کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: قزوین یک گنجینه تاریخی و فرهنگی در کشور است اما گنجایش های هنگام به شکل شایسته و هنگام طور که باید شناسایی نشده اند.