به گزارش ایرنا از بنیاد سینمایی فارابی این دوره با حضور 10 استاد کارآزموده در دامنه فیلم نامه نویسی، کارگردانی و تهیه کنندگی برگزار می شود. مدیر کارگاه دراماتورژی ـ پرورش فیلمنامه ـ گفت: این کارگاه برگرفته از روش و تجربه آزمایشگاه های فرآوری فیلمنامه برای تولید( مانند آزمایشگاه فیلمنامه بنیاد ساندنس در امریکا) است که با به کارگیری اساتید مجرب، فیلمنامه هایی در درازا دوره کارگاه جهت ارائه به تهیه کننده ، فرآوری می کند. علی پور عیسی افزود: علاقمندان شرکت در این کارگاه لازم است چکیده طرح 10 صفحه ای فیلمنامه شان که به ثبت خانه سینما رسیده است را به همراه فرم داوطلبی تا پایان 15 فروردین 96 به بخش آموزش معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی تحویل دهند. در ادامه پس از مطالعه و بررسی کلیه نشانه ها رسیده پنج نفر نویسنده با استعداد که اصولا فیلمنامه نویس هستند از میان داوطلبین گزینش خواهند شد. وی تصریح کرد: پذیرفته شدگان به سرنویس بورسیه بنیاد سینمایی فارابی خواهند بود و شهریه ای برای این دوره پرداخت نخواهند کرد. پورعیسی اظهار داشت: در درازا دوره اساتید مهمان و استاد و مدیر کارگاه به نویسندگان بازخورد کتبی و شفاهی می دهند. در همگی نشست ها که به چهره فشرده برگزار می شود با اساتید درباره نوشته های فیلمنامه نویسان رایزنی خواهیم کرد و در این دوره فیلمنامه ها سه بار به طور کامل بازنویسی بنیادی خواهند شد و بنابراین متون از لحاظ کیفی، پرورش یافته و نقاط سستی شان به حد اقل خواهد رسید. این استاد دانشگاه در توضیح دراماتورژی و سینما گفت: رایزن و مجری پرورش فیلمنامه هنرمندی است که از مرحله ایده یا طرح خام فیلمنامه با نویسنده همکاری می کند و در درازا راه به او مشاوره و پیشنهاداتی می دهد و راه پرورش را هدایت و هموار می کند. فراهنگ*7561 * 1823 دریافت: سارا کریمیان * انتشار: طاهره نبی اللهی