وزیر فرهنگ و راهبری اسلامی گفت: تاکنون ٨ هزار کانال بالای ٥ هزار عضو در سیستم مرکز فضای مجازی وزارت فرهنگ و راهبری اسلامی مشخصات خود را ثبت کرده‌اند.