شاگردان میثاقیان با پیروزی برابر ماشین سازی امیدهای خود را برای بقا زنده نگه داشتند.