زنجان-مدیر همه امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنگان گفت: آسیب‌های اجتماعی تهدیدی برای سلامت خانواده و جامعه است و بدبختانه شوربختانه آسیب‌های اجتماعی با شتاب رو به پیشرفت است.