میناب - رایزن عالی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: صنعت سدسازی از عوامل اصلی ویرانی محیط زیست است، در هیچ یک از سدهای گیتی اصول زیست محیطی رعایت نشده است.