شهر گلوگاه ( گلیا) از توابع شهرستان بابل است که چند وقتیست با تغییر و دگرگونی ها چشمگیری روبرو شده. این دگرگونی ها به قدری قابل چشمگیر است که نمیتوان به سادگی از کنار هنگام گذشت؛ به همین منظور به سراغ شهردار با پیشینه این شهر رفتیم تا با وی به گفتگویی بنشینیم.