چهارمین نشست سالانه هم اندیشی دانشگاه و والدین در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در پایان والدین درتور تو یا درون دانشگاه شرکت و از فضای فیزیکی دانشگاه بازدید کردند.