نگاهی به پرفروش‌ترین کتاب‌ها در سالی که گذشت نشان می‌دهد که در کنار توجه به کتاب‌های پرمخاطب سال‌های پیش همچون «کشتی پهلو گرفته» نشانه ها خارجی‌ها نیز بسیار باره پیشباز پیمان گرفته‌اند. در صدر فهرست پرطرفدارترین ترجمه‌ها نیز نشانه ها مویز خودنمایی می‌کند.