ایرج حسابی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا در کرج، افزود: آشنایی دانش آموزان با فرهنگ زیست محیطی سبب می شود تا دانسته های زیست محیطی بوسیله دانش آموزان به خانواده ها و دیگر اقشار انتقال پیدا کند. وی اظهار کرد: شناخت بیشتر دانش آموزان با مباحث زیست محیطی مایه می شود تا آنها و دیگر مردم نسبت به این جستار دلنازک کرده و از آلوده کردن طبیعت و آسیب وارد کردن به طبیعت خدادادی پرهیز کنند. وی بیان کرد: دانش آموزان علاوه بر یاد گیری فرهنگ زیست محیطی می توانند مروج توجه به محیط زیست در کانون خانواده و میان دوستان باشند. حسابی گفت: تعامل والدین با فرزندان مایه شده آنها به پیشنهاد های فرزندان خود توجه کنند چون بی توجهی به هشدارها و پیشنهاد های درست ، نقش منفی تربیتی بر روی فرزند دارد. فرزند پروفسور حسابی ادامه داد: آموزش می تواند کارایی قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف گسترش پایدار داشته باشد و همچنین روحیه سازگاری و حس مسئولیت پذیری در حفاظت از منابع طبیعی را در هنگام ها تقویت کند. وی افزود: دردهه های اخیر، آدمی با دگرگون سازی، محیط زیست خود را با دگرگونی ها بزرگ ای روبرو ساخته است که برای برقراری ترازمندی طبیعی، انسان ناگزیر به تغییر شیوه زندگی به سمت گسترش پایدار است . حسابی یاد آور شد: این دگرگونی می تواند دگرگونی ها بزرگ ای در جامعه کنونی و نیز دودمان های آینده به هستی آورد. 2819/1535خبرنگار:مهین مالمیر**انتشار دهنده:داریوش غفاری