خبرگزاری آریا - وزیر فرهنگ و راهبری اسلامی گفت: میانه رشد بودجه فرهنگی در سال 96 میان 17 تا 23 درصد است.