نیروهای انتظامی مستقر در محل ساختمان پلاسکوی تهران عملیات تهی سازی پاساژ کویتیها را آغاز کردند.