تیم یورگن کلوپ از کسب نتیجه در زمین ساوتهمپتون بی بهره شد.