اهواز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: نسبت به پخش اعتبارات بر بنیاد مناطق در کشور اعتراض داریم و دادگرانه نیست چون نخست باید همه مناطق در کشور به یک حالت نسبی برسند.