مدیرکل فرهنگ و راهبری ‌استان همدان پشتیبانی از تشکل‌های غیردولتی را نخستینگی راهبری همدان دانست و گفت: عدالت فرهنگی و پخش دادگرانه منابع در دستور کار راهبری است.