هیئت مرکزی بازبینی بر انتخابات شوراهای اسلامی در اطلاعیه ای تأکید کرد این هیئت از راه بازرسان خود در سراسر کشور تبلیغات زودهنگام نامزدان را با دقت تحت نظر دارد.