پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی بیرون از کشور از محل کمک هزینه توافق ژنو، رتبه بندی کیفی فضای ورزشی دانشگاهی و چگونگی رشته‌های مشترک میان دو وزارتخانه علوم و بهداشت در سال ۹۵ پژوهنده یا پژوهشگر نشدند.