سید جلال حسینی در حالی3 اخطاره شد که او کم هشدار ترین مدافع فوتبال ملی ماست .