گروه فرهنگی: دستیار سیاسی_ امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی از ساخت 14 سینما در مشهد طی دو سال آینده خبر داد و افزود: بخش خصوصی تعهد کرده است که در درازا دو سال 14 سینما در مشهد بسازد؛ همچنین ما باید در این دامنه مخاطب جهانی داشته باشیم که اگر بتوانیم در این راه قدم بگذاریم می‌توانیم عناصر فرهنگی‌مان را به جهانیان نشان دهیم.