به دنبال وقوع یک پکیدن در شهر «الباب» واقع در حلب سوریه شماری کشته و زخمی شدند.