وظیفه صندوق ضمانت گسترش صادرات این است که ریسک ها را برای صادرکنندگان کاهش دهد. البته برخی صادرکنندگان از هنگام آگاهی ندارند و از هنگام کاربرد نمی کنند. اما سال هاست که کار می کند و تا به اکنون کمک بسیاری هم به صادرات کرده است.