معاون اقتصادی وزارت کشور از موافقت وزیر کشور با انجام تبلیغات رسانه‌ای قانونیِ باره نیاز شرکت پدیده شاندیز از راه صدا وسیما و دیگر رسانه‌ها خب رداد.