در پی انتشار فیلم کشمکش دسته گروهی در بیمارستان طالقانی، دادستان همگانی وانقلاب کرمانشاه بیانیه ای صادر کرد.