بر بنیاد برآوردها ۱۲ میلیون پنگوئن در قطب جنوب زندگی می کنند. در این گزارش نگاهی داریم به زندگی پنگوئن ها در قطب جنوب.