اتحادیه‌های کارگری و صنفی برزیل روز آدینه در اعتراض به تلاش رئیس‌جمهور برای کاهش مزایای امنیت اجتماعی و تضعیف قانون کار فراخوان به اعتصاب همگانی سراسری در این کشور دادند.