بابل - دستیار فرهنگی گردانیدن همه تبلیغات اسلامی مازندران گفت: مهم ترین مسئله در بخش اقتصاد مقاومتی زمینه فرهنگ سازی است و باید از مسئله فرهنگ اقتصاد مقاومتی غافل شویم.