گروه فعالیت‎های فرهنگی: کارشناس و پرکار فرهنگ قرآنی با ذکر این مطلب که موسسات قرآنی باید الزامات اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند بر لزوم گسترش روش‎های رسیدن به این الگوی پایدار و بی‎نیازی از کمک‎های دولتی و غیر دولتی پافشاری کرد.