رئیس کمیته یاری رسانی در بخشنامه‌ای پافشاری کرده است که فرآیند پخش هرگونه کالا و خدمات به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بیشینه از یک ماه پیش از زمان برگزاری انتخابات تا پایان مراحل انتخابات هیچگونه پخش گسترده کالا در میان مددجویان چهره نگیرد.