منطقه (خیبر) فوق‌العاده ابتکاری خلق شده بود، به طوری که ما پیش از عملیات اکثر فرماندهان را با قایق و پوشاک عربی می‌فرستادیم تا خودشان شناسایی کنند.