براثر لغزش اتوبوس مسافربری تهران- شیراز و برخورد با تپه هشت نفر زخمی شدند.