مهدی زبیدی با برطرف شدن دشوار مصدومیتش می تواند برابر سپاهان به میدان برود.