مدیر همه حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، گفت: آشغال ها منشا گونه ها آلودگی ها هستند که دفع به هنگام آنها بر پایه اصول بهداشتی و بهسازی زیست محیطی امری بایسته است.