گروه «بدن دیوانه» به سرپرستی یاسر خاسب در ادامه برگزاری کارگاه های آموزشی در استان های مختلف، به استان کرمان سفر کرد.