سخنگوی وزارت امور خارجه هر دو سو درگیر در قره باغ را به خویشتنداری و گفتگو دعوت کرد.