زارعی گفت: مشخصا طاقت عربستان برای بردباری هزینه‌های سنگین جنگ اندازه ای دارد و این اندازه که به پایان برسد، نه تنها جنگ به پایان می رسد، بلکه اقتدار عربستان هم پایان خواهد یافت.