فوتبالیست‌های امید صبای قم به مهمانی ذوب آهنی می‌روند که جایگاه خود را در مکان سوم مستحکم کرده و برای تثبیت این جایگاه پا به میدان می‌گذارد.