بارش باران مایه شد تماشاگران آماده در ورزشگاه آزادی ورزشگاه را ترک کنند.