خداوند در آیات ۱۵۱ تا ۱۵۳ سوره مبارکه انعام به بیان ۱۰ فرمان پرداخته و این فرمان ها را به سرنویس خطوط قرمز و راه‌های رسیدن آدمی به بهروزی بیان می‌کند.