ساری - مرکز مدیریت راههای مازندران، ترافیک در محورهای استان را سنگین اعلام کرد.