هدف از این نوشتار بازنگری در مبانی نظری و پارادایم‌های فکری سیاست‌گذاری‌ها و سیاست‌های اقتصادی به اجرا درآمده در کشور و ریشه‌یابی ناکارآمدی آن‌ها در مواجهه با مسائل و دشواری ها اقتصادی کشور است.