گروه اجتماعی: دستیار گسترش مشارکت‌های مردمی کمیته یاری رسانی خراسان‌جنوبی با اشاره به پرداخت بیش از ۴۱میلیارد ریالی صدقه خیران برای کمک به نیازمندان گفت: صدقات گردآوری شده بر بنیاد موازین شرعی در سرفصل‌های مختلفی از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن مددجویان تحت پشتیبانی و اقشار نیازمند هزینه شده است.