عضو هیات علمی یکتا علوم و تحقیقات با تالیف کتاب «برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای جدید با رویکرد اجتماع‌محور» به سرنویس پرتو شایسته تقدیر دومین دوره کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی «ابن سینا» شناسایی شد.