مدیرکل آژانس جهانی انرژی اتمی اعلام کرد چنانچه بودجه بیشتری به تکاپو های آژانس برگزیدن نیابد، این نهاد در راستای بازبینی بر تکاپو های هسته ای ایران دچار دشوار خواهد شد.