قرچک-فرماندار شهرستان قرچک پروژه های شاخص عمرانی روزها الله دهه فجر را کالبدشناسی کرد.