به نظر می‌رسد مارچلو لبپی به غذاهای سنتی ایران دلبستگی داشته باشد.