش پیدا کرده، و از روان کنندگی کمتری برخوردار خواهد شد، با افزایش روغن میزان غلظت یکسان باقی خواهد ماند. جدول سرویس موتور به ازای مسافت طی شده مراحل پس / کیلومتر نو و اولیه / کیلومتر شرح موارد 5000 500 تعویض روغن موتور 5000 500 تمیز کردن صافی روغن 5000 500 تنظیم یا بررسی لقی سو پاپ ها 5000 ----- تنظیم یا سرویس شمع ها 5000 500 بررسی و تنظیم پلاتین ها 30000 ----- تمیز کردن صافی هوا 5000 500 تنظیم ترمز ها 5000 500 تنظیم کابل کلاچ جدول گونه روغن بر حسب درجه محیط 1 بالاتر از 15 درجه سانتیگراد SAE30 2 میان صفر تا 15 درجه سانتیگراد SAE20 یا SAE20 w 3 زیر صفر درجه سانتیگراد SAE10w رده میزان حجم روغن موتور بر حسب سی سی ویژه موتورهای تک سیلندر گونه حجم موتور C C 1 940 50 تا 125 2 960 130 تا 200 3 1400 250 تا 400 تعویض روغن موتورسیکلت جهت آب بندی درست و بنیادی نسبت به تکنولوژی ساخت و حجم موتور از سه جدول زیر کاربرد نمائید . تعویض روغن را میبایست تا 1600 کیلومتر و رانندگی را با دور موتور مشخص بر پایه جدول زیر انجام دهید. تعویض روغن برای موتورهای دارای پالایه فلزی رده شمارش گر مصافت موتور بر حسب KM دور موتور RPM نوع موتور کیفیت روغن 1 50 3500 50cc - 250cc SE ~ SF 2 300 5000 50cc - 250cc SE ~ SF 3 600 5000 50cc - 250cc SE ~ SF 4 800 5000 50cc - 250cc SE ~ SF 5 1200 5000 50cc - 250cc SE ~ SF 6 1600 6500 50cc - 250cc SF ~ SG 7 بر بنیاد کارکرد روغن 9500 50cc - 250cc SF ~ SG تعویض روغن برای موتورهای دارای پالایه کاغذی رده شمارش گر مصافت موتور بر حسب KM دور موتور RPM نوع موتور کیفیت روغن 1 100 4000 160cc - 2000cc SG ~ SM 2 800 5000 160cc - 2000cc SG ~ SM 3 1600 7500 160cc - 2000cc SG ~ SM 4 بر بنیاد کارکرد روغن 10000 160cc - 2000cc SG ~ SM موتورسیکلت های فاقد نشانگر دور موتور رده شمارش گر مصافت موتور بر حسب KM بیشینه سرعت Km/h گونه موتور کیفیت روغن 1 100 45 50cc - 140cc SF~ SJ 2 300 55 50cc - 140cc SF~ SJ 3 800 65 50cc - 140cc SF~ SJ 4 1200 100 50cc - 140cc SF~ SJ ویژه موتورسیکلت های درون شهری: کاب، اسکوتر، وویو و بی کلاچ توجه و مهم : از خرید روغن موتور هایی که تاریخ فرآوری آنها بیش از یک و نیم سال می باشد، خودداری کنید. سرویس و نگهداری موتورسیکلت پس از طی نمودن 300 کیلومتر نخست کلیه قسمت های موتورسیکلت خود را با دست آچارکشی نماید، این عمل را دوباره در 1000 کیلومتر و 3000 کیلومتر تکرار نمائید . مواردی که در جدول زیر بیان شده اند در صورت رعایت کردن هنگام مایه افزایش درازا عمر و ایمنی در موتور سیکلت می گردند. موارد *دار به معنای این میباشند بهتر است بدست نمایندگی های مجاز وسایل نقلیه باره سرویس پیمان بگیرند. مواردی که باید بررسی شود رده موارد اهداف 1 فرمان 1 ـ حرکت نرم و روان. 2 ـ فرمان پذیری مناسب. 3 ـ عدم هستی لقی. 2 روشنایی و نمایشگرها کلیه لامپ های تو یا درون کیلومتر، لامپ جلو، لامپ ترمز عقب. عملکردشان را بررسی کرده، و روشن شدن نمایشگرها از قبیل لامپ های راهنما و غیره را مهار کنید. 3 روغن انجین سطح روغن تو یا درون انجین مهار شود. 4 ترمز 1 ـ تصحیح کردن لقی پدال ترمز عقب و جلو. 2 ـ مهار عمنلکرد ترمزها. 5 دسته گاز 1 ـ لقی صحییح کابل. 2 ـ دور موتور به راحتی بالا و بسرعت پائین می آید. 6 تایرها 1 ـ فشار باد تایرها. 2 ـ گودی عاج پسندیده باشد. 3 ـ هیچ گونه بریدگی و ترک نباید بروی تایر وجود داشته باشد. 7 بوق عملکرد پسندیده بوق. 8 کلاچ 1 ـ کنترل تنظیمات کابل کلاچ. 2 ـ عملکرد نرم کلاچ. 9 بنزین برای مسافت باره نظر بنزین به مقدار کافی وجود داشته باشد. 10 زنجیر 1 ـ لقی پسندیده زنجیر. 2 ـ روغن کاری مناسب. ادامه بررسیها: موارد دیگر که باید بدست شخص یا نمایندگی در دوره های هزار کیلومتری بررسی و یا تعویض شوند: باتری، کاربراتور، شمع، فیلتر روغن، پالایه هوا، شلنگ بنزین، پیچ و مهره های بدنه، دو شاخه جلو، کمک فنر عقب . شمع ــ پس از 1000 کیلومتر و هر 3000 کیلومتر، کربن ته نشست و به شمع جسبیده شده است، با یک برس سیمی نرم تمیز کنید. فاصله الکترود شمع را با یک گیج فاصله سنج (آچار فیلر) تنظیم کنید. میزان فاصله پلاتین شمع میبایستی چیزی حدود 0.5 الی 0.8 میلیمتر باشد، در موتور های 50 cc تا 180 cc میان 0.5 الی 0.6 میلیمتر و در موتور های 200 به بالا 0.6 الی 0.8 میلیمتر می باشد . توجه: تحت هیچ شرایطی از شمع های کار کرده و یا تقلبی در بازار استفاده نکنید، زیرا که شمع های غیر استاندارد و تقلبی، می تواند مایه آسیب و کارکرد بد و عدم سوختن پسندیده سوخت گردند. مستند های مربوط مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید، لینک هنگام در ستون کناری http://arqir.com کلیک کنید: گوهر آزادی اندیشه و قلم کلیک کنید: نقد و بررسی کتاب های جدید کلیک کنید: آموزش آینده پژوهی و آینده بینی آبی= روشنفکری و فروتنی، زرد= خرد و هوشیاری، قرمز= عشق و پایداری، مشروح اینجا توجه 1: اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق، مسدود، حذف یا از دسترس بیرون شد، در جستجوها بنویسید: انوش راوید ، یا، فهرست مقالات انوش راوید ، سپس صفحه نخست و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید. از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم، همچنین کپی برداری از مقالات و به کارگیری آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع، آزاد و مایه خوشحالی من است. توجه 2: جهت یافتن مطالب، یا پاسخ پرسش های خود، واژه ها کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید، و مطالب را مطالعه نمایید، و در جهت علم مربوطه وبلاگ، با راهبرد مشخص یاری نمایید. توجه 3: مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ، بدست ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر، بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند، از این رو هیچ مسئله ای نیست، و مایه خوشحالی من است. ولی عزیزان توجه داشته باشند، که بی گمان جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب، به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند: در اینجا http://arqir.com . ارگ ایران http://arqir.com کلیک کنید: تماس و پرسش و نظر http://arqir.com/101-2
منبع : انوش راوید
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

|

مرکزی

bestofday

ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مديران دولتي دست اندركار در امور بین المللی*


ارائه راهکارهایی برای پیشروی کردن هوش فرهنگی مدیران دولتی دست اندرکار در امور جهانی برای مواجهه با محیط های چندفرهنگی کسان نیاز به هوش فرهنگی دارند. هوش فرهنگی توانایی فرد برای تعامل مؤثر با فرهنگ های جدید است. به هر روی در دنیایی که عبور از مرزها کاری عادی شده است، پرورش هوش فرهنگی یک نیاز حیاتی برای همه مدیران و کارکنان است. مدیران موفق، رمز برخورد با فرهنگهای گوناگون ملی، فرامل سایت دانلود پروژه های دانشجویی
منبع : سایت دانلود پروژه های دانشجویی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 5 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

معرفی تور فرانسه آژانس مسافرتی آرشان پرواز تابستان 96 / بخش دوم


کشش های گردشگری فرانسه فرانسه در جهان به فرهنگ ، هنر و معماری با شکوه خود در جهان سرشناس است بعلاوی فرهنگ و معمای فرانسه داری مناطق طبیعی و سواحل آرام و بی نظر با چشم انداز های زیبا دارد که گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند از کشش های گردشگری فرانسه می توان به قلعه چنانسی ( Chenoncea)، سواحل جنوب فرانسه ، قایق رانی در دریای مدیترانه ، کوه نوردی و شهر پاریس را اشاره کرد اشاره کرد. کشش های گردشگری پاریس پارس به سرنویس یکی از زیبا ترین شهر های جهان شناخته می شود و به قدری کشش گردشگری گوناگون دارد که گویی از فرانسه جدا است. پاریس با ساخت سازه های بسیار و متنوعی در درازا تاریخ که از نظر زیبایی و معماری خاصی که دارد زبان زد ویژه و عام است به یکی از توریستی ترین شهر های جهان مبدل شده است از کاخ های کهنه و بی نظیر، کلیسا ها و دیگر بناهای تاریخی این شهر گرفته تا کافه ها رستوران ها و هتل های این شهر همه و همه حکیت از یک شهر بی همتا و رویایی برای گردشگران دارد از کشش های گردشگری پاریس می توان به کاخ ورسای ( Palace of Versailles برج ایفل ( Eiffel Tower کلیسای نوتردام ( Notre-Dame de Paris )، طاق تریومف ( Arc de Triomphe ) و خیابان شانزلیزه اشاره کرد. خوشبختانه بها تور پاریس نسبت به امکانات و کشش های گردشگری این کشور بسیار نیست و گردشگران با خرید تور فرانسه و پاریس به این کشور و شهر زیبا به آسانی سفر می کنند. هتل های فرانسه ولی با همگی این تعریف ها و تمجید ها از معماری ، هنر و فرهنگ فرانسه جای هتل های بی همتا و لوکس پاریس خالی است به جرات می توان گفت هتل های پاریس جزو بی همتا ترین هتل های جهان می باشد هم از لحاظ امکان و هم از لحاظ معماری در گونه خود بی همتا هستند و بهترین امکانات را برای گردشگران و مسافران ایجاد می کنند پاریس دارای بالاترین تنوع هتل در شهر های اروپایی می باشد از هتل های چهار و پنج ستاره گرفته تا هتل های لوکس پاریس. در پاریس هر چه هتل به منطقه‌ی یک و مرکز شهر نزدیک‌تر باشد بها و هتل گران تر خواهد بود این به هنگام معنا نیست که هتل های بیرون از شهر یا گوشه ‎ها مرگز شهر پاریس از امکانات کمتری برخودار هستند ، نه انگیزه گران تر بودن هتل های مرکز شهر پاریس نزدیکی به دیرینکده ها و مناطق تاریخی پاریس است. از سرشناس ترین می توان به هتل هتل الیزه پاریس ( Hotel Elysa-Luxembourg )، بست وسترن پریمیر الیزه سکرت ( Best Western Premier Elysée Secret ) ، سوفیتل پاریس آرک دو تریومف ( Sofitel Arc De Triumph )، کالیفرنیا پاریس شانزه لیزه ( Hotel California Paris Champs Elysees ) و مونالیزا شانزه لیزه ( Hôtel Monna Lisa Champs Elysées ) اشاره کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تور پاریس به وبسایت زیر مراجعه کنید www.arshantour.net
منبع : آژانس مسافرتی آرشان پرواز
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 6 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

bestofday

دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی و سینا سرلک بنام ای دریغا با بالاترین کیفیت


دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی و سینا سرلک بنام ای دریغا با بالاترین کیفیت دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی و سینا سرلک بنام ای دریغا با بالاترین کیفیت Download New Music Mohsen Chavoshi & Sina Sarlak Ey Dariga سروده یا چامه(غزل) : حسین صفا , آهنگ : محسن چاوشی , تنظیم : شهاب اکبری کمانچه : احسان نی زن , گیتار : مجتبی تقی پور این آهنگ تیتراز سریال شهرزاد 2 می باشد. برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید ژورنال پائیزان
منبع : ژورنال پائیزان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 9 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

bestofday

اصول نگارش پروپوزال


اصول نگارش پروپوزال پروپوزال یا طرح پایان نامه کارایی بسیار زیادی در پذیرش و عدم پذیرش پایان نامه دارد. برای دریافت مدرک کارشناسی بزرگتر و دکتری, پروپوزال خوب می تواند به پایان نامه ای نیرومند و کامیاب منجر شود. برخی از دانشجویان تمام تلاش خود را در تهیه پروپوزال انجام داده ولی نکات ساده ای را در تکمیل فرم های پروپوزال جدی نمی گیرند. دقت در اسکلت بندی پرسش و هدف پژوهش , مرزبندی ریزبین و علمی پژوهش از دید موضوعی, روش شناختی و دقت در گزینش واژه ها و چگونگی جمله بندی پاراگراف ها به نوشتن یک پروپوزال خوب و کامیاب و پدافند از هنگام تا حد زیادی تضمین می کنند. بدیهی نویسی و هدر دادن فضای نوشتاری به ویژه در بخش ادبیات جستار پروپوزال و روش از دیگر خطاهایی هستند که عمدتاً به انگیزه سستی در تفکر تحلیلی پژوهش گر سبب می شوند تا این بخش ها از هدف اصلی خود دور بمانند. بازخوانی و کپی برداری تعاریف و مفاهیم و کالبدشناسی بیش از اندازه اهمیت جستار پروپوزال و بازنویسی کتاب های روش پژوهش در بخش مصادیق آشکار هدر دادن فضای نوشتاری در یک پروپوزال ناتوان هستند. از انگیزه ها اتلاف فضای نوشتاری, گیرکردن پژوهش گر در مرحله خواندن و نوشتن توصیفی و از هنگام بدتر دل نکندن از مطالب اضافی است. اندیشیدن و چند باره اندیشیدن درباره پرسش های مربوط به مراحل گوناگون پروپوزال نویسی تا حد زیادی ذهن را از پراکنده گویی, خام نویسی و نگارش جزیره اینجات می دهد. به کارگیری پرسش ها در راستای نگارش پروپوزال کمک می کند تا پژوهش گر با هر بار بلند خواندن بخش های گوناگون پروپوزال , نوشته خود را محک بزند. حواشی و توضیحات اضافی را حذف کند, مطالب خود را بپزد و از توصیف صرف و گزارش گونه آنها پرهیزنماید. اینکار, حس کپی-پیست نما شدن را از نوشته گرفته و این امکان را برای پژوهش گر فراهم می کند تا پیش از پدافند کار خود را محاکمه و داوری کند. سفارش پروپوزال انجام پروپوزال
منبع : ادیت اکسپرتس
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

اصول نگارش پروپوزال


اصول نگارش پروپوزال پروپوزال یا طرح پایان نامه کارایی بسیار زیادی در پذیرش و عدم پذیرش پایان نامه دارد. برای دریافت مدرک کارشناسی بزرگتر و دکتری, پروپوزال خوب می تواند به پایان نامه ای نیرومند و کامیاب منجر شود. برخی از دانشجویان تمام تلاش خود را در تهیه پروپوزال انجام داده ولی نکات ساده ای را در تکمیل فرم های پروپوزال جدی نمی گیرند. دقت در اسکلت بندی پرسش و هدف پژوهش , مرزبندی ریزبین و علمی پژوهش از دید موضوعی, روش شناختی و دقت در گزینش واژه ها و چگونگی جمله بندی پاراگراف ها به نوشتن یک پروپوزال خوب و کامیاب و پدافند از هنگام تا حد زیادی تضمین می کنند. بدیهی نویسی و هدر دادن فضای نوشتاری به ویژه در بخش ادبیات جستار پروپوزال و روش از دیگر خطاهایی هستند که عمدتاً به انگیزه سستی در تفکر تحلیلی پژوهش گر سبب می شوند تا این بخش ها از هدف اصلی خود دور بمانند. بازخوانی و کپی برداری تعاریف و مفاهیم و کالبدشناسی بیش از اندازه اهمیت جستار پروپوزال و بازنویسی کتاب های روش پژوهش در بخش مصادیق آشکار هدر دادن فضای نوشتاری در یک پروپوزال ناتوان هستند. از انگیزه ها اتلاف فضای نوشتاری, گیرکردن پژوهش گر در مرحله خواندن و نوشتن توصیفی و از هنگام بدتر دل نکندن از مطالب اضافی است. اندیشیدن و چند باره اندیشیدن درباره پرسش های مربوط به مراحل گوناگون پروپوزال نویسی تا حد زیادی ذهن را از پراکنده گویی, خام نویسی و نگارش جزیره اینجات می دهد. به کارگیری پرسش ها در راستای نگارش پروپوزال کمک می کند تا پژوهش گر با هر بار بلند خواندن بخش های گوناگون پروپوزال , نوشته خود را محک بزند. حواشی و توضیحات اضافی را حذف کند, مطالب خود را بپزد و از توصیف صرف و گزارش گونه آنها پرهیزنماید. اینکار, حس کپی-پیست نما شدن را از نوشته گرفته و این امکان را برای پژوهش گر فراهم می کند تا پیش از پدافند کار خود را محاکمه و داوری کند. سفارش پروپوزال انجام پروپوزال ادیت اکسپرتس
منبع : ادیت اکسپرتس
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

bestofday

10 تانک برتر جهان را بشناسید!


برخی از گردآور های معتبر مانند Military Today همواره در حال بروزرسانی لیست برترین جنگ افزارهای جهان هستند.از جمله مهمترین آنها،قلب تپنده ستون های زرهی،تانک ها هستند. Military Today واپسین لیست از 10 تانک برتر جهان را منتشر کرده است که به نسبت گذشته دارای تغییراتی بوده است.برخی از تانک های موجود در این لیست تا کنون در نبرد راستین پیمان نگرفته اند اما عملیاتی بوده و همگی مشخصات آنها مانند زره،تسلیحات،قابلیت پنهانکاری،جنگ الکترونیک،سنسور و کامپیوترهای درونی و...منتشر شده است.از همین رو آنها در لیست برترین های جهان پیمان گرفته اند.شایان ذکر است که این شناسایی بدست واپسین لیست انتخابی Military Today چهره گرفته است. 1-تانک Leopard 2A7 (آلمان) تانکی است که بدست شرکت Krauss-Maffei در اوایل دهه 1970 برای ارتش آلمان غربی گسترش یافت. این تانک برای نخستین بار در سال 1979 وارد خدمت شد و جایگزین لئوپارد-1 تانک پیشین آلمانی‌ها شد. مدل‌های مختلفی از این تانک در نیروهای مسلح آلمان و دوازده کشور اروپا دیگر و همچنین چندین کشور غیر اروپایی خدمت کرده‌است. بیش از 3٬480 تانک لئوپارد-2 فرآوری شده‌است.نسخه دوم این تانک با نام Leopard 2A6 شناخته می شود و در سال 2010 پیشنهاد برای پیشروی کردن این نسخه ارائه گشت به فرآوری تانک Leopard 2A7 انجامید.در سال 2014-2015 نخستین مدل های این تانک به ارتش آلمان تحویل داده شد.این تانک که به سرنویس نیرومند ترین تانک میدان نبرد در جهان شناخته می شود،دارای دارای یک مسلسل مهار شونده از درون تانک به کمک سامانه دید پانورماتیک فرمانده است که برای نبرد شهری و فاصله نزدیک طراحی شده است.از آنجایی که جان خدمه بسیار مهم بوده است،این تانک به سامانه پیشرفته اخلالگر موشک های هدایت شونده،دوربین های پیشرفته گرمایشی برای خدمه،زره منفعل با پوشش 360 درجه ای،زره بسیار توانمند در قسمت برجک که هیچ یک از مهمات ضد تانک جهان قابلیت نفوذ به هنگام را دارا نیستند و قابلیت ماژولار بودن زره این تانک هنگام را به یک نگهبان درجه یک مبدل کرده است.یک موتور با توان 1500 اسب بخار به همراه لوله شلیک اصلی L55 جزو دیگر مشخصات این فرآورده است. 2-تانک K2 Black Panther (کره جنوبی) کره جنوبی جزو کشورهایی است که همواره از سوی همسایه شمالی خود باره تحدید واقع می شود.بر خلاف این همسایه پیر و کمونیست شمالی،کره جنوبی از تسلیحات بسیار پیشرفته ای برخوردار است.بلک پانتر گران بها ترین تانک جهان است و از همگی مدل های فرآوری شده در کره شمالی و چین نیرومند تر است.این تانک بدست کارآزمودگان کره جنوبی به چهره پیگیری شد و در سال 2014 به ارتش این کشور تحویل داده شد.زره ماژولار و توپ آلمانی L55 جزو مشترکات هنگام با لئوپارد است.زره های کامپوزینی این تانک در برابر مهمات جنبشی و حملات موشکی و راکتی مقاوم است.برد درگیری تانک 10 کیلومتر چهارگوش است و کره ای ها از یک سیستم کامپیوتری هوشمند کاربرد کرده اند.بدین ترتیب که تنها هدف را در مانیتور مشخص کرده و پس از تائید تانک به چهره هوشمند با هنگام درگیر می شود.این تانک به سامانه پدافند در برابر شلیک موشک،رادارهای هشدار دهنده خدمه،کامپیوتر منحرف کننده و یک موتور با توان 1500 اسب بخار است.فرمانده و توپچی به نمایشگرهای رنگی و دیجیتالی مجهز هستند.جالب است بدانید که این تانک مجهز به یک مهمات لوله پرتاب هوشمند با برد 8 کیلومتر است که پس از شلیک در آسمان با جستجوگر فروسرخ و رادار به دنبال هدف گشته و پس از کشف هدف از بالا به هنگام تاختن میکند. 3-تانک M1A2 SEP (آمریکا) تانک آمریکایی آبرامز در یک رخداد شگفت انگیز به رتبه سوم سرنگونی کرده است!هر چند که نسخه بسیار پیشرفته و الکترونیکی M1A2 SEP دلخواه است،با این حال به رتبه سوم پایین کشیده است. یک تانک اصلی میدان نبرد طراحی و ساخت ایالات متحده آمریکا است که ستون فقرات نیروهای زرهی ارتش آمریکا و شماری از متحدان هنگام را تشکیل می‌دهد. این تانک به نام ژنرال کریتون آبرامز، رییس ستاد مشترک و فرمانده نیروهای آمریکا در جنگ ویتنام نامگذاری شده است. ام1 برای جنگ‌های زرهی طراحی شده و به خوبی تجهیز و زره‌پوش شده است. از مشخصات منحصربه‌فرد هنگام می‌توان به موتور توربین گاز نیرومند چندگانه‌سوز به نیرو 1500 اسب بخار و زره کامپوزیت پیچیده اشاره کرد. این تانک با حدود 69 تن وزن یکی از سنگین‌ترین تانک‌هایی است که در حال آماده به کار گرفته می‌شوند.یک دوربین گرمایشی پیشروی کردن یافته برای این نسخه نصب شده است.جالب است بدانید که در زمان جنگ خلیج فارس،تانک های آمریکا و عراق در مناطقی که دود آتش چاه های نفت همگی منطقه را فراگرفته بود با یکدیگر به نبرد پرداختند.تانک های عراقی که عمدتا مدل های T-72،T-54 و T-62 بودند.تانک های آبرامز آمریکایی در هنگام زمان حتی در روز نیز از سامانه دید در شب و دوربین های گرمایشی کاربرد می کردند.به راحتی تانک های عراقی بدست آبرامز های ها شکار می شدند بدون آنکه حتی بدانند گلوله توپ از کجا شلیک شده است!تعداد 900 عراده از این تانک در خدمت نیروهای مسلح آمریکا پیمان دارد و برخی از هم پیمانان هنگام نیز از هنگام بهره می برند. 4-تانک Challenger 2 (انگلستان) تانک چلنجر 2 تانک اصلی میدان نبرد ساخت بریتانیا است که از سال 190 در خدمت ارتش بریتانیا پیمان گرفته است. این تانک بدست شرکت سامانه‌های دفاعی ویکرز طراحی و فرآوری شده و رویهمرفته 408 دستگاه از هنگام برای ارتش بریتانیا و 38 دستگاه برای ارتش عمان فرآوری شده است. چلنجر 2 فرآورده بازطراحی کلی تانک چلنجر 1 است. هرچند بدنه و اجزای خودروی هنگام همانندی زیادی به چلنجر-1 دارد اما یک تانک جدید با قابلیت‌های بالاتر از چلنجر 1 محسوب می‌شود و تنها کمتر از 5 درصد قطعات هنگام با چلنجر 1 مشترک است. این تانک در جنگ‌های بوسنی، کوزوو و عراق باره کاربرد پیمان گرفته است. چلنجر 2 وزنی برابر 62.5 تن و 4 خدمه دارد. نیروی محرکه هنگام از یک موتور وی12 دیزلی پرکینز با 1200 اسب بخار نیرو تامین می‌شود و بیشینه سرعت هنگام در جاده به 59 کیلومتر می‌رسد.این تانک توانایی بسیار بالایی در زمینه دفع آتش جنگ افزار های گوناگون دارد و از نظر حفاظتی در رتبه بالایی پیمان دارد.386 عرداه چلنجر 2 در خدمت ارتش انگلستان بوده و 38 عراده نیز در پسندیدن عمان است.چلنجر 2 در سال 2003 وارد عراق شد و چندین سال در آنجا مشغول نبرد بود.در طی این سالها هیچ یک از تانک های این خانواده باره نابودی کامل پیمان نگرفت و خدمه هنگام آسیب ندیدند.در یکی از روزهای جهنمی بصره،یک نبرد سنگین میان نیروهای ائتلاف و دشمنان روی داد که طی هنگام یکی از تانک های چلنجر 2 زیر آتش بی امان مسلسل های سنگین،پیروسکوپ بیگانه خود را از دست داده و تانک به درون چاله افتاد.در همان زمان شنی تانک پاره شده و جنبش هنگام مختل شد.در همین حین تانک باره اصابت 14 راکت RPG و یک تیر موشک میلان پیمان گرفت اما همه سرنشین ها تندرست ماندند و به تانک آسیبی نرسید! :) ادامه مطلب یادتون نره هااااااااا :) پرتال سرگرمی و فرهنگی | خبر،سرگرمی،رواشناسی و ...
منبع : پرتال سرگرمی و فرهنگی | خبر،سرگرمی،رواشناسی و ...
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 10 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

#

bestofday

آغازکار ستاد اسکان مهمانان تابستانه فرهنگی در فارس


دستیار گسترش مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس خبرداد: آغازکار ستاد اسکان مهمانان تابستانه فرهنگی در فارس/آماده سازی بیش ازیک هزار وششصد کلاس درس دستیار گسترش مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس با اشاره به آمادگی ستاد اسکان تابستانه فرهنگیان استان فارس گفت:امسال دراستان بیش ازیک هزار وششصد کلاس درس درقالب بیش از 220 مدرسه استان برای اسکان اززائران و مهمانان فرهنگی در تابستان پیش بینی شده است به گزارش گردانیدن آگاهی رسانی و روابط همگانی آموزش و پرورش فارس، غلامعلی حق شناس در آیین گشایش ستاد اسکان مهمانان تابستانی آموزش وپرورش استان گفت:علاوه بر مدارس وکلاس های درس، بیش از 100 اتاق به چهره ویژه نیز درخوابگاه های دانش آموزی آمادگی ارائه خدمت به فرهنگیان و همراهان آنان را دارد . دستیار گسترش مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس گفت: این تعداد فضای آماده شده گنجایش پذیرش مهمانان در تابستان را به هشت هزار و500 نفر درشبانه روز آماده کرده است وی با اشاره به اینکه درتابستان به نسبت روزها نوروز حدود 10 درصد گنجایش پذیرش را عملا کاربرد می کنیم اظهار امیدواری کرد با توجه به اینکه گنجایش کم است اما کیفیت خدمات بالا باشد حق شناس درباره گنجایش پذیرش میهمان در شیراز نیزاظهار داشت: در شهر شیراز نیز 600 کلاس درس در قالب 80 مدرسه با گنجایش پذیرش بیش از 3500 مهمان در شبانه روز آماده شده است دستیار گسترش مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس اظهار داشت:در استان 55 ودر شیراز نیز یک پایگاه پیشباز وپذیرش میهمانان تابستانی دایر شده که پانصد و60 نفر عوامل اجرایی از 25 خرداد تا 20 شهریور آماده پذیرش واسکان مسافران، میهمانان و زائران تابستانی فرهنگی در مدارس واماکن از آن آموزش وپرورش استان خواهند بود حق شناس همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درنوروز امسال همچون سالهای گذشته آموزش و پرورش فارس مجددا مقام نخست را در پذیرش مهمانان نوروزی کسب کرد و به نسبت سالیان پیش میزان رضایتمندی هم بالاتر بود دستیار گسترش مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس بااشاره به اینکه کار آموزش و پرورش بحث هتل داری و اسکان نیست گفت:به خاطر رفع دشواری ها همکاران فرهنگی، آموزش وپرورش اجبارا این کار رابرعهده گرفته چرا که از این روش می توان بخش زیادی از دشواری ها همکاران فرهنگی را حل نمود . وی با اشاره به اینکه ما نه هتل دار هستیم و نه امکانات وتجربه هتل داری را داریم و نه مدارس ما به گونه ای ساخته شده اند که بشود امکانات هتل را در آنها تعبیه کرد گفت: با این هستی خیلی تلاشها صورت گرفته است تا خدمات بهتری به فرهنگیان عزیز ارائه گردد دستیار گسترش مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس گفت: سال گذشته بالغ بر 4 میلیارد تومان تنها ساز و برگ خریداری شد و میان مدارس توزیع گردید تا همه بتوانند کاربرد کنند که اقدام به راستی خوبی بود که از سوی وزارتخانه چهره گرفت و مایه شد کیفیت خدمات بیشتر و بهتر بشود و مدارس ما بیشتر در گروه الف و ویژه خدماتشان را ارائه دهند . حق شناس با اعلام این خبر که رزور اینترنتی اسکان در استان آغازشده گفت: فرهنگیانی که قصد سفر به استان فارس را دارند با مراجعه به سامانه مهمانان فرهنگی به آدرس اینترنتی http://eskan.medu.ir/ می توانند نسبت به رزرو محل اسکان اقدام نمایند . دستیار گسترش مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش فارس همچنین گفت: پایگاه مرکزی پذیرش واسکان مهمانان تابستانی در استان فارس واقع در شیراز خیابان حر روبروی باشگاه فرهنگیان در دبستان ابوریحان می باشد که فرهنگیان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پذیرش می توانند با تلفن*****1 تماس حاصل نمایند
منبع : اداره اموربازنشستگان وموظفین آموزش وپرورش استان فارس
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 11 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

|

فارس

bestofday

فطر عاشق


رمضان در میان ماهها دستور نام اعظم را در میان اسماء دارد. این ماه شهرالله است یعنی ماه پیدایش نام اعظم برای سالک است. همانطور که نام اعظم الهی جامع همه اسماء اوست طبعاً ماه رمضان هم جامع همه مراتب سیر و سلوک و تجلیات الهی است. روزه بر همه کسان بالغ واجد شرایط واجب است. و این وجوب به نظر می رسد که علاوه بر وجوب فقهی ظاهری، به معنای شرط لازم است. یعنی اگر کسی می خواهد به وصال یار برسد ناچار است که روزه بگیرد و گرنه امکان وصول نمی باشد. به عبارت دیگر از غیر حق چشم بپوشد و به هیچ چیز از ظواهر مادی یا نعمتهای برزخی و هنگام جهانی و معنوی توجه نکند و کوچکترین دلبستگی نداشته باشد. پس عاشق روزه می گیرد از غیر خدا که معشوق اوست. و چون عشق به کمال رسید و وی را به بارگاه الهی در بزم تجلیات اسمایی راه دادند و به مقام فنای در حق نائل گشت؛ روزه خود را افطار می کند که هنگام دیدن هلال جمال یار است (صم للرویه وافطر للرویه). ماه نیز به انسان کامل و امیر المومنین علیه السلام تاویل شده است. کما اینکه خورشید نیز به مقام نبوت حضرت فرستاده اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر گشته است. پس کسی که جمال حقیقی الله را در انسان کامل و ولی مطلق الهی نگریستن نماید تمام هستی و و جود خود را صرف شهود وی می نماید و از عالم سرزده است. در این هنگام یعنی پیدایش جمال یار، روزه و امساک خود را باز می کند و به دوست داشتنی دل و جان تسلیم می کند. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. عارف در این مرتبه تجلیات اسمایی دوست داشتنی را با باطن قلبش پی بردن می کند و این پی بردن و دلبستگی، افطار اوست. افطاری که با پاره کردن همه حجابهای خلقی حاصل می گردد. زیرا معنای فطر در واژه یعنی پاره نمودن و گسستن چیزی است. اینجا عاشق پرده غیب را می گسلد تا جمال یار از ورای هنگام آشکار گردد. در هنگام مقام، حضرت دوست هر لحظه بر قلبش تجلی و ظهوری نو دارد. و چون به مقام فنای در دوست داشتنی رسید تصرفاتش در عالم به اذن و تجلی حق است لذا همه چیز بر او حلال و طیب است چنانچه خودش نیز به مقام طهارت درونی نائل شده است. همچو دریاست که هیچ چیز طهارتش را از میان نمی برد.
منبع : عرفان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 12 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

آموزش تصویری دیوان (باقلاما) - اورجینال


آموزش تصویری دیوان (باقلاما) - اورجینال قیمت: 24,000 تومان آموزش تصویری دیوان (باقلاما) شما در حال نگریستن بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات سودمند آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای خوشنودی شما گرد آورده ایم در این بخش فرآورده آموزش تصویری دیوان (باقلاما) ارائه شده است جهت سفارش آموزش تصویری دیوان (باقلاما) پس از مطالعه کامل توضیحات این کالا ، خواهشمندم فرم سفارش کالا را که محصولات دیگر: : - دانلود فایل ( مبانی نظری امید به زندگی) - فایل ارزیابی کارایی سولفات منیزیم وریدی در میزان بهبود کلینیکی بیماران با استروک - خرید و دانلود سنجش سرسختی روان شناسی، سازگاری اجتماعی و سبک رویارویی ای در بیماران اچ آی وی مثبت با بیماران سرطانی و کسان تندرست - خرید آنلاین مبانی نظری و پیشینه یادگیری خودتنظیمی (خود سامان داده شده) - مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش خانواده - خرید فایل( مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب) - کاملترین فایل بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم داد و ستدها با سودهای مومنتوم و وارونه در بازار سرمایه ایران - دانلود فایل کامل فایل اکسل داده های ضریب بتا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی 93 - برترین فایل مبانی و پیشینه نظری بهداشت و سلامت روانی - دانلود مهار روشنایی از راه دور با تماس تلفنی -کامل و جامع - برترین پکیج فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره سازگاری اجتماعی - دانلود فایل - دانلود مبانی نظری پایان نامه هوش هیجانی = پیشینه و فصل دو - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل مبانی نظری کیفیت زندگی - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی) - دانلود فایل ( مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره کیفیت زندگی کاری (فصل دوم)) - فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودباوری - خرید و دانلود مبانی نظری جو سازمانی - خرید آنلاین پایان نامه عوامل پیوسته بر مراجعه معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد - مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس پرکار فناورانه (TEAL) - خرید فایل( مبانی نظری پایان نامه بخشش و انتقام) - کاملترین فایل مبانی نظری پایان نامه بزرگتر در باره ارگونومی - دانلود فایل کامل مبانی نظری سرمایه رابطه­ ای - برترین فایل مبانی نظری پایان نامه در باره فرهنگ سازمانی - دانلود فصل دوم پایان نامه با جستار خود، خودپنداره، خود آرمانی -کامل و جامع - خرید فایل( طراحی سایت مرکز درمانی) - کاملترین فایل گزارش کارآموزی کاشت و پرورش درخت سیب - دانلود فایل کامل پایان نامه ویروس شناسی و بیماری انفلوانزای پرندگان - برترین فایل پروژه مهندسی دوباره پروژه های پتروشیمی - دانلود مهار الکترونیکی موتور دیزل (EDC) -کامل و جامع - برترین پکیج پایان نامه بررسی ساز و کار های بازاریابی رابطه مند و تأثیر هنگام بر وفاداری مشتریان قیر صادراتی - دانلود فایل - دانلود پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961) - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل بررسی برقراری فرآیند مدیریت بستگی با مشتری CRM در بانک صادرات ایران - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (ترجمه نوشتار PHRHLS مسیریابی مشترک بر پایه جابجایی پیش بینی و سرویس مکان زنجیره مراتبی برای VANETها) - دانلود فایل ( پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو (106)) - فایل پروژه شبکه های ATM - خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه کانون های اصلاح و تربیت - خرید آنلاین طراحی هتل ها و روند گسترش هنگام - پروژه آمار بررسی تراز دانش آموزان کانون - خرید فایل( دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی) - کاملترین فایل پایان نامه تحلیل عوامل گسترش نیافتگی در کهگیلویه و بویراحمد - دانلود فایل کامل نوشتار ضمان در حقوق ایران - برترین فایل پایان نامه طراحی پالایه تطبیقی غیر دست نویس جهت مهار نویز پرکار بااستفاده از روش های هوشمند - دانلود دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری -کامل و جامع - برترین پکیج پایان نامه بررسی تأثیر کد جهانی امنیت کشتی و تسهیلات بندری بر صنعت ترابری دریایی ایران - دانلود فایل - دانلود پایان نامه اشتباه در جستار پیمان نامه - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل نوشتار بررسی همکاری سیاسی در جهان سوم - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پایان نامه آسیب پذیریهای امنیتی آی پی ورژن 6) - دانلود فایل ( پرسشنامه ارزیابی میزان بستگی زیرمعیارها ی مدل تعالی EFQM ومناظر کارت امتیازی متوازن BSC) - فایل طراحی و برنامه ریزی یادگیری - خرید و دانلود پژوهش برق هسته ای - خرید آنلاین مقالهحسابداری صنعتی (بهای تمام شده) - پاورپوینت بررسی فرم و هندسه دیرینکده - خرید فایل( افسردگی در نوجوانان 20 ص) - کاملترین فایل فناوری اجرای شبکه گردآوری فاضلاب به روش ترانشه باز بوسیله پیش زهکشی - دانلود فایل کامل نوشتار طلاق و کارایی هنگام بر فرزندان - برترین فایل پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976 - دانلود پاور پوینت آشکار ساز نوری گرافنی -کامل و جامع - برترین پکیج 21 نقشه به همراه پروژه اجزای ساختمان - دانلود فایل - دانلود گزارش کاراموزی پروش ماهی قزل آلا - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی سس مایونز) - دانلود فایل ( الگوریتم تکاملی مرکب بهینه بر پایه الگوریتم های PSO و HBMO برای بازآرایی فیدر پخش با چند تابع هدف) - فایل پروژه آمپلی فایر 18 وات بسیار ساده - بدون نیاز به پری آپلی فایر - خرید و دانلود پژوهش و بررسی در باره دیه - خرید آنلاین نوشتار فروتنی و فروتنى - ماشین آلات رنگرزی منسوجات - خرید فایل( پایان نامه راهبرد ارزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری سوختهای تجدیدپذیر در ناوگان ترابری همگانی (مطالعه شهر تهران)) - کاملترین فایل مطالعه گردهمایی یونی با نگرش ترمودینامیکی (تجربی،نظری) - دانلود فایل کامل پاورپوینت 99 اسلایدی مدیریت کارخانه شهنام طاهری - برترین فایل پاورپوینت طب فشاری و مشت و مال درمانی - دانلود برگردان خط تلفن قرمز (گیل بلیج) -کامل و جامع - برترین پکیج طرح تو جیهی فنی واقتصادی و مالی جهت خرید مکان وتجهیزات فنی طرح خدمات رسانی فوری it , ict ictsos - دانلود فایل - دانلود پرسشنامه بازنگری شده احتکار دیوید ویل - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پایان نامه کاربرد STATCOM برای ترازمند سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی) - دانلود فایل ( پژوهش تطبیقی پشتیبانی از حقوق آدمی در اسلام و حقوق میان الملل معاصر) - فایل پایان نامه نرمش پذیری و تمرینات کششی - تربیت بدنی - خرید و دانلود پایان نامه سنجش خودپنداره بدنی و ویژگی های شخصیتی دختران فوتبالیت و والیبالیست - خرید آنلاین نوشتار رابطه میان کسورات بودجه و ورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر - کار آموزی نصب وعیب یابی ابزارها درونی رایانه مثل هارد و گرافیک کارت وcpu - خرید فایل( نوشتار اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری) - کاملترین فایل سیاهه ترس (پرسشنامه نشانه های رفتاری) - دانلود فایل کامل نوشتار کندرومالایی و نقش تغذیه و ورزش در درمان هنگام - برترین فایل پژوهش ساعت دیجیتال - دانلود نوشتار کاربرد نانو فناوری و نقش فناوری نانو در محیط زیست و زندگی -کامل و جامع - برترین پکیج عربستان پیش از اسلام - دانلود فایل - دانلود دانلود مبانی نظری ادبیات پایان نامه در باره کامیابی شغلی - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پایان نامه سنجش سلامت همگانی و خودکارآمدی دانشجویان دارای باورها مذهبی بالا با دانشجویان دارای باورها مذهبی پایین - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (فصل دوم پایان نامه در باره دریافتن تنهایی) - دانلود فایل ( پژوهش و بررسی در باره حریم خصوصی) - فایل فصل دوم پایان نامه در باره سلامت اجتماعی - خرید و دانلود همه چیز درباره استخر سونا جکوزی - خرید آنلاین پژوهش اطلاعات بنیادی در باره ویروس - پاورپوینت تهیه دارو با به کارگیری زهر مار - خرید فایل( نوشتار بررسی خوشنودی شغلی و نشانه ها هنگام بر جامعه) - کاملترین فایل پژوهش خلفاى فاطمى - دانلود فایل کامل پروژه بررسی فلسفه علامه طباطبایی - برترین فایل گزارش کارآموزی اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه - دانلود پایان نامه دنیای انیمیشن -کامل و جامع - برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه تاب اوری (فصل دو) - دانلود فایل - دانلود نوشتار جبر و پسندیدن - خرید آنلاین و دریافت - دریافت فایل پژوهش کنفرانس داووس - پرداخت و دانلود آنی - دانلود (پایان نامه ترازمندی و گسترش راهبرد زندگی طیبه در ایران 1400(ه ش)) - دانلود فایل ( مقالهآشنایی با شهرستان ابهر) - فایل پژوهش چگونه ورزش کنیم؟ - خرید و دانلود راهنمای کاشت کلزا - خرید آنلاین سمینار آشنائی با یکتا غلظت شکن پالایشگاه نفت - طرح توجیهی فرآوری فیلترهای از میان برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری - خرید فایل( طرح توجیهی فرآوری سیم 0.1-0.5 میلیمتری و مفتول های مسی 5-1 میلیمتری) رنگین ترنج
منبع : رنگین ترنج
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

#

#

#

#

|

تهران

bestofday

دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی و امید جهان به نام چه راحت


دانلود آهنگ شاد جدید و بسیار زیبای شهاب بخارایی و امید جهان به نام چه آسان سروده یا چامه(غزل) و ملودی: حامد پهلان / تنظیم: سعید ساشا / ویولن: آرش مردانیان میکس و مسترینگ: محمد کلهر موزیک آواک | دانلود آهنگ | فیلم | سریال
منبع : موزیک آواک | دانلود آهنگ | فیلم | سریال
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 15 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

#

bestofday

سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک مسکن (کد شغل 3313)


سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک مسکن دانلود نمونه سوالات استخدامی متصدی امور بانکی بانک مسکن مواد تخصصی آزمون متصدی امور بانکی بانکی کد 3313 دربرگیرنده : 1-اقتصد خرد و کلا ن 2-مبانی سازمان و مدیریت 3-مدیریت مالی 4-پول، ارز و بانکداری 5-اصول حسابداری 1 و 2 مواد آزمون همگانی دربرگیرنده : 1-فناوری اطلاعات ( چیرگی های هفتگانه icdl ) 2-ریاضی و آمار مقدماتی 3-زبان و ادبیات پارسی 4-معارف اسلامی 5-زبان انگلیسی همگانی 6-اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق بنیادی 7-هوش و توانمندی های همگانی نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن سوالات همگانی + سوالات تخصصی + اصل سوالات دوره پیش بسته سوالات استخدامی بانک مسکن کاملترین بسته سوالات موجود در اینترنت است که تمام سوالات استخدامی عمومی+تخصصی+ادوارگذشته بانک مسکن در ان موجود می باشد این فرآورده ارزشمند تو سط تارنما استخدام بیست برای نخستین بار در اینترنت بارگزاری شد همه سوالات این بسته به همراه کلید گزینه درست می باشد که در جهت مطالعه تند بدون نیاز به گرفتن پرینت و پرداخت هز ینه اضافی میتوان مطالعه کرد . این گردآور فایل در گوشی و تبلت خواندنی است . پس از دریافت لینک دانلود این گردآور که بصورت فشرده در فایل RAR است را از حال فشرده بیرون و آغاز به مطالعه کنید. این پکیج کاملترین بسته سوالات استخدامی بانک مسکن می باشد و دربرگیرنده سوالات زیر است: بسته نخست : دربرگیرنده 1190 سوالات استخدامی تخصصی بانک مسکن + پاسخنامه بسته دوم : دربرگیرنده 510 سوال استخدامی دوره ها گذشته بانک مسکن + پاسخنامه بسته سوم : دربرگیرنده 4012 سوال استخدامی همگانی بانک مسکن + پاسخنامه ================================== بسته نخست : دربرگیرنده 3415 سوالات استخدامی تخصصی بانک مسکن + پاسخنامه ================================== یک گام جلوتر از همه باشید با، سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن منابع تخصصی متصدی امور بانکی (کد کار 3313) : اقتصد خرد و کلا ن * مبانی سازمان و مدیریت* مدیریت مالی* پول، ارز و بانکداری* اصول حسابداری 1 و 2 ---------------------------------------------------------- 500 سوال اقتصاد خرد و کلا ن متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه 600 سوال مبانی سازمان و مدیریت متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه 334 سوال مدیریت مالی متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه 1400 سوال پول، ارز و بانکداری متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه 581 سوال اصول حسابداری 1 و 2 متصدی امور بانکی بانک مسکن + پاسخنامه ================================== بسته دوم : دربرگیرنده 510 سوال استخدامی دوره ها گذشته بانک مسکن + پاسخنامه ================================== میخوای تو ازمون استخدامی بانک مسکن شرکت کنی؟؟!! دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن ( 185سوال+پاسخنامه ) مقطع دیپلم سال86 دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن ( 325سوال+پاسخنامه ) مقطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی بزرگتر سال86 185نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال 86 ویژه مقطع دیپلم؛ به شرح زیر: 20 سوال زبان و ادبیات پارسی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال معارف اسلامی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال هوش و استعداد تحصیلی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال ریاضی و آمار بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال زبان انگلیسی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 25 سوال مبانی رایانه بانک مسکن همراه با پاسخنامه 60 سوال روانشناسی بانک مسکن منش 325 نمونه سوال مربوط به آزمون های استخدامی بانک مسکن در سال 86 ویژه مقاطع کاردانی و کارشناسی؛ به شرح زیر: 20 سوال زبان و ادبیات پارسی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال معارف اسلامی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال هوش و استعداد ذهنی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال ریاضی و آمار بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال زبان انگلیسی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 25 سوال مبانی رایانه بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال روانشناسی منش بانک مسکن همراه با پاسخنامه 10 سوال اقتصاد بانک مسکن همراه با پاسخنامه 15 سوال ریاضی و آمار بانک مسکن همراه با پاسخنامه 20 سوال رشته اقتصاد (نظری، بازرگانی، پول، بانکداری) بانک مسکن همراه با پاسخنامه 25 سوال رشته حسابداری بانک مسکن همراه با پاسخنامه 10 سوال آمار و ریاضی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 50 سوال رشته مهندسی آبادانی بانک مسکن همراه با پاسخنامه 50 سوال رشته مترجمی زبان بانک مسکن همراه با پاسخنامه ================================== بسته سوم : دربرگیرنده 4012 سوال استخدامی همگانی بانک مسکن + پاسخنامه سوالات همگانی : فناوری اطلاعات ( چیرگی های هفتگانه icdl )- ریاضی و آمار مقدماتی- زبان و ادبیات فارسی- معارف اسلامی- زبان انگلیسی عمومی- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی- هوش و توانمندی های همگانی ================================== 561 سوال زبان و ادبیات پارسی بانک مسکن به همراه پاسخنامه 650 سوال فرمان ها و معارف اسلامی بانک مسکن به همراه پاسخنامه 502 سوال زبان انگلیسی بانک مسکن به همراه پاسخنامه 541 سوال رایانه و چیرگی های هفتگانه (ICDL) بانک مسکن به همراه پاسخنامه 655 سوال دانش سیاسی و اطلاعات همگانی و دانش اجتماعی بانک مسکن به همراه پاسخنامه 605 سوال هوش و استعداد تحصیلی بانک مسکن به همراه پاسخنامه 40 سوال آمار و ریاضی بانک مسکن به همراه پاسخنامه ***نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن *** 1-شما هم اکنون می توانید با پرداخت انلاین مبلغ کالا لینک دانلود فرآورده را دریافت کنید. 2- پرداخت با همه کارت های عضو شتاب شدنی است و درگاه پرداخت تفاوتی در پرداخت شما ندارد ( شما میتوانید از راه همه کارت های عضو شبکه شتاب ٰمبلغ فرآورده را پرداخت نمایید) 3- همگی سوالات و فایل های دریافتی دارای قابلیت پرینت ( چاپ ) می باشد و همچنین میتوانید فایل ها را در کامیپوتر ، تبلت و موبایل خود نگریستن و مطالعه نمایید . 4- همه فایل های سایت فایل نودونه به چهره فایل دانلودی می باشند و به محض پرداخت آنلاین ، توانا به دریافت لینک دانلود فرآورده خواهید بود. +++ کیفیت محصولات را با ما تجربه کنید! گردآور ی کامل نمونه سوالات استخدامی +++ مدیریت فایل نودنه ضامن خرید شماست ***** (((((قیمت: 14900 تومان)))))
منبع : نمونه سوالات استخدامی رایگان
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 16 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 9

موضوع مطلب : #

#

#

#

#

bestofday

پرویز پرستویی 62 ساله شد /برای زادروز مردی که سمبل بازیگری شد


پرویز پرستویی، چهره سرشناس بازیگری کشور که در بیش از سه دهه حضور در نشانه ها سینمایی، با ایفای نقش های ماندگار، باره تمجید بزرگان سینما پیمان گرفته، امروز آدینه (دوم تیرماه) 62 ساله شد. جمشید مشایخی با بیان اینکه سال هاست عاشق پرویز پرستویی است، مطرح کرد: این رک گویی و اینکه مجیز کسی را نمی گوید، ارزش زیادی دارد؛ هنگام هم در روزگاری که همه متملق شدند. محمدعلی کشاورز هم پرستویی را به معنای واقعیِ واژه هنرمندی دانست که خصوصیات انسانی دارد و ادامه داد: در دانشکده استادی بنام حسین تهران ی داشتیم که می گفت نخست کس باشید، پس هنرمند که این مصداق پرستویی است. جوانان باید ببینند شما چه کردید و چگونه نماد بازیگری شده اید. علی نصیریان هم با بیان اینکه از هر نسلی کسان شاخصی پیدا می شوند گفت: خودِ شما (پرستویی) هم از پدیده های دودمان پس ما هستید. عزت الله انتظامی هم با بیان اینکه پرویز پرستویی خودش یک کوه است به اظهارنظر درباره او پرداخت و گفت: با پرویز یک کار داشتم، اما کارهای او را دیده ام. آژانس شیشه ای خود دنیایی است. خیلی خوب است کس در کار هنری اش این ارزش را پیدا کند و چقدر خوب است تماشاگر را ارجمند بشمارد. ادامه خبر اخبار فرهنگی فوری
منبع : اخبار فرهنگی فوری
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 17 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

|

تهران

bestofday

اطاعت کفار از دیدگاه روایات


بنیاد فرهنگی تبلیغی صراط
منبع : موسسه فرهنگی تبلیغی صراط
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

بیوگرافی ناصر ممدوح و خانوادش


ناصر ممدوح مهمان دورهمی در بخش زندگینامه بازیگران ایرانی برایتان ناصر ممدوح دوبلور و گوینده پیشکسوت که شامگاه آدینه دوم تیرماه مهمان برنامه دورهمی خواهد بود را اماده کرده ایم زندگینامه ناصر ممدوح ناصر ممدوح متولد 26 بهمن 1321 در تهران است و پیشینه دوبله در انیمیشن مارکوپولو ، سندباد و شش نشان رها شده را دارد. هر چند ناصر ممدوح، کمینه تا سال های اخیر، به انگیزه صدای جدا و پیشکسوتی اش در دوبله نامی بوده است اما او به بازیگری هم اشتغال دارد و در سال های تازه در این زمینه نیز سرشناس شده است. او در سریال راه شب به کارگردانی داریوش فرهنگ و همچنین گردآور اغما ساخته سیروس مقدم نقش آفرینی کرده است. برنامه دورهمی به کارگردانی مهران مدیری هر هفته آدینه ها و شنبه ها روی آنتن شبکه نسیم می رود. شیوا خنیاگر در واکنش به شایعه ازدواج با ناصر ممدوح و اینکه همسر نخست شیوا خنیاگر ، ناصر ممدوح بوده است با انتشار عکس عاشقانه خود و همسر سابقش به شایعه ازدواج شیوا خنیاگر و ناصر ممدوح تکذیبی زد . شیوا خنیاگر و همسرش لاین وی
منبع : لاین وی
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 18 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 3.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 2

موضوع مطلب : #

#

|

تهران

bestofday

لینک فایل های مناسب302


تحلیل معماری دیرینکده آکروپلیس آتن پاورپوینت تحلیل معماری دیرینکده آکرو پلیس آتن را در 22 اسلاید کامل براتون پیمان دادیم - هرمطلبی که درباره دیرینکده آکروپلیس و تحلیل این دیرینکده نیاز دارید را از متون انگلیسی برگردان کرده ام و در پسندیدن شما عزیزان پیمان می دهم امیدوارم براتون سودمند باشه قرار بود، موزه‌ی آکروپلیس در سال‌ 2004 میلادی و پیش از برگزاری مسابقه‌های المپیک گشایش شود؛ ولی مسؤولان فرهنگی کشور یونان با هدف گشایش این دیرینکده همراه مجسمه‌های مرمرین الگین (Elgin)، بارها گشایش هنگام را به تأخیر انداختند تا آن‌که سرانجام اعلام شد، دولت یونان آماده نیست، برای برگرداندن این مجسمه‌ها از موزه‌ی بریتانیا، بیش از پنج‌سال صبر کند. موزه‌ی آکروپلیس که در سه طبقه ساخته شده است و 25هزار مترمربع گستره دارد، با نمایش هزاران پرتو تاریخی ارزشمند از شهریگری یونان باستان که 350 پرتو از نشانه ها تاریخی شاخص‌اند، گشایش یافت.در طبقه‌ی نخست این دیرینکده که بدست یک معمار فرانسوی سوییسی طراحی شده است، مجسمه‌هایی از معابد شهریگری یونان باستان و در طبقه‌ی دوم نیز نشانه ها متعددی از محوطه‌های تاریخی این کشور به‌نمایش درآمداست. البته طبقه‌ی سوم دیرینکده خالی است و شاید برای همیشه خالی بماند. http://s9.picofile.com/file/829693504/23_51_.rar.html http://s8.picofile.com/file/*****/23_52_.rar.html http://s9.picofile.com/file/*****/23_53_.rar.html http://s8.picofile.com/file/*****/23_54_.rar.html http://s9.picofile.com/file/*****/23_55_.rar.html http://s8.picofile.com/file/*****/23_56_.rar.html http://s9.picofile.com/file/*****/23_57_.rar.html http://s9.picofile.com/file/*****/23_58_.rar.html http://s9.picofile.com/file/*****/23_59_.rar.html http://s8.picofile.com/file/*****/23_60_.rar.html زمین لرزه
منبع : زلزله
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 1

موضوع مطلب : #

#

#

bestofday

انجمن روجین


عرض درود و ارادت خدمت همه دوستان نازنین جلسه این هفته انجمن فرهنگی روجین امروز شنبه گذشته نگار 96/4/3 از ساعت 17 الی 19 در مرکز ساری شناسی برگزار می‌شود. پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت*** شب مانده بود و یارا فردا شدن نداشت
منبع : انجمن علمی و فرهنگی روجین
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

|

مازندران

bestofday

گفتم که با فراق مدارا کنم، نشد


گفتم که با فراق مدارا کنم، نشد یک روز را بدون تو فردا کنم، نشد در سروده یا چامه(غزل) شاعران همه گشتم که مصرعی در شأن چشم‌های تو پیدا کنم، نشد گفتند عاشق که شدی ؟ گریه‌ام گرفت می‌خواستم بخندم و حاشا کنم، نشد بیزارم از رقیب که تا آمدم تو را از دور چند لحظه تماشا کنم، نشد شاعر شدم که با قلم ساحرانه‌ام در قاب شعر، عشق تو را جا کنم، نشد سجاد سامانی
منبع : دشت مشوش
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 19 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 5.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

bestofday

معرفی گروه صنعتی طاها


«تجهیزات فروشگاهی ایران»- گسترش کشور در سال های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در سایه تلاش و تکاپو کارآزمودگان میسر بوده است و ساخت برند در دامنه های گوناگون یکی از شاخص هایی است که می تواند نمایشی از گسترش در کشور باشد. در سال های تازه با افزایش کیفیت زندگی مردم در ایران، تلاشهایی برای ساخت فروشگاه های زنجیره ای که کیفیت بالای خدمات و بها های پسندیده می دهند شده است. اما در دامنه ساخت ساز و برگ فروشگاهی اقدامات به اندازه کافی چشمگیر نبوده است. کالاها و محصولات چینی و ترک بازار ایران را در تصاحب خود پیمان داده بودند و سرمایه های کشور برای دامنه ای که به راحتی شدنی در کشور است از کشور بیرون می شد. در این برهه زمانی بود که گروه صنعتی طاها با هدف کمک به گسترش دامنه فروشگاه های زنجیره ای و افزایش کیفیت فضاهای فروش از قبیل مال ها، فروشگاه ها و سوپرمارکت ها راه اندازی و راه اندازی شد. این کار در ابتدای فرمایش بسیار سخت می نمود، چراکه بازارهای کشور در انحصار کالاهای ارزان چینی پیمان داشت و در همان سان نیاز برای این قبیل کالاها روز افزون بود. جلب اعتماد مشتریان در شرایطی باید چهره می گرفت که رقبای بزرگ ترک در کشور حضور داشتند و بر این پایه بود که گروه صنعتی طاها برای نخستین بار در این دامنه وارد شد. تلاش ما در سال های تازه جلب و حفظ اعتماد مشتریان بوده است که این خواست را با ارائه کیفیت در محصولات و درستی وصداقت دنبال کرده ایم. مطمئنا یک گردآور صنعتی برای رسیدن به اهداف خویش نیازمند تخصص های زیادی است که در گردآور طاها توانسته ایم بهترین ها را گرد هم آوریم تا کیفیتی چشمگیر از محصولات را ارائه کنیم. مدیران فروشگاه های زنجیره ای به خوبی از اهمیت کیفیت تنوع و بسته بندی و بها پسندیده آگاهند و این سه در راس اهداف شرکت صنعتی طاها بوده است. پهنه تکاپو صنعتی در ایران به گروه صنعتی طاها بر پایه فرآوری با کیفیت عالی و ایجاد روابط متقابل پایدار، فرهنگ تجاری بوده است. این رفتار در سراسر گردآور صنعتی طاها یک هدف است. تلاش ما برای جلوگیری از برونرفت ارز از کشور و فرآوری تمام کالاها با کیفیت بالا و بها پسندیده و حتی پایین تر از همانند چینی بوده است. و برآیند اینکه پشتیبانی های مشتریان ایرانی برای خرید کالاهای ایرانی شرکت توانسته ایم آوازه ای چشمگیر در کیفیت و خدمات جدا کسب نماییم. اگرچه تا کنون بزرگ کالاهای ما همانند بیگانه دارند اما هدف ما جنبش به سمت طراحی های بومی کالاهای ایرانی است که با پشتیبانی های مدیران فروشگاهی در کشور پژوهنده یا پژوهشگر خواهد شد. در این راستا شرکت به تازگی بخش جدید ارزیابی و طراحی مدل بومی برمبنای فرهنگ ریشه دار ایرانی راه اندازی نموده که به ما این امکان را می دهد کالاهایی با کیفیت و پسندیده با ذائقه ایرانی طراحی کنیم. اگرچه تکاپو ما در فضای رقابتی انجام می شود اما گروه صنعتی طاها ایران فضای رقابتی را فرصتی برای انجام کارهای با کیفیت می داند که سرانجام به خوشنودی مشتریان ایرانی ختم می شود. آدرس سایت گروه صنعتی طاها
منبع : تجهیزات فروشگاهی ایران
تاریخ باز نشر :
زمان : حدود 20 ساعت پیش

بازنشر شده توسط : - bestofday
لینک ثابت مطلب :
امتیاز 4.0     1 تا 5
تعداد بازدید : 0

موضوع مطلب : #

#

#

#


دانلود اهنک شکوفه از نیکیتا دانلود اهنگ بش بگین از عرفان دانلود اهنگ بش بگین از عرفان قسمت بیست و پنج عشق حرف هالیش نمیشه دانلود موزیک ویدیو عمرو دیاب el leila دانلود رمان آرامش غربت گلچین هایده شاد آهنگ تیتراژ پایانی فیلم پنجاه کیلو آلبالو