حوزه/ «عبقات الانوار فی مناقب الائمه الاطهار علیهم الاسلام» یکی از شاهکارهای علمی علامه میر حامد حسین(ره) است، که در ردّ کتاب ضد شیعی «تحفه اثنی عشریه» پرتو شاه عبدالعزیز دهلوی نگاشته شده است.