رئیس گردانیدن فرهنگ و راهبری اسلامی آباده از برگزاری شورای سیاست‌گذاری هنرهای نمایشی این شهرستان خبر داد.