تنکابن - نماینده مردم تنکابن، رامسر در مجلس با اشاره به روند کند ساخت بیمارستان خصوصی تنکابن به انگیزه کمبود اعتبار خواهان تسریع در ساخت هنگام شد.