«کای کی» شهردار پکن به سرنویس مدیر اجرایی بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ گزینش شد.