محسن ضیایی شنبه در گفت و گو با گزارشگر ایرنا اظهار داشت: این اقدام با هدف آوردن مردم، جوانان ودانش آموزان به دیرینکده برای آشنایی آنان با هویت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی خود انجام می گیرد. وی ادامه داد: شناخت این هویت در خودباوری و انگیزه کسان و به ویژه دودمان های آینده دارای کارایی به سزایی بوده و می تواند آنان را در برابر هجمه های هویتی مصون نگه دارد. وی اضافه کرد: ملتی که شناخت مناسبی از هویت خود داشته باشد دریافتن خودباوری بالایی در برابر این گونه هجمه ها خواهد داشت و می تواند از ریشه ها و فرهنگ خود پدافند کند. مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان بیان کرد: جوانان هرمزگانی باید بدانند نشانه ها تاریخی بدست آمده از سرزمینی که درآن زندگی می کنند دوره ای بسیار طولانی از 30 هزار سال پیش (دوره پارینه سنگی) تا پهلوی نخست را در بر می گیرد بیشتر به هویت خود سربلندی می کنند. گفتنی است دیرینکده مردم‌شناسی خلیج‌فارس در سه طبقه با زیربنای 2 هزار و 400 متر چهارگوش ساخته شده که طبقه همکف دارای فضای عمومی، خدماتی، کتابخانه تخصصی و نمایشگاه ‌است. 3219/6048 خبرنگار: عزت الله معمارباشی ** انتشار دهنده: خلیل تنیده